13. aug, 2015

Åpne spørsmål til Ola Børke og Austri Vind

Lokalavisa Trysil og Engerdal, 13. august, ved Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder La Raskiftet Leve.

 

Jf. Eidsivas eiermelding 2014 eies prosjektselskapene Austri Raskiftet (altså Austri Raskiftet DA) og Austri Kvitvola (Austri Kvitvola DA) 100 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Og et nytt begrep – prosjektselskap – er kommet inn i vokabularet. 1) Når skjedde dette eierskiftet? Rettere sagt: Når kjøpte Eidsiva Vannkraft opp 50 prosent av aksjene til Gudbrandsdal Energi AS (GE) og Statskog Vind AS i prosjektselskapene?

 

Viser til «Høringsinnspill, handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017», datert 17. april 2013 og signert Ola Børke, daglig leder i Austri Raskiftet DA. Det informeres om at Austri Raskiftet DA er et selskap som arbeider med å utvikle prosjekter med tanke på å bygge og drifte et eventuelt vindkraftverk på Halvorsberget/Ulvsjøfjellet/Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner, og forventes avklaring på konsesjonssøknaden i løpet av vinteren 2013/2014. Austri Raskiftet DA eies av Eidsiva Vannkraft AS (50 %), Gudbrandsdal Energi AS (25 %) og Statskog Vind AS (25 %).

 

På bakgrunn av eiermeldingen trekker jeg den slutningen at GE og Statskog Vind for lengst har trukket seg som deleiere av prosjektselskapene. Tilbake står Eidsiva Vannkraft AS. På sin plass å minne om hva M. Rinnan skrev i sitt leserinnlegg «Forvirret Rolijordet?» i Østlending 15. juli: «Det er dessverre slik at det nettopp er disse virksomhetsområdene (vannkraft og nett) som står for over 90 % av konsernets gjeld. Og det er svak inntjening fra nettopp disse to virksomhetsområdene som skaper konsernets kortsiktige utfordring med hensyn til kontantstrøm opp mot investeringsplanene.» Vannkraftselskapets inntjening er altså for svak med dagens lave strømpriser. Om utfordringene, svak inntjening på grunn av lave kraftpriser, er kortsiktige, får stå for M. Rinnans egen regning. Statkraft har i hvert fall nedjustert sine forventninger til framtidige kraftpriser etter at prisene på elektrisitet har falt med 19 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.

 

Om Austri Vind kan eiermeldingen fortelle: « Austri Vind DA eies av selskapene Eidsiva vekst (50 %), Gudbrandsdal Energi og Statskog Vind. Selskapet arbeider med utvikling av vindkraftprosjekter i Innlandet. Ved å satse på vindkraft ønsker Austri Vind å utnytte naturressursene i regionen og skape verdier og nye arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode. I tillegg til å utvikle egen prosjektportefølje, forestår Austri Vind administrasjon og prosjektutvikling på vegne av prosjektselskapene Austri Raskiftet og Austri Kvitvola.»

 

Spørsmål 2) Betyr det at Austri Raskiftet ikke lenger befinner seg i Austris prosjektportefølje – at Austri kun bistår eieren, Eidsiva Vannkraft AS, med administrasjon og prosjektutvikling? (Som igjen har delegert oppgavene til OX2?) 3) At Kjølberget er Austris eneste prosjekt i og med det ikke er opprettet et tilsvarende prosjektselskap?

 

Avslutningsvis. M. Rinnan skriver: «Austri eier lønnsomme vindprosjekter som med all sannsynlighet kan selges med fortjeneste hvis ikke selskapet selv bygger.» 4) Hvordan kan Austri selge Raskiftet-prosjektet som er 100 prosent eid av Eidsiva Vann AS?

 

Med andre ord: 5) Hvilket spill er det Eidsiva og Austri egentlig holder på med? Vi krever en skikkelig forklaring.