6. jun, 2014

Vannkraft som sentral klimaløsning

www.energinorge.no

Dersom norsk vannkraftproduksjon reduseres for å imøtekomme miljøkrav, vil det få betydelige konsekvenser for miljø, klima, verdiskaping og fleksibiliteten i kraftsystemet som offentlige myndigheter hittil ikke har tatt nok hensyn til. Det viser en rapport utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Energi Norge.

– Dagens tilnærming i vannplanarbeidet innebærer en risiko for at klima- og miljøverdier ikke får samme oppmerksomhet som lokalt vannmiljø. Vannkraften er selve ryggraden i det norske kraftsystemet, en betydelig inntektskilde for storsamfunnet og en viktig del av klimaløsningen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

– For å verne om vårt fornybare og fleksible kraftsystem, er det avgjørende at regler og rammebetingelser utformes og praktiseres slik at kilden til fornybarsamfunnet består. Derfor må myndighetene være forsiktige med å sette rigide miljømål uten å foreta en helhetsvurdering av de samfunnsøkonomiske konsekvensene, sier Ulseth.