6. sep, 2015

Vindkraft og Romerike

Kommentar til tidligere artikkel om vindkraft i Romerikes Blad 17. august 2015.


Jeg takker for at avisa har tatt opp temaet vindkraftutbygging. Det er meget aktuellt i Norge i dag og  har skapt nærmest folkeopprør flere steder.  Men her på Romerike har det vært stille. Jeg regner med at grunnen er nærheten til Oslo - og høy befolkningskonsentrasjon. Dess nærmere hovedstaden man kommer, dess vanskeligere blir det for en utbygger å få innpass.

 

Man kan foreslå å sette opp noen titalls  vindkraftturbiner i Holmenkollåsen eller i Marka, og se hva som skjer. Protestene vil hagle.  Men Norweas direktør uttaler seg positivt om å kunne "sitte i boblebadet og se hvor strømmen kommer fra". Det er en flåsete bemerkning, som harmonerer dårlig med virkeligheten for de som blir rammet av en slik "nærkontakt".

Da er det lettere å prøve seg i landkommuner med dårlig økonomi og mer spredt bebyggelse. På Skreifjella og i Aurskog-Høland var det forslag oppe, men planene ble stoppet før de kom igang, vesentlig pga tidlig skepsis fra grunneiere og for Skreias del også en sterk protestgruppe.  I Nord-Odal derimot er planleggingen av det enorme prosjektet på Songkjølen/Engerfjellet kommet svært langt. Selv med nei-flertall i kommunestyret. Og selv om det fra første stund har vært massiv lokal motstand.

En eventuell utbygging vil også få negativ påvirkning på nabokommunene Eidsvoll og Nes.  Ising på turbinene vinterstid vil mest sansynlig føre til avstengning av store felles rekreasjonsområder. Åsen mot Nord-Odal er snart eneste tilnærmet uberørte område kommunen har tilgjengelig, det er ellers veg- og jernbaneutbygging og innflygning fra Gardermoen som dominerer. I Nes må det bygges nettgater for strømmen fra Songkjølen til høyspentlinjen som går gjennom kommunen, noe som vil berøre gammelskogområder.

Romerikes Blads illustrasjonsfoto til den tidligere artikkelen var uheldig, det ser ut som det er vindmøller på ca 50 meters høyde maken til de vi kan se langs veiene i flate Danmark. De har ingenting å gjøre med turbinene på ca 220 meters høyde som vil være aktuelle her i kuperte og bratte innlandsskoger. En utbygging her vil forårsake ubotelige sår, blant annet på myrene, som når de åpnes, slipper ut ekstremt mye CO2 og metangass. Myrene er norges regnskoger! " Landskapets karakter endres fra å være preget av skog og skogproduksjon til et kraftproduksjons-område med tilhørende veier og nettilknytning" heter det i konsekvensutredningen fra konsernet E.on.

Vindkraftverk er dessuten svært arealkrevende sett i forhold til energien som blir produsert. Det er et massivt forbruk av natur til industri. En industri som de fleste samfunnsøkonomer vurderer som feilslått, formålsløs og ulønnsom symbolpolitikk. Utbyggingen er helt avhengig av subsidider. I Norge i dag dag koster det minst 50 øre å produsere 1 kWh vindkraft. Prisen på kraftmarkedet har de siste årene svingt mellom 5 og 30 øre. I tillegg har regjeringen nå sendt på høring et forslag om å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk. Går det igjennom vil vertskommmuner, som Nord-Odal, sitte igjen med bare ulemper og ikke den økonomiske kompensasjonen de trodde de ville få. Å delta i klimadugnad er bra, men det må heller gjøres gjennom energisparing, gjenvinning og økonomisering.

Alle prognoser for befolkningsøkning og fortetning i Oslo og Akershus tilsier at om noen år blir grøntområderne på øvre og nedre Romerike vår "Oslomark". Derfor må vi gjøre hva vi kan for å beholde dem.

Vi står foran et kommunevalg - tenk gjennom hvilke politikere/partier som forstår å ta vare på natur, landskap og muligheter for rekreasjon og friluftsliv.

Verdier som garantert vil bli mangelvare i framtida.



Karin Nybak Leonhardsen, til Romerike Blad 5. september 2015.

 

Når vi er inne på Romerike...

Her følger et leserinnlegg som stod på trykk i Romerikes Blad 04.11. 2014:

 

 

 

 

Nord-Odal stemte nei til vindkraftutbygging

 

Kommunestyret i Nord-Odal stemte nei til vindkraftutbygging i oktober 2013. Dette er å betrakte som en innsigelse mot hele prosjektet. Likevel ga NVE i januar 2014 konsesjon til konsernet E.ON.

 

I en uttalelse fra Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK ) 04.01.14 heter det: «Vindkraftanlegg beslaglegger og påvirker store areal som kan fortrenge bruksinteresser og påvirke annet næringsliv, bokvalitet og landskapsverdier. Synspunktene fra lokalsamfunnet som skal leve med et vindkraftverk skal derfor veie tungt. Lokal tilslutning bør være en forutsetning for å realisere kontroversielle kraftutbygginger, og for å ivareta et godt samarbeide mellom lokale og sentrale myndigheter, og mellom lokalsamfunn og utbyggere i fornybarutbyggingen vi står overfor.»

 

I Gulen kommune ble det tidligere tildelt konsesjon mot kommunestyrets avgjørelse, akkurat som i Nord-Odal nå. LNVK uttalte i den anledning: «NVE respekterer ikke lokaldemokratiet, bryter med etablert praksis og opptrer i strid med klare politiske føringer gitt av ansvarlig statsråd. LNVK forventer at NVE får ny instruks om at kommunens tilslutning er en forutsetning for å gi vindkraftanlegg konsesjon»

 

I Romerikes blad 04.04.14 beskriver Nord-Odals ordfører Lise Selnes denne vanskelige saken, som befolkning og politikere fikk «rett i fanget» tidlig høsten 2011. Hemmeligstemplede avtaler med grunneiere og kommune ble inngått, før det ble noen offentlig kjennskap og debatt. Dette er vindkraftselskapenes «oppskrift» ved all slik utbygging. Man kan være for eller imot vindkraft, men en slik framgangsmåte har opprørt svært mange. Ordfører Selnes uttalte til RB «Personlig mener jeg at inngrepet i naturen vil være svært stort.» Hun kom inn på mulige økonomiske gevinster vedrørende kommune, grunneiere og lokalt næringsliv, men uttalte også «Samtidig vil kommunens økonomiske kompensasjon være minimal sammenliknet med hva vi ser kraftselskaper gir til andre kommuner ».  Dette er klar tale, også sett i lys av en konsekvensutredning som viste betydelige negative effekter på landskap, friluftsliv og natur. Støyen rekker mye lengre enn de nevnte 1,5 km.

 

 «Staten Norge» må innse at goodwill for alternativ energi ikke skapes ved å «overkjøre lokaldemokratiet i norske kommuner». Klimasaken er for viktig til det. Det finnes andre og bedre veier å gå enn å ødelegge norsk natur med enorme naturinngrep.  Det er et gryende opprør mot utbyggingen som skjer over store deler av Norge nå. Emnet er omfattende, men søk gjerne litt  alternativ informasjon i forhold til det som utbyggerne/selgerne selv kommer med. Se på facebooksiden for nettverket «La skogen leve» i Nord-Odal, eller gå til en meget bra oversikt over emnet via www.lanaturenleve.no.   

 

DAG DÆHLI