21. mai, 2014

Trysil kommunestyre behandler utbyggingsavtalen med Austri

youtu.be

Redigert opptak fra Trysil kommunestyre, kommunestyresalen i Trysil rådhus, tirsdag 26. november 2013. Kommunestyret behandler og voterer over kommunens framforhandlede utbyggingsavtale med Austri Raskiftet DA -- datert 20.12.12. Revidert avtale oversendt Trysil kommune 5. november 2013. Bjørn Karlsen (H) fremmet et forslag om å utsette saken for videre behandling av pkt. 5A i avtalen. Utsettelsesforslaget falt mot 9 stemmer (Frp, KrF, V og Høyres Bjørn Karlsen, Anders Nyhuus, Morten O. Lutnæs, Liz Bjørseth og Espen A. Eilertsen).

Votering:

1. Formannskapets innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.
2. Formannskapets innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt.
3. Høyres forslag om å stryke pkt. 3 falt mot 10 stemmer (H, Frp, V og KrF).
4. Ap, SV og Sps endringsforslag til pkt. 3 enstemmig vedtatt.
5. Formannskapets innstilling med Hs tilleggsforslag til pkt. 4 enstemmig vedtatt.
6. Ap, SV og Sps forslag om å stryke pkt. 5 enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2013:

1. Trysil kommune godkjenner avtaleforslag mellom Austri Raskifte DA og Trysil kommune og Åmot kommune, datert 21.10.2013 om samarbeid ved evt. utbygging av Raskiftet vindkraftverk.
2. Trysil kommune tar initiativ til et møte mellom Austri, Hedmark fylke og vegvesenet om en mer omfattende utbedring av vegen på Osensjøens vestside utover de strekningsvise tiltaksom må gjøres for å få fram vindmøllene.
3. Trysil kommune stiller seg positive til at Søre Osen grendeutvalg og/eller andre aktører tar initiativ til et næringsutviklingsprosjekt som kan ivareta lokalsamfunnets interesser og muligheter i forbindelse med utbyggingsfasen i Raskiftet.
4. Etter at vindmølleparken eventuelt er satt i drift avsettes årlig 2 millioner i 2012-kroner i et fond til avbøtende tiltak/næringsutvikling i Osensjøområdet. Beløpet beregnes utfra de samme forutsetninger som gjelder for den øvrige erstatningen til kommunen, jf avtalens punkt 5.

(Fra mai 2013 har Ap, SV og Sp inngått et politisk samarbeid som skal vare til kommunestyrevalget 2015. Partiene har dermed sikret seg et fordelaktig flertall i både formannskap og kommunestyre.)

Formannskapet behandlet avtalen 05.02.13. Etter tilleggsforslag fra Ap, Sp og Sv v/Per Hagebakken, Søre Osen, ble følgende vedtak vedtatt av formannskapet med 5 mot 4 stemmer (H, Frp og Krf):

1. Trysil kommune godkjenner avtaleforslag mellom Austri Raskifte DA og Trysil kommune og Åmot kommune, datert 20.12.12, om samarbeid ved evt. utbygging av Raskiftet vindkraftverk.
2. Trysil kommune tar initiativ til et møte mellom Austri, Hedmark fylke og vegvesenet om en mer omfattende utbedring av vegen på Osensjøens vestside utover de strekningsvise tiltaksom må gjøres for å få fram vindmøllene.
3. Trysil kommune stiller seg positive til at Søre Osen grendeutvalg tar initiativ til et næringsutviklingsprosjekt som kan ivareta lokalsamfunnets interesser og muligheter i forbindelse med utbyggingsfasen i Raskiftet.
4. Etter at vindmølleparken eventuelt er satt i drift avsettes årlig 2 millioner i 2012- kroner i et fond til avbøtende tiltak/næringsutvikling i Osensjøområdet.
5. Saken fremmes ikke for kommunestyret før høsten 2013.

Det ble i saksframlegget til møte den 5. februar 2013 informert om at det pågikk forhandlinger mellom Åmot og Trysil kommuner om fordeling av samlet ytelse jf punkt 5, Kompensasjon til vertskommune, i fremforhandlet avtaleforslag av 20.12.2012. Disse forhandlingene og dialog med Austri Vind DA resulterte i en ny og endelig avtale som ble oversendt Trysil kommune 5. november 2013.