23. okt, 2014

Skogvern

 

 

Om lag 2,5 prosent av produktiv skog er vernet, mens ulike faglige anbefalinger om skogvern ligger betydelig høyere. Det er bred politisk enighet om å øke skogvernet i Norge.

 

 

 

Hovedstrategien i arbeidet for økt skogvern er å sikre høy faglig kvalitet ved at de viktigste områdene blir vernet, samtidig som en sikrer god dialog med skogeiere og andre parter. En viktig forutsetning for å sikre faglig kvalitet er de systematiske naturfaglige registreringer som gjennomføres i prioriterte skogtyper og påfølgende verneprosesser for å fange opp viktige områder.

 

Skogvernet gjennomføres i hovedsak gjennom følgende prosesser:

  • Frivillig skogvern på privateid grunn: Samarbeidet mellom miljømyndighetene og Norges skogeierforbund om frivillig skogvern startet i 2003. Pr. oktober 2013 er det vernet 130 områder med totalt ca. 300 kvadratkilometer produktiv skog gjennom dette samarbeidet, og det pågår arbeid med ytterligere et stort antall områder.
  • Vern på Statskog SFs grunn: I 2003 inngikk Statskog en samarbeidsavtale med Direktoratet for naturforvaltning om vern av skog på Statskogs eiendommer. Fra sommeren 2011 ble det også igangsatt kartlegginger av de nye skogeiendommene (Orkla-skogene) som er kjøpt av Statskog SF, for å identifisere arealer hvor det er aktuelt med skogvern. 
  • Vern av skog eid av Opplysningsvesenets fond (prestegårdsskoger): I samråd med Opplysningsvesenets fond (Ovf) har Direktoratet for Naturforvaltning fått gjennomført naturfaglige registreringer av utvalgte Ovf-eiendommer. På grunnlag av disse registreringene gjennomføres verneprosesser for en rekke skogområder fordelt over en reke fylker.

 

Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/tema/skog-og-miljo/skogvern.html?id=645219