23. des, 2015

Klage oversendt Fylkesmannen

 

Melding om vedtak: Oversendelse av klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av Raskiftet vindkraftverk

Vