8. jun, 2014

Ny strategi for bedre energisikkerhet i EU.

www.regjeringen.no

Europaportalen, nyhet 6. juni: Ny strategi for bedre energisikkerhet i EU

Europakommisjonen la fram en energisikkerhetsstrategi for EU 28.mai. Strategien skal gjøre EU bedre rustet mot leveringsforstyrrelser og redusere unionens energiavhengighet. Strategiens formål er på kort sikt å gjøre EU bedre rustet til å møte forstyrrelser i energileveranser. På lang sikt skal strategien redusere avhengighet av enkelte energibærere, leverandører og ruter.

Strategien peker på flere områder hvor det er nødvendig å ta beslutninger eller iverksette tiltak på kort, mellomlang eller lang sikt. For Norge sin del bør man merke seg:

• Bruk av kull i energiproduksjon har bare en framtid i EU ved bruk av karbonfangst- og lagring.
• Prioritet for EU å opprettholde betydelige importvolumer fra sikre gassleverandører.
• Importen fra Norge har potensiale til å vokse, Kommisjonen og medlemslandene bør støtte videre utvikling av gassinfrastruktur med Norge, og EU bør styrke partnerskapet med Norge.
• Kommisjonen vil vurdere muligheter for frivillige ordninger for felles innkjøp av naturgass.

Strategien vil bli drøftet av stats- og regjeringssjefene på møte i DER 26. og 27. juni.