10. feb, 2015

Nettleie: Om informasjon- og rapporteringskrav

Informasjonskrav

Tariffer og vilkår for tilknytning og løpende bruk av nettet skal være samlet i en egen brosjyre eller annen skriftlig informasjon som er tilgjengelig for nettkundene

 

Ved endringer i tariffer og vilkår skal nettselskap, i rimelig tid før endringer av tariffnivå eller struktur trer i kraft, informere den enkelte nettkunde direkte om tariffendringene. Informasjonen kan sendes som vanlig post, eller elektronisk via sms eller e-post, hvor det kan henvises til nettselskapets internettsider. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene.

 

Rapporteringskrav

Innen 15. januar hvert år skal nettselskapene rapportere tariffer for det kommende året til NVE. Ved endringer av tariffer i løpet av året plikter nettselskapene å underrette NVE om endringene innen én uke etter at disse er vedtatt.

 

NVE sin rolle

Det er NVE som tildeler konsesjoner og setter inntektsrammer for det enkelte nettselskap. I tillegg fører NVE tilsyn og kontrollerer at nettselskapene forholder seg til LOV-1990-06-29-50 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) med tilhørende forskrifter.

 

Ved uenighet mellom nettselskap og brukerne av nettet kan saken legges frem for NVE. Klageskjema finnes her. Klagen kan også sendes per e-post tilnve@nve.no.

 

Kilde: NVE