22. aug, 2015

Rolijordet er ikke problemet

Kommentar til R.I. Østberg's innlegg i OA 17.08.15 "Til Rolijordet fra en ansatt"

Etter min mening er ikke personen Rolijordet problemet her. Han alene kan ikke skaffe/avskaffe arbeidsplasser eller foreta investeringer i Eidsivakonsernet. Det har han ikke myndighet til.  Det er det alene styret/ledelsen som kan. De er dermed rette adressat for innlegget.

De ansatte bør be om et møte med ledelsen for å avklare om det er noe hold i det Rolijordet uttrykker. Om det er grunn til uro. Er de ansattes representanter tatt med på råd i aktuelle fora, gjøres det investeringer som de burde kjent til og som kan få betydning for deres arbeidsplasser.  Det er de ansatte og ledelsen som må snakke sammen. Kanskje er de ansatte godt nok orientert, kanskje er de ikke, og uroer seg derfor over hva som skjer.

Det framgår ikke om flere ansatte står bak Østbergs debattinnlegg, det kan se ut som han uttrykker egen oppfatning.  Uansett bekymrer han seg. Hvis alt er på stell i Eidsiva så kan ikke jeg se noen grunn til denne bekymringen.

At Rolijordet inviteres til arbeidsplassen er vel og bra, dialog er alltid å foretrekke for å rette opp i uoverensstemmelser. Men av og til er en sak av slik karakter og berører så mange,  at diskusjonen må løftes ut av det lukkede rom og over i det offentlige. Vi snakker her om to fylkeskommuner og et tjuetalls kommuner og deres økonomiske situasjon. Og det gjelder ikke småpenger. 

Jeg kan ikke si hva Eidsivakonsernet skal gjøre/ikke gjøre i dagens situasjon.  Men jeg har fulgt debatten rundt vindkraftutbygging i Norge i flere år. Der blinker varsellampene. Og situasjonen tilsier at ingen, verken Eidsiva eller andre,  bør satse på  vindkraftutbygging  - i Hedmark - i innlandet - i 2015. Økonomien er meget usikker og vindkraft skaper svært få nye arbeidsplasser. I ytterste konsekvens truer den Eidsivas egne plasser hvis de økonomiske tapene blir for store. Den truer også miljøet, som Østberg legger vekt på, fordi den vil være et overgrep mot naturen i fylket, og den truer andres arbeidsplasser, da særlig i alt som har med satsing på friluftsliv, turisme, hyttebygging osv. å gjøre. Jeg tror det er svært fornuftig av Eidsiva å ikke foreta investeringer som rammer Hedmarks store potensiale her. 

Karin Nybak Leonhardsen
Nes, 19. august 2015.