11. sep, 2015

NVFs brev til OED om funn av sjeldne artsforekomster i Kjølberget

Til

 

Olje og energidepartementet

 

Fylkesmannen i Hedmark

 

Elverum.09.09.15

 

Nye artsfunn av sjeldne artsforekomster innenfor planforslaget til Kjølberget vindkraftanlegg i Våler kommune, Hedmark.

 

 

Saksnummer : 201206641

 

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) holdt i perioden 4.-7.september 2015 kurs for ca. 40 personer i kartlegging av skog. Kurset ble avholdt på Kirkenær, og det ble i løpet av disse dagene gjort en rekke feltregistreringer av naturtyper i skog innenfor kommunene Grue, Åsnes og Våler. Flere av Norges fremste kartleggere av skoglevende arter deltok. Det ble også gjort en feltregistrering på Kjølberget i Våler kommune. Det ble gjort funn av følgende arter som er registrert i Artsobservasjoner:

 

Lys brannstubbelav VU

Taiganål VU

Gubbeskjegg NT

Svartsonekjuke NT

Duftskinn NT

Sprikeskjegg NT

Langnål NT

 

På grunn av tidsmangel fikk vi ikke sett hele gammelskogområdet, men det er stor sannsynlighet for at det kan finnes forekomster av Huldrestry (CR) i området. Naturvernforbundet har fått oppgitt av to uavhengige kilder at de har gjort funn av arten på Kjølberget, uten at den ble funnet denne gangen.

 

På Kjølberget finnes det fineste og eldste gammelskogen av denne størrelsen på hele Finnskogen, slike områder av gammel naturskog i en ellers så temmelig uthogd region, er svært viktige for truede og nært truede arter sin overlevelse på lang sikt på Finnskogen og i Sør-Østerdalen. Kjølberget er en biologisk oase i et ellers så hardt drevet skoglandskap, og har derfor stor betydning for artenes spredningsevne. Kjølberget er trolig en urskog som hadde en gjennomhogst for svært lenge siden. Døde læger på bakken tilsier urskog, fordi dimensjonen er så grov.

 

Vi viser til dommen i Høyesterett mellom Løvenskiold og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 6.april 2010, hvor det heter:

 

”Bevaring av partier med gammelskog har stor betydning for å ta vare på et rikt artsmangfold i skogslandskapet. Jo eldre et skogbestand blir, jo viktigere blir bestandet for spesialiserte arter som er knyttet til gamle, levende trær eller til døde trær i ulike stadier av nedbrytning.

 

Naturvernforbundet i Hedmark ber om at Kjølberget undersøkes grundigere når det foreligger artsfunn av NT og VU arter som kan tilsi at området kan innholde flere truede artsforekomster, som har stor betydning for artsmangfoldet i denne regionen.

 

Foto fra Kjølberget, funnsted for Taiganål (VU) 06.09.15

 

Mvh

Gjermund Gjestvang

Naturvernforbundet i Hedmark