21. mai, 2014

Rapport: «Vägar och markanspråk inom vindkraftsparker i Västerbottens län»

www.diva-portal.org

Rapport: «Vägar och markanspråk inom vindkraftsparker i Västerbottens län»

Hur verkliga mått förhåller sig till vad som uppges i miljökonsekvensbeskrivningar. Marie Rönnqvists eksamensarbeide i « Miljö- och hälsoskydd» datert 26. oktober 2011.

Konsekvensutredninger for vindkraftverk opererer med «beslaglagt areal» - areal som regnes gå med til tilknytningsveger mellom turbinene, oppstillingsplasser etc. I tillegg bør bortfall av areal til ryddefelt for veg og kraftlinjer legges til og areal til adkomstveger/utviding av eksisterende skogsbilveg. Praksis viser derimot at antatt arealbeslag i virkeligheten, kan dreie seg om det dobbelte!

Kritiske røster stiller spørsmåltegn ved om nedjustert arealbeslag er en bevisst villedning i meldinger, og syns det er betenkelig at NVE kritikkløst aksepterer tiltakshaveres omgåelse av faktiske forhold.

Monteringsplasser & fyllinger

Monteringsplasser kan bare ha en hellingsgrad på 1 %, og fordrer derfor fyllinger i ytterkant. Hvor store disse fyllingene blir, avhenger av terrenget. Plasseres turbinene i høyden, noe de gjerne gjør, kan det resultere i betydelige fyllinger. Det konkrete «resultatet» vil først foreligge når endelig plassering av turbiner/internveger er fastlagt i MTA-planen. Siden kommunen, og andre «godkjente instanser», kun får detaljsamråd med tiltakshaver, underkjennes deres styringsrett.