9. jun, 2014

Rapport: Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022.

www.miljodirektoratet.no

Rapport: Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022.

Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering. (2013)

I denne rapporten presenteres resultatene fra revisjonsprosjektet som er en faglig utredning gjennomført av Norges vassdrags- og energidirektorat og Miljødirektoratet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet, som også har fastsatt mandatet for prosjektet. I prosjektet er det gjennomført en nasjonal gjennomgang av alle vassdrag med vannkraftkonsesjoner som kan tas opp til revisjon innen 2022. Revisjonsadgangen omfatter ca. 430 konsesjoner som er gitt med hjemmel i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven, hvorav ca 395 inngår i vurderingene i prosjektet. Konsesjonene fordeler seg på til sammen 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt.

Hovedformålet med prosjektet er å utarbeide en oversikt over hvilke vassdrag eller vassdragsavsnitt der de samfunnsmessige gevinstene av mulige miljøforbedringer antas å overstige de samfunnsmessige kostnadene i form av redusert fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Den nasjonale gjennomgangen omfatter en samlet vurdering av vassdragenes miljø- og bruksverdier, og om det er behov for slipp av minstevannføring og/eller magasinrestriksjoner for å oppnå ønskede miljøforbedringer. Konsekvenser for kraftproduksjonen er vurdert for de vassdragene hvor det er foreslått produksjonsbegrensende tiltak. I tillegg er eventuelle virkninger for forsyningssikkerhet og flomsikkerhet vurdert, samt mulighetene for opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg, som kan kompensere for et eventuelt krafttap. OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer (OED 2012) er lagt til grunn i arbeidet.