14. feb, 2016

KRAFTUTBYGGING: Småkraftbransjen må gå i seg selv!

 

Det sier litt om holdninger i bransjen når så mange er villig til å skvise ut ekstra kroner på ulovlig vis, selv når det slår nådeløst ut for naturverdiene de er pålagt å ta hensyn til, skriver artikkelforfatterne.

I et innlegg i Fædrelandsvennen illustrerer Rein Husebø, Knut Olav Tveit og Rune Skjevdal fra småkraftbransjen hvordan man skal unngå debatt om fakta når fakta blir i overkant ubehagelige: Mistenkeliggjør budbringeren, kjør debatt mot konstruerte argumenter, og snakk ellers om noe annet.

Vi må tilbake til kilder og fakta for å få debatten til å handle om det den handler om: Småkraftbransjens dramatiske underrapportering av utsatt naturmangfold.

            NVEs etterkontroll viste at i 14 av 20 tilfeller inneholdt søkernes miljørapporter svært mangelfulle registreringer. Og siden bransjens folk nødig vil snakke om det, må vi få lov til å gjenta: Funn av «prioriterte naturtyper» økte fra 30 til 58 da nye befaringer ble gjort. Rødlistede mose- og lavarter ble mer enn firedoblet, kategorien «svært viktige lokaliteter» økte fra én til 14! Rødlistefunn totalt økte fra 13 til 166 … Det nytter bare ikke å bortforklare slike mengder med dokumenterte funn med upålitelige rapportforfatterne. Det samme gjelder selvsagt for rapportens påpeking av misvisende metodikk: Der seriøse fagfolk hadde saumfart terrenget på målrettet jakt etter rødlistearter, har utbyggernes konsulenter tatt stikkprøver av likt og ulikt for å se hva som dukket opp inn i mellom. På liknende vis har de «nullet ut» innslag av viktige naturtyper ved å slå dem sammen med tilliggende uviktige områder, og sett dem under ett. Husebø, Tveit og Skjevdal skriver: «Vi lever godt med de krav NVE stiller til biologiske undersøkelser, og følger dem lojalt og etter beste evne». At dere lever godt med dem, er åpenbart. Men hvis det er slik at ansvaret for at NVEs krav ikke følges ligger hos konsulentene dere velger å bruke, hvor er viljen til å ta et oppgjør med dem som ikke leverer?

            De tre tillegger oss også følgende resonnement: «Fordi vi har nytte av en rapport vi betaler for, blir både utbygger og ekspert automatisk en skurk.» Herfra følger vidløftige resonnementer om alt som da må være korrupt i kongeriket. Igjen - tilbake til saken:

            Naturvernforbundet «spekulerer» ikke i bransjens motiver for å holde seg med konsulentfirmaer som leverer mangelfulle rapporter. Naturvernforbundet fastslår derimot at kraftutbyggernes mulighet til konsesjon minker dess mer truet natur som blir påvist, og at utbygger derfor har egeninteresse i at det registreres så lite som mulig. Dette i seg selv gjør ingen til «skurk». Men når omfanget av underrapportering sprenger alle grenser for det som kan forklares med tilfeldigheter, må bransjen også innse at det er sannsynlig at en rekke aktører – enda en gang – utnyttet alvorlige svakheter i systemet.

            Allerede i 2010 avslørte NVErapporter at fire av fem småkraftutbyggere brøt konsesjonsbestemmelsene når de så en mulighet. I ett fylke gjaldt det seks av seks undersøkte anlegg. I tillit til at praksis med null inspeksjon av ferdigstilte anlegg ville fortsette, hadde de f eks installert ulovlige innretninger som sørget for å strupe minstevannføringen til fordel for høyere produksjon. Det sier litt om holdninger i bransjen når så mange er villig til å skvise ut ekstra kroner på ulovlig vis, selv når det slår nådeløst ut for naturverdiene de er pålagt å ta hensyn til. På samme måte som den gangen, må den nye rapporten føre til at systemet «tettes». Hvordan det skal gjøres på en måte som reduserer sjansen for misbruk, er en debatt vi synes småkraftbransjen bør bidra til.

Lars Haltbrekken og Christian Børs Lind, Naturvernforbundet

Fædrelandsvennen: 03.02.16.