23. jan, 2015

Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB)

glb.no


Konsesjoner og miljø
Avdelingen skal fremme GLB og eierbedriftenes interesser gjennom eksisterende reguleringsrettigheter, arbeide for en bedre utnyttelse av disse rettighetene og arbeide for realisering av nye vassdragsreguleringer.

Avdelingen skal sikre at GLBs anlegg og tiltak forvaltes innenfor de rammebetingelsene som er gitt i lover forskrifter, vilkår, pålegg og avtaler og være et kompetansemiljø på reguleringsrelaterte vassdragstiltak.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til disse overordnede målsettingene er:

• Effektuering av fiskeutsettingspålegg
• Håndtering av erstatninger
• Miljøtilsyn på GLBs vassdragstiltak
• Konsesjonssøknader på nye reguleringsanlegg
• Deltagelse i prosjekter, utvalg og prosesser som påvirker rammebetingelsene for vannkraftsektoren

Bemanning

Avdeling for konsesjoner og miljø består av 4 personer. Kompetansen på avdelingen har hovedvekt på forvaltning, miljøforhold og juridiske problemstillinger.