12. feb, 2014

Elsertifikatordningens forankring

Elsertifikatordningen er forankret i avtalen om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige fra 2011, og i lover og forskrifter i begge land. Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon der de to landene i felleskap gjennomfører utredninger og drøftelser for å påse at ordningen fungerer etter hensikten. Den første kontrollstasjonen i den norsk-svenske ordningen skal gjennomføres innen utgangen av 2015.

NVE og Energimyndigheten har mottatt hvert sitt utredningsoppdrag fra sine respektive departementer: Olje- og energidepartementet i Norge og Näringsdepartementet i Sverige. Arbeidet med grunnlaget for kontrollstasjon har vært utført i samarbeid mellom Energimyndigheten og NVE. I tillegg har det kommet inn mange gode innspill fra aktørene i markedet.

 

Les oppdragsbrevet til NVE:

http://www.nve.no/PageFiles/22838/Oppdragsbrev%20kontrollstajonen%20elsertifikatordningen.pdf?epslanguage=no

 

Les oppdragsbrevet til Energimyndigheten i Sverige:

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/Regleringsbrevet-2013/

 

Svar på oppdragene fra departementene finnes i rapportene:

 

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 (ER 2014:04):

 http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Kontrollstation%202015_ER%202014_04.pdf

 

Kontrollstasjonsrapport: NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen NVE-rapport 05/2014:   

http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2014/rapport2014_15.pdf