8. jun, 2014

Integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet

Olje- og energidepartementet mener forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet (REMIT) krever lovendringer i relevant norsk lovverk om elektrisitet- og gassmarkedet i Norge. Nylig publiserte departementet et foreløpig posisjonsnotat.

 

REMIT-forordningen skal avdekke misbruk av markedsmakt og innsidehandel. Forordningen setter krav til rapporteringsplikt, tilsyn og sanksjoner. EUs energitilsyn ACER har en sentral rolle. Norges forhold til ACER vil bli avgjort gjennom EØS-vedtaket som innlemmer tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen.

 

Departementet understreker at strafferettslige sanksjoner ikke automatisk innlemmes i EØS-avtalen, men at sanksjoner likevel må reguleres etter nasjonal lovgivning.

 

Forordningen trådte i kraft 28. desember 2011, og det er forventet at full implementering i EU skal skje i begynnelsen av 2015.