16. des, 2015

15.12.2015: Høring av planendringssøknad og detalj/MTA-plan i Trysil KS

Takk Marit! En SV-representant som ikke sover i timen...

Trysil kommunestyret behandlet Austris planendringssøknad samt detalj- og MTA-planen for Raskiftet vindkraftverk 15. desember.

Saksnr. 15/103: Marit Nyhuus (SV) fremmet tilleggsforslag i formannskapets innstilling pkt. 2, underpunkt 3:

«Trysil kommune tar utgangspunkt i at radarmerking skal legges til grunn.»

Anders Nyhuus (H) ba om gruppemøte som resulterte i et bearbeidet forslag fra SV:

«Trysil kommune forutsetter at teknologi for radarstyrt lysvarsling monteres i utgangspunktet, og at nødvendig godkjenning fra Luftfartsverket for å ta det i bruk, kommer på plass raskest mulig.»

Formannskapets innstilling med bearbeidet tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Hva gjør Trysil kommune hvis Austri Vind søker om unntak fra bruk av radarstyrt lysvarslingsanlegg i forbindelse med godkjenning av detaljplanen?

Vilkår 23:

«…Detaljplanleggingen av vindkraftverket skal ta utgangspunkt i at det skal benyttes radarstyrt lysvarslingsanlegg. Unntak fra bruk av slikt anlegg kan gis i forbindelse med godkjenning av detaljplan, men krever en begrunnet søknad og en vurdering av konsekvensene for lokalmiljø, bosetning og fritidsbebyggelse.»