1. jan, 2015

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKT

www.mhbr.no

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal.

Selskapet ble etablert den 1. juli 2005. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene.

Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Ansvarsområdet dekker 17 713 km² og ca. 47 950 innbyggere/brukere. Selskapet har i overkant av 200 ansatte.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen er organisert i 4 avdelinger: beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesens vedtatte verdigrunnlag er tuftet på: Brukerorientering | Redelighet | Respekt | Engasjement.

Brannsjef: Nils-Erik Haagenrud