21. sep, 2014

Klage Alv Andreas Kjøs

Til

 

Olje og energidepartementet.

 

RASKIFTET VINDKRAFTVERK - KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK.

 

1. Jeg inngir heved klage på vedtaket om konsesjon for Raskiftet vindkraftverk. Jeg er grunneier i området og følgelig klageberettiget.

 

2. Klage gis på følgende grunnlag:

 

- Jeg mener NVE har tonet ned de negative sider ved saken. Beslutningen om vedtak er dessuten preget av usikkerhet, bl.a om dyre/fugleliv og virkninger for hytteliv/friluftsliv.

 

- Jeg vil vise til de opprinnelige og fortsatt gjeldende planer for Osen-området, hvor det står at området er definert som LNF-område med hensynssone c.1: natur, kultur, friluft og landskap. I planens visjon vises det til bla hyttebygging ved sjøen og i høyden på en måte som skaper lokal verdiskapning og en god forvaltning av naturen og det biologiske mangfold. Dette er helt uforenlig med vedtak om vindkraftverk. Dette området blir nå et industri-område med massive virkninger for natur og hytteliv. Også NVE skriver at de viktigste negative virkninger knyttes til landskap, friluftsliv, hyttenæring (og Forsvarets interesser). Altså nettopp det de opprinnelige planer skulle ivareta.

 

- For egen del har jeg trodd på dette planverket og har bygd hytte i Æra fritidsområde. Her eier jeg også 17 ubebygde tomter. Plutselig får jeg et vindkraftverk som nærmeste nabo. Verdien av min eiendom/hytte og tomter må antas å bli sterkt redusert. Jeg forutsetter at OED pålegger utbygger å erstatte verditapet, dersom konsesjonsvedtaket opprettholdes. Det kan forøvrig vises til oppslag i Østlendingen 10 feb 2014, om full stopp i hyttebygging ved Kvitvola i Engerdal etter at det ble kjent at det forelå vindkraftplaner. Det samme må antas å gjelde for Æra fritidsområde og for den saks skyld resten av Osen-området.

 

- Angående nettilknytning er vi 3 grunneiere(Olaf Ilsaas, Olav Kjøs og meg) som er berørt. Vi har tidligere bedt om at nettrase alt. C velges. Dette er ikke tatt hensyn til. Det er aldeles uhørt at vi som faktisk eier grunnen ikke blir hørt. Alt C er den løsning som definitivt ødelegger minst skog. At denne løsning skal bli 3 mill kroner dyrere enn alt A er faktisk ikke riktig, da det ikke er tatt hensyn til vi skal ha økonomisk kompensasjon for beslaglagt areal, fremtidig produksjonstap(tømmer) og at traseen går gjennom et allerede regulert område, som vil forringes kraftig. De øvrige ulemper ved et vindkraftverk som nærmeste nabo får være nok. Hvis konsesjonsvedtaket opprettholdes vil jeg som et minimum forlange at nettraseen endres til alt C. Forøvrig vil jeg også vise til klage fra Olaf Ilsaas.

 

mvh

 

Alv Andreas Kjøs