6. okt, 2015

Vindkraft i Nord-Odal: Hva med Eidsvoll og Nes?

UBOTELIGE SKADER. En utbygging i Nord-Odal vil påvirke nabokommunene negativt, skriver de to innsenderne, Egil Ramdal (bildet) fra Eidsvoll og Karin S. N. Leonhardsen fra Nes.

 

 

Verken politikere, media eller folk flest synes å forstå rekkevidden av naturinngrepene ved vindkraftutbyg­ging.

Vi i Eidsvoll og Nes har fått det plagsomt nær oss nå. Så nær at vi kan ikke bare sove og late som det ikke vedrører oss. Vi mangler totalt erfaring med å leve med vindturbiner i vårt bomiljø, hyttemiljø el­ler i våre turområder. Da er det lett å tro at det er OK. Men – det er en grunn til at vi ikke ser vindturbiner nær Oslo, i Holmen­kollåsen eller på Tjøme for den del. Enda det blåser friskt der. Utbyggerne våger seg ikke dit.

VÅGER MER HER

I små landkommuner med dårlig økonomi og spredt bebyggelse er det derimot lettere å få innpass. I Nord-Odal er planleggingen av det enorme prosjektet på Songkjølen/Engerfjellet kommet svært langt. Selv om det var nei-flertall i kommunestyret i Nord-Odal og massiv lokal motstand. NVE har gitt konsesjon til konsernet E.on, og saken ligger nå hos olje- og energidepar­tementet (OED) til endelig avklaring. Bare at planene annonseres setter i gang noe i et bygdesamfunn. Vi ser lokalpolitikere som må ta stilling i saker som de kanskje ikke forstår rekkevidden av. Vi ser grunn­eiere som settes under sterkt press, og som etterpå kan angre. Da kommer de ikke ut av garnet. Resultatet blir at det skapes strid, splid og sår.

RINGVIRKNINGER

En utbygging i Nord-Odal vil påvirke na­bokommunene negativt. Nes blir «vert­skommune» for all strømmen fra Song­kjølen, derfor må det bygges nettgate til høyspentlinjen som går gjennom kom­munen, noe som vil berøre viktige gam­melskogområder. Eidsvoll kommune har frarådet planene. Eidsvoll allmenning har sagt nei. Friluftsområdet rundt Øvre Hol­sjø blir rammet. Allmenningen har satset der med anlegg av badeplass, gapahuk og handicapfiskeplass. Åsen mot Nord-Odal er snart eneste nesten uberørte område som Eidsvoll kommune har tilgjengelig, sa tidligere varaordfører her i avisa. For det er veg- og jernbaneutbygging og fly­støy fra Gardermoen som dominerer. For alle kommunene gjelder at felles turområ­der vil påvirkes, blant annet vil ising på turbinene vinterstid føre til at store rekre­asjonsområder må stenges av.

FARMEN

Er det noen som tror at innspillingen av TV-programmet FARMEN ville blitt lagt til traktene ved Gullverket hvis vindkraft­verket var satt i gang, og stillheten der oppe ikke fantes mer?

I flate Danmark kan vi se 50 meter høye vindmøller langs vegene. De har ingenting å gjøre med hvordan det blir seende ut her hos oss – når svært kuperte innlandssko­ger blir dominert av turbiner på 220 me­ters høyde og et nett av veier mellom disse. «Landskapets karakter endres fra å være preget av skog og skogproduksjon til et kraftproduksjons-område med tilhørende veger og nettilknytning». Det står svart på hvitt i E.on’s egen konsekvensutredning.

UBOTELIGE SKADER

Denne endringen vil forårsake ubotelige skader. Dyre- og fuglelivet vil lide, og mil­jøet belastes når myrene åpnes og slipper ut ekstremt mye CO2 og metangass. Ei myr samler opp enorme mengder vann. Der myrene forsvinner kan selv små ned­børsmengder skape flom og ras. Flom og ras kjenner vi dessverre altfor godt til i Norge nå i 2015. Å delta i klimadugnad er bra, ikke ved å ødelegge mer natur, men gjennom energisparing, gjenvinning og økonomisering.

Alle prognoser for befolkningsøkning og fortetning i Oslo og Akershus tilsier at om noen år blir grøntområdene på øvre og nedre Romerike vår «Oslomark». Derfor har vi alle et ansvar for å gjøre hva vi kan for å beholde disse.

NYE KOMMUNESTYRER

Nå er det nye kommunestyrer. Slå ring rundt de politikerne som forstår ver­dien av å bevare natur, landskap og friluftsområder!

 

Egil Ramdal, Eidsvoll

Karin S N Leonhardsen, Nes

 

Eidsvoll Ullensaker Blad: 03.10.15.