23. okt, 2014

Staten bør verne skog til salgs

www.nrk.no

Direktoratet for naturvernforvaltning bør få forkjøpsrett på Statskogs skogsalg, for å verne store skogsområder. Det mener Naturvernforbundet i Hedmark.

– Skogvernet er såpass lavt i Norge, og vi bør få det opp på nærmere 10 %. For artsmangfoldet er det svært viktig at store områder, slikt som kommer for salg her, blir avsatt til vern og makeskifteområder, sier Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet i Hedmark.

Statskogs kriterier for skogsalget:

• Statskog SF skal selge spredte skogeiendommer foretaket eier fra før.
• Nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift.
• Eiendommene selges til markedspris gjennom budgivning. Statskog skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene.
• Eiendommene drives på ordinært vis fram til salget finner sted.
• Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjøres kjent med de skogeiendommene som skal selges før de legges ut for salg, for å kunne anvende disse til vern eller makeskifte knyttet til vern av private skogeiendommer. DNs behov for skogteiger til vern eller makeskifte skal ikke påvirke hvilke skogteiger Statskog SF legger ut for salg, eller forsinke salgsprosessen eller inntektene til Statskog SF. Utover dette skal kriteriene forstås slik at DN får en forkjøpsrett på markedsmessige vilkår.
• Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2 skal det gjøres klart for kjøper at eventuelle eksisterende rettigheter til skogteigen ikke blir berørt av salget og at Statskog ikke kan ta ansvar for eventuelle ulemper dette vil medføre for kjøper i framtiden.
Statskog SF sitt skogsalg tok til høsten 2011. Salgene denne uka er den tredje salgsrunden. DN har benyttet seg av forkjøpsretten også i de to forutgående salgsrundene.
Det legges opp til at salget av eiendommer på Sørlandet, Vestlandet, Nordland og Troms gjennomføres innen 2014, mens salget på Østlandet og i Midt-Norge gjennomføres innen 2017.

Kilde: Statskog

NRK Hedmark/Oppland: 27.09.12.