1. jan, 2015

DSB styrker utdanningen i brann- og redningsvesenet

www.dsb.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Beredskapen i Norge har de siste årene måttet håndtere en rekke alvorlige hendelser, fra angrepene 22.juli til flom, ekstremvær, skred og skogbranner. Bredden i typen oppdrag er stor, og behovet for, og bruken av ressurser, varierer fra hendelse til hendelse. Uavhengig av om hendelsen er natur- eller menneskeskapt, oppleves denne typen nasjonale hendelser som utfordrende, og det stilles store krav til innsatspersonellets kompetanse.

Utdanningssystemet for brann- og redningsvesenet har vært vurdert i flere omganger de senere årene. Siste vurdering ble gjort i 2012 av et regjeringsoppnevnt utvalg som leverte rapporten Ny utdanning for nye utfordringer (NOU 2012:8). Utredningen konkluderer med at det er behov for en omfattende endring av utdanningssystemet for brann- og redningspersonellet. Rapportens anbefalinger mottok bred støtte fra høringsinstansene. DSB er enige i at man nå må ta grep for å fjerne svakhetene og utfordringene ved dagens utdanningssystem.

Dagens utdanning ivaretar ikke oppfølging, evaluering, erfaringsoverføring og læring av hendelser. Dette krever et metodisk og kunnskapsbasert tilnærming.