29. nov, 2015

Referat fra møte om løypekjøring med innledende kommentar

 

Innledende kommentar vedr. møtet 19.11. av styreleder i LRL:

Nå må brukere av Raskiftet-området vinterstid komme på banen - stille krav til avbøtende løypenett som kan aksepteres lokalt innenfor planområdet for Raskiftet. Gi uttrykk for din mening overfor kommunene!

 

 

Jf. vilkår 26 skal konsesjonær utarbeide en plan for avbøtende tiltak for friluftsliv i samarbeid med Trysil, Åmot og Elverum kommuner og friluftslivs-/idrettslag i området. Det skal så langt det er råd legges til rette for at Raskiftettoppen, Butjernet og Halvorsberget kan være turmål også vinterstid.

Jeg stiller meg spørrende til hvorfor Søre Osen Grendeutvalg (SOG), som har egeninteresse av at prosjektet realiseres gjennom årlige utbetalinger på 2 millioner kroner, ser ut å styre denne prosessen i samarbeid med Ole Martin Norderhaug. Man blander roller og særinteresser når en planutarbeidelse for avbøtende tiltak for friluftsliv sauses sammen med andre tema som berører vindkraftutbyggingen under ett og samme møte. Det kan ikke understrekes nok at hensynet til friluftslivsutøverne i Raskiftet-området og idrettslagene må stå i sentrum når et avbøtende tiltak for friluftslivet skal på plass! Praktiske spørsmål rundt hvem som skal tildeles avbøtende midler til å kjøre opp eventuelle løyper innenfor planområdet, får man bruke tid på i neste runde. Betenkelig at Åmot kommune ikke var representert på møtet!

LRL anmoder derfor Trysil, Åmot og Elverum kommuner samt friluftslivs-/idrettslag i området om å fokusere på at vilkår 26 skal oppfylles. Vilkårene ligger til grunn for konsesjonen. Evner ikke Austri å oppfylle vilkåret, har Austris en stor utfordring, som gjentatte ganger har presisert at vindkraftverket ikke skal legge begrensninger for ferdselen i området. Å koble seg på eksisterende løyper utenfor planområdet er uinteressant for problemstillingen. NVE er klar på at det fortsatt skal være fint å gå tur i området etter vindkraftutbyggingen – også vinterstid.

Vi registrerer at Austris forslag til løypetrasé som avbøtende tiltak for Raskiftet-området er forkastet av den nedsatte gruppa i første omgang.

Fra Tryil-rådmannens innstilling til høring av detalj- og MTA-plan der Trysil kommune blant annet vil be om at NVE gir konsesjonær pålegg om følgende tillegg til detaljplan eller MTA:

«Det alternative skiløypenettet, som konsesjonær har vist til både i detaljplan og MTA, skal avklares i forhold til egnethet, framkommelighet, tillatelse fra grunneiere og lokale ønsker, og inngå som del av godkjent MTA. Dette skal skje i samråd med kommunene og de lokale aktørene. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge et løypenett som kan aksepteres lokalt, må konsesjonær kunne revurdere plassering av enkelte turbiner. 

Fra Åmot-rådmannens innstilling til høring av detalj- og MTA-plan:

- Det er for Åmot kommune viktig at konsesjonsvilkårene, og tidligere påpekte temaer sett fra Åmot kommunes sin side, blir godt ivaretatt gjennom detaljplanleggingen av Raskiftet vindkraftverk.

- Austri Vind må følge opp planlegging av skiløypetraseer for å ivareta at området blir tilgjengelig også vinterstid. Dette innebærer at berørte, turlag/foreninger, løypekjørere og andre aktuelle personer sammen med de berørte kommunene blir involvert i prosessen. Åmot kommune bør støtte oppunder dette med å bruke tilstrekkelig med avbøtende midler i årene fremover dersom det blir utbygging av Raskiftet vindkraftverk.

- Problemstillingen med iskast burde være tydeligere avklart på ett tidligere tidspunkt da dette vil kunne få store konsekvenser for allmennhetens tilgjengelighet, blant annet på grunn av turbinplasseringer nært Butjernet og Raskiftetoppen. Det burde være rom for å se på justeringer av disse plasseringene. Dette vil gi en bedre oppnåelse av konsesjonsvilkår 26 som omhandler friluftsliv, som et av de viktigste vilkårene for allmennheten

La meg samtidig få minne om 3 tiltak Kjeller Vindteknikk har anbefalt for å redusere risikoen for tredjeperson som oppholder seg i nærheten av anlegget – hentet fra «Risikoanalyse - Iskast fra Raskiftet vindkraftverk» s. 9-10:

1) Skiløyper som er preparert med maskin, scooter eller tilrettelagt for publikum på annen måte, gjennom f.eks. skilting, bør legges utenom maksimal teoretisk kasteavstand for is fra turbinene. Det bør eventuelt vurderes å justere plasseringen av turbinene i forhold til opprinnelig plan, slik at publikum får tilstrekkelig mulighet til å benytte området som turterreng. 

2) Alternativ plassering, eventuelt inngjerding eller andre type sikringstiltak bør spesielt vurderes for turbiner som er planlagt på, eller nær toppen, av Raskiftet, da denne toppen er et populært turmål. 

3) Anti-isingsanlegg, avisingsanlegg eller andre tekniske tiltak for å redusere både oppbygging og kasting av is fra turbinbladene bør vurderes. 

