10. jan, 2015

Ytringsfrihetens vilkår i samfunnet...

Ytringsfrihetens vilkår i samfunnet er avhengig av at det eksisterer et mangfold av kanaler ut i offentligheten, som sikrer at borgere får pålitelig og kritisk informasjon, og at de kan delta i den offentlige samtale. Pressen spiller en viktig rolle som formidlere av nyheter og som arena for samfunnsdebatt. Journalister skal ideelt sett betjene offentligheten gjennom løpende rapportering, kritisk gravejournalistikk og ved å presentere et mangfold av perspektiver. Hvordan pressen utfører sitt samfunnsansvar er med andre ord av stor betydning for ytringsfriheten og demokratiet.

 

Pressens demokratiske funksjon er å produsere kvalitetsjournalistikk for å informere folket slik at de kan ta opplyste beslutninger, og å fungere som en arena for offentlig debatt. Begrepet «kvalitetsjournalistikk» er uten tvil omstridt, og er basert på ulike normative forståelser av pressens rolle. Når man benytter begrepet kvalitetsjournalistikk, er det idealene som knytter journalistikken til et demokratisk samfunnsoppdrag som står i sentrum, slik det er formulert i Vær Varsomplakaten, kapittel 1:

 

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

 

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

 

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

 

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

 

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

 

 

Kilde: «Journalistikk i en digital tidsalder (side 107)» i hovedrapport fra prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge»:

 

"I prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» har vi gjort en gjennomgang av ytringsfrihetens status i Norge anno 2014, med vekt på befolkningens og utvalgte gruppers erfaringer og opplevelser med ytringsfrihet".

 

http://fido.nrk.no/3d4aaa3ab1c624845163ed4086dbcd7cdbc40d616411956cc50bc6ab8977fdaa/Ytringsfrihet%20Hovedrapport%20DIG.pdf