21. okt, 2015

Halvorsberget: Foto av jervespor vinteren 2014/15


Fra «Kommuneplan i Åmot», Østlendingen 19. oktober:

«Bitvis nedbygging og oppstykking av sammenhengende naturområder er en av de aller største truslene mot norsk natur. Dette går ikke bare ut over økosystemer og dyrearter som krever store arealer. Det er også enn trussel mot friluftsliv og naturglede. Opplevelse av intakte landskap er viktig for livskvalitet og stedstilknytning, både for dem som bor i et område, og de som først og fremst bruker det til rekreasjon. Som følge av utbygging av infrastruktur, hytter, kraftverk, osv., vil landskapet endre karakter, noe som vil prege naturopplevelsen på mange måter. Dette gjelder også om endringene ikke direkte observeres. Hvordan dette vil arte seg kan ikke fastslås på noen definitiv og entydig måte. Folk kan ha ulike fortolkningsrammer for sin forståelse og opplevelse av landskap, og landskapets betydning for individer og grupper kan være forskjellig. Landskap er i det hele tatt ikke bare et fysisk område. Begrepet «landskap» omfatter i høy grad også hvordan dette området oppleves og forstås.»

Tore Hauge og Ketil Skogen, Naturvernforbundet Elverum/Åmot.