8. okt, 2014

Energimeldingen

Olje- og energidepartementet: Nyhet 07.10.14

 

Det er 16 år siden det sist ble lagt frem en stortingsmelding om energipolitikken. Siden den gang har energimarkedene nasjonalt og internasjonalt gjennomgått store endringer. Dette har stor betydning for norsk energisektor. Vi står også foran nye utfordringer både når det gjelder forsyningssikkerhet, verdiskaping og miljø. Regjeringen ønsker derfor å presentere en helhetlig energimelding, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng.

 

Stabil energiforsyning er grunnleggende for et moderne velferdssamfunn, og et konkurransefortrinn for norsk industri. Norge har store energiressurser og god tilgang på fornybar energi. Regjeringen er opptatt av at disse ressursene forvaltes til beste for samfunnet og fortsatt legger grunnlag for velferd og verdiskaping. 

 

Regjeringen har besluttet å legge fram en stortingsmelding om energipolitikken. Arbeidet med meldingen ble startet med et innspillsmøte 3. mars 2014. Møtet hadde bred deltakelse fra ulike deler av energisektoren og interesseorganisasjoner. Vi er opptatt av en fortsatt tett og god dialog og ønsker derfor innspill til arbeidet med energimeldingen. Innspill kan sendes til energimeldingen@oed.dep.no.