20. jun, 2014

Kommunelegen slår alarm

Kommunelegen slår alarm

 

- Det er stor sannsynlighet for at en del naboer på Lista har vesentlig helseplager som følge av støy fra vindkraftverket, mener kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug.

 

Av: Bjørn Hoel, Lister Avis, 14. juni 2014.

 

Vindmøllesaken skal opp i kommunestyret førstkommende tirsdag (17. juni). Administrasjonen innstiller på å pålegge Lista vindkraftverk AS å gjennomføre en kartlegging av helsemessige konsekvenser som vindkraftverket kan ha påført naboer. Løvhaug opplyser i sin uttalelse at Farsund kommune har mottatt en klage som er undertegnet av 70 naboer til vindkraftverket, som gjelder både fastboende og personer med fritidsboliger.

 

Frustrert

Tidligere har Lister skrevet om frustrerte naboer som i første rekke vil redusere støyen fra møllene. Flere av de Lister har snakket med var tidligere for en vindmøllepark på Lista, men etter at parken ble en realitet for omtrent et år siden, har de alle snudd, i følge personer avisen har vært i kontakt med. «Jeg er rimelig sikker på at alle som i dag er berørte av denne støyen, nå er i mot», uttalte Willi Larsen, som vi snakket med i forrige uke.

 

Søvnproblemer

Kommunelegen har i tillegg fått rapporter om søvnproblemer og forringet livskvalitet. «En rekke naboer har beskrevet sine støyplager. I hovedsak rapporteres det om søvnproblemer og nedsatt livskvalitet», sier Løvhaug. Det fremholdes videre at kommunen behandler denne klagen etter folkehelselovgivningen. «Min vurdering av klagen er at det er stor sannsynlighet for at en del naboer har vesentlig helsemessig ulempe som følge av støy fra kraftverket. Av den grunn kan det bli aktuelt å pålegge vindkraftverket å gjennomføre en helsekonsekvensutredning hos naboene, hjemlet i folkehelselovens § 11», hevder Løvhaug. Han understreker at målet med undersøkelsen er å kartlegge om det er naboer som har fått helseskader som følge av støy fra kraftverket, eventuelt også skyggekast. Løvhaug ønsker videre å identifisere omfanget av støyplager og hvilke eiendommer dette dreier seg om.

 

Naboer

«Berørte naboer og utbygger skal i samråd med relevante myndigheter komme til enighet om hvilke verdier for støyen som representerer et akseptabelt støynivå basert på de faktiske erfaringer som naboene til vindkraftverket har gjort siden vindkraftverket startet», formuleres det fra administrasjonens side. Naboene ønsker i tillegg å få utført støymålinger minst hvert annet år for å verifisere at støyen ikke overstiger de verdier som utbygger og naboer har blitt enige om. Ved målingene vil de at det fulle støyspektrumet måles så langt som mulig. «Det er foreløpig ikke aktuelt», sier Løvhaug.

 

Tiltakshaver

Han poengterer samtidig at det i utgangspunktet er tiltakshaver som er ansvarlig for å få utført denne utredningen. Løvhaug har også etterlyst faglige råd fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, for å kartlegge og eventuelt finne ut hvem som vil kunne gjennomføre slike undersøkelser.