24. mai, 2014

Vindkraftindustriens mørke side – verre enn oljesand

Vindkraftindustriens mørke side – verre enn oljesand

 

- Metallet neodym, som brukes i magneter i moderne vindturbiner, er en av vindkraftindustriens mørke sider. Utvinningen gir store helseskader og miljøforurensing i Kina.

 

Geofysiker Sveinung Vågene:

 

Utbygging av norsk vindkraft vil bidra til store helseskader og miljøforurensing i Kina. Dette på grunn av utvinning og raffinering av kritiske metaller til bruk i produksjon av dagens vindturbiner.

 

De fleste vindturbiner i Norge hittil er bygd med girkasse, men i følge forskere ved NTNU begynner denne teknologien å bli ustabil ved turbinstørrelser litt over 2 MW (MegaWatt). Da må ny teknologi tas i bruk for å produsere de enorme vindturbinene på 3 MW og mer som fremover vil bli bygget på fjelltoppene her i Norge. Denne teknologien krever at det brukes store og veldig sterke permanente magneter i generatoren. Slike permanente magneter lages i dag ved bruk av metallet neodym som er en såkalt “sjelden jordart” med meget fordelaktige magnetiske egenskaper. Det brukes ca 300 – 350 kg sjeldne jordarter (hovedsaklig neodym) per installert MW. En moderne 3 MW vindturbin vil derfor forbruke ca. ett tonn neodym.

 

Kina har 97% av verdens produksjon av neodym og det meste av råmaterialet utvinnes i Baiyun Obo og foredles i Baotou, begge i Indre Mongolia. Kina har oppnådd monopol fordi de produserer neodym billig uten å stille nevneverdige miljøkrav. Det vil neppe overraske mange at dette har medført at neodym og andre sjeldne jordarter her produseres under de mest gruverdige miljøforhold med enorme utslipp av flussyre, svovelsyre, svoveldioksid, giftig støv og gasser til luft og vann. Radioaktiviteten i avfallet fra foredlingsprosessen er over 10 ganger høyere enn i omgivelsene. Syv millioner tonn slagg og surt spillvann fra foredlingen dumpes årlig uten videre i en slamsjø som etter hvert har blitt 10 km bred. Den har oversvømt tidligere jordbruksarealer og innbyggerne bor nå ved bredden av en giftig innsjø. Et studie utført av kinesiske myndigheter dokumenterer at dette har medført høye konsentrasjoner av kreft, osteoporose, åndedrettsykdommer, høy dødelighet og mange andre plager for de som arbeider i eller bor ved raffineriene i Baotou. Baotou står forøvrig på Deng Fei´s etter hvert verdensberømte kart over kreftlandsbyer i Kina.

 

Det er et stort paradoks at vi her i Norge er i ferd med å kjøpe oss et grønt alibi ved å bygge ut vindkraft og derved vil bidra til store miljø- og helseskader i Kina. Dette er mange ganger verre enn oljesand i Canada, og det er vanskelig å la være å undre seg storlig på hvorfor ikke våre miljøvernorganisasjoner roper ulv om dette.