14. mai, 2014

Energi- og klimaplan for Hedmark - Delplan 1

file:

Delplan 1: Status og fakta.

Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009.

Hedmark fylkeskommune 2010:

Mål
I Hedmark fylkes energi- og klimaplan legges det opp til at en innenfor Hedmarks grenser, skal ha oppnådd klimanøytralitet innen 2030. Dette innebærer at menneskeskapte klimagassutslipp skal nøytraliseres gjennom utslippsreduksjoner og binding av CO2 i skog. I tillegg skal en i Hedmark innen 2030 ta i bruk ytterligere uutnyttede fornybare energiressurser, særlig fra vann og skog, i størrelsesorden 3 TWh.

Status
Fylkesdelplan for energi og klima ble vedtatt i Hedmark fylkesting 29. september 2009. Årlige klimagassutslipp i Hedmark er på om lag 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

«Transportsektoren er den største utslippssektoren, fulgt av landbruk og stasjonær energiforsyning. Hedmark har sammenliknet med landsgjennomsnittet lavere utslipp av klimagassen CO2, og høyere utslipp av klimagassene metan og lystgass noe som skyldes at Hedmark er et betydelig landbruksfylke. Mengden produsert el og varme fra vann og bioenergi i fylket anslås å ligge på om lag 3 TWh. Den samlede energibruken (inkludert transportsektoren) ligger på om lag 7,1 TWh.»

I Hedmark har fylket og alle kommuner ferdigstilt, eller er i ferd med å ferdigstille, klima- og energiplaner. Vi ønsker nå å gå fra plan til handling, og gjennomføre viktige tiltak for en klima- og energiomlegging av Hedmarkssamfunnet.