14. mai, 2014

Trysil: Kommuneplanens arealdel 2014-2025

www.trysil.kommune.no

Planbeskrivelse - Juni 2011, revidert januar 2014

Innledning:

Oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i møte med formannskapet 06.10.2010. Planens planprogram er fastsatt av formannskapet 11.01.2011. Plan- og bygningsloven er revidert og iverksatt 1. juli 2009 og plandokumentene er i den grad det har vært nødvendig tilpasset nye lovbestemmelser. Konsekvensutredningene er gjennomført i henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005.

Plankart, planbeskrivelse med konsekvensutredning og vurdering av innkomne innspill samt revidering av planbestemmelser er utarbeidet av ASK Rådgivning AS i tett dialog med Trysil kommune. Sentrale personer i utarbeidelsen har vært:

Erik Johan Hildrum – avdelingsleder bygg, oppmåling og regulering, Trysil kommune
Bjørn Tore Bækken - miljøvernsjef, Trysil kommune
Bjørn Myhre – assisterende rådmann, Trysil kommune
Gro Svarstad – næringssjef, Trysil kommune
Eirik Lind – Ask Rådgivning
Jonathan Smith – Ask Rådgivning
Turid Stærnes – Ask Rådgivning
Åse Hytteborn – Ask Rådgivning
Elin Riise – Ask Rådgivning
- - - - - - -
For revidert forslag i 2013 og endelig planforslag til vedtak i februar 2014, har administrasjonen i kommunen i sin helhet stått for endringene i plandokumentene. Det gjøres oppmerksom på at det gjennom planprosessen har vært utarbeidet flere nye dokumenter med vurdering av innspill og konsekvensutredning av enkeltområder som ikke er tatt med inn i planbeskrivelsen. Det er og gjort mange vurderinger i de ulike saksutredningene som kunne vært tatt inn i en planbeskrivelse, men en har valgt å ikke gjøre dette. Viktig at disse andre dokumentene og tas med dersom en vil få en full forståelse av hele planprosessen.