14. mai, 2014

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

www.regjeringen.no

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fastsatt ..… i medhold av lov 26.juni 2008 nr.71 plan- og bygningsloven (plandelen) § 6-2 første ledd.

"Målsettingen med denne statlige planretningslinjen er at kommunene i sin kommuneplan eller som egen kommunedelplan skal behandle klima- og energispørsmål. Kommunene har ulikt utgangspunkt for å oppfylle dette. Enkelte kommuner er allerede godt i gang med klima- og energiplanlegging, mens andre kommuner ikke har kommet like langt. Det forventes at alle kommuner innen 1. juli 2010 skal gjøre første generasjons klima- og energiplanlegging (i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan, jf. ovenfor). Blant annet skal kommunen presentere hvordan den skal ivareta hensynet til klima, energieffektivisering og miljøvennlig
energiomlegging under de løpende planprosessene under plan- og bygningsloven. På lengre sikt forventes det at alle kommuner gjør en mer detaljert klima- og energiplanlegging.

Kommunal klima- og energiplanlegging

Involvering:
«Når kommunene skal drive klima- og energiplanlegging, er det viktig å sørge for at relevante organisasjoner, brukergrupper og enkeltpersoner får anledning til å involveres i planprosessen slik at kunnskap og erfaring kommer frem. Involvering er viktig også med tanke på å få frem eventuelle utilsiktede konsekvenser.»

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, bør vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år, jf. bestemmelsen om revisjon av kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1).

Fra «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene» fastsatt i medhold av lov 26.juni 2008 nr.71 plan- og bygningsloven (plandelen) § 6-2 første ledd.