24. feb, 2015

Glommen Skog: Overordnet rolle, formål og visjon

Glommen skal gi økt avkastning på andelseiernes eiendommer. Glommens innsats skal gi et positivt utslag i eiernes økonomi uavhengig av de rådende markedsforholdene. Dette er Glommens overordnede rolle.

 

Glommens formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved å:

* tilby best mulig pris og avsetning for andelseiernes tømmer og et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester

* investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri

* fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett

* la andelseierne ta del i den verdiutvikling som Glommens kapital får

 

Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeierandelslag og med Norges Skogeierforbund.

 

 

Med kjærlighet til naturen og mennesket i sentrum skal vi sammen skape større verdier.

 

Med vår visjon ønsker vi å kommunisere hva vi streber mot og hvilke verdier vi legger til grunn i vårt arbeid.

 

Med kjærlighet til naturen vil vi signalisere ydmykhet overfor vår virksomhet i naturen. Vi er bevisst vårt ansvar for våre naturressurser og vil forvalte dem på en bærekraftig måte.

 

Med mennesket i sentrum ønsker vi å fremheve at menneskene i organisasjonen er vår viktigste ressurs.

 

Vi omfatter alle andelseiere, ansatte og tillitsvalgte i andelslaget. Det er vi som sammen skal skape, og vi som skal bekrefte at Glommen er et foretak der samhandling er arbeidsformen – et samvirkeforetak.

 

Med å skape større verdier ønsker vi å utrykke vilje til å drive et skogbruk som oppnår bred anerkjennelse, samtidig som vi har høye økonomiske ambisjoner på vegne av andelseierne.