10. aug, 2013

Lovfestet at helsehensyn skal integreres i beslutningsprosesser

Folkehelseloven av 01.01.2012. slår fast at helsehensyn skal integreres i kommunale beslutningsprosesser.

 

Folkehelsearbeid handler blant annet om å beskytte folk mot helsetrusler og miljøbelastninger og forebygge sykdom og skader.  Da Folkehelseloven trådte i kraft, ble ansvaret for å fremme folkehelse overført til kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Dette innebærer at helsehensyn skal integreres i beslutningsprosesser.  Loven legger også til grunn at de ansvarlige skal vurdere konsekvensene av egen virksomhet for befolkningens helse.

 

LRL mener at vindkraftverk i nærheten av folks bo og rekreasjonsområder vil medføre sannsynlige helserisikoer, og er derfor ikke forenlig med forebyggende helsearbeid og et mer helsefremmende samfunn!

 

Folkehelselovens føre-var-prinsipp:

 

«Føre-var-prinsippet» skal legges til grunn når det fastsettes normer og standarder for godt folkehelsearbeid. Det gjelder både tiltak for å redusere risiko og tiltak for å fremme helse. I mange tilfeller vil det være usikkerhet knyttet til forholdet mellom eksponering og helseeffekt, eller til forholdet mellom tiltak og helseeffekt. Ved fastsetting av normer er det tilstrekkelig at det er sannsynlig at en eksponering eller et tiltak kan medføre fare for helseskade. Det er ikke krav om vitenskapelig sikkerhet.

 

«Føre-var-prinsippet» innebærer at bevisbyrden legges på den som er ansvarlig for tiltaket eller eksponeringen. «Føre-var-prinsippet» må ses i sammenheng med prinsippet om «helse i alt vi gjør». Hensynet til befolkningens helse er ikke bare et ansvar for helsetjenesten, men for alle sektorer og virksomheter som driver aktivitet som kan ha betydning for helsen.

 

«Føre-var-prinsippet» forutsetter ikke at risikoen skal være lik null, men at den skal være akseptabel. Prinsippet gir føringer for håndtering av usikkerhet. Vurdering av hva som er akseptabel risiko kan også inkludere forholdsmessighetsvurderinger. I et bærekraftperspektiv innebærer «føre-var-prinsippet» ikke bare å vurdere hva som skal til for å forhindre helseskade og forebygge akutte situasjoner, men også hva som skal til for å fremme og vedlikeholde befolkningens helse. Føre-var-prinsippet er også lovfestet gjennom folkehelselovens kapittel om miljørettet helsevern som gir hjemmel for å gripe inn før det oppstår helseskade.

 

LRL vurderer sannsynligheten for at et vindkraftverk på Raskiftet kan medføre helseskade, som stor, og ikke akseptabelt. I lys av bærekraftperspektivet vil tiltaket verken forhindre helseskade/forebygge akutte situasjoner, eller fremme/vedlikeholde befolkningens helse. Vi krever at «føre – var – prinsippet» vektlegges i kommunenes høringsuttalelser.