 

Diverse aktører var samlet til møte i Søre Osen samfunnshus 19. november kl. 10:00.

Agenda for møtet var som følger:

1) Oppfølging av konsesjonsvilkår vedr. skiløyper og friluftsliv

2) Stå best mulig rustet ved evt. positiv investeringsbeslutning

3) Organisering/samkjøring av felles løypenett uavhengig av vindkraftutbygging.

Her følger referatet fra møtet 19.11. og sammendrag av møtet i den nedsatte gruppa. Neste møte avholdes i Søre Osen samfunnshus 4. desember kl. 10:00. La oss håpe representanter fra Åmot kommune deltar på møtet.  

________________________________________________________________

 

Referat fra møte på Søre Osen samfunnshus den 19.11.2015 kl 10:00.

Tema på møtet:

Oppfølging av vilkår gitt i konsesjon for Raskiftet vindkraftverk angående skiløyper og friluftsliv. Stå best mulig rustet hvis det blir tatt en investeringsbeslutning som gir byggestart i 2016. Parallelt, få organisert og samkjørt dette så godt som mulig, uavhengig av vindkraftutbygging eller ikke.

Ole Martin Norderhaug deltok på møtet i kraft av at han jobber i en delstilling på rådmannskontoret i Trysil, med bl.a. kommunens og nærområdets interesser rundt en utbygging på Raskiftet.

Øvrige deltagere:

Fra Søre Osen IL: Ingar Kristiansen Fra Elverum Turforening: Hans Harviken Fra Søre Osen grendeutvalg / frivillige som kjører opp løyper: Roger Bronken, Nils Myrene, Ola Hagebakken, Øivind Larsen og Helge Haugen (styreleder i SOG).

Innledning og orientering v/ Ole Martin: 

  • Noen endringer i de opprinnelige planer når det gjelder plassering av turbiner, vil påvirke sikkerhetssoner rundt turbinene. Både Raskiftetoppen og Halvorsberget blir berørt av dette.
  • Austri Vind vil ta ansvar for å utbedre traséer, bygge bruer der det er nødvendig, mens selve preparering av løypenettet i vinterhalvåret fortsatt må ordnes lokalt. Det er rundt bl.a. dette vi må legge konkrete planer og innhente midler til avbøtende tiltak og driftsutgifter.
  • Austri Vind er også innstilt på å kjøpe Saugstad hytta, eller bedre kjent som Reiret, å ruste opp denne til varmestue med de muligheter det drar med seg.
  • Ole Martin ga ellers en orientering om situasjonen nå rundt det med utbedring av veger og på hvilke områder vi lokalt kan påvirke og ta del som underentreprenører.

Hans Harviken fra Elverum Turforening orienterte: 

  • ETF har vært involvert i løypekjøring i vårt område helt tilbake til 1970 tallet. Foreningen kan være åpen for å inngå en avtale med oss i Søre Osen for å ta del i å holde løypenettet oppe. Dette må forankres i at de mottar en avtalt sum pr år for å få dekket utgifter. Det ble derfor umiddelbart nedsatt en gruppe som ser nærmere på faktiske volum over hva det koster i året, samt hvor det vil være mest riktig å legge traseene. Det som kommer fram fra dette vil bli tatt opp på neste møte som ble fastsatt til fredag 4. desember kl 10.00 her på Søre Osen Samfunnshus.
  • Alle på møtet som er med å kjører opp løyper kom med erfaringer og sine meninger. Tore Kjernli, som bor og jobber i Oslo, har sendt et innspill som ble kopiert og delt ut på møtet. 

Helge Haugen referent. 

Sammendrag av møtet i den nedsatte gruppa (referent: Ingar Kristiansen)

Deltagere: Hans, Roger, Ola, Øivind og Ingar. Nils var med på noe av møtet.

Vi bør prøve å legge løype fra samfunnshuset til vestløypenettet. Opp prestveien og inn på løypenettet til Elverum turforening ved gamle flisbrua. Derfra går det en skogsbilvei innover til Flissætra. Knutepunktet er ca. 2 km fra sjøenden. Roger kjører dette i vinter.

Roger vil i tillegg kjøre opp løype fra Nyberg og opp til Sillebua. For å se hvor mye disse løypene blir brukt skal det settes opp kasser med trimbøker. En kasse ved Tømmerrønningen og en ved Sillebua.

Tore Kjernli har ansvaret for kjøringa i det nordre løypenettet som ikke Elverum turforening kjører.

Det skal avskoges i feltet på senvinteren, så dette må vi ta høyde for.

Austri har laget et forslag til alternativ løypetrase som går utenom sikkerhetssonene til vindmøllene. Forslaget går på at løypene legges i vestsidene av villbekken. Om vi skal ha med Ulvsjøfjellet må vi via Småkjernsmyra. Deretter bort til parkeringsplassen.

Vi kutter ut den foreslåtte traseen om Grasberget i første omgang. Traseen går tilbake igjen i tilnærmet dagens trase og inn igjen i Mårfuruhaugen.

Dette er noe Elverum Turforening kan tenke seg å kjøre opp dersom Austri klargjør traseen. Det må også komme driftstilskudd fra Eidsiva gjennom kommunen.

Ingar Kristiansen referent. 

Dermed innkalles alle til et nytt møte for å komme videre med så god organisering rundt dette som mulig, fredag 4. desember kl 10.00 her på Søre Osen samfunnshus.

 Sender ut en påminnelse pr SMS i forkant.

 hh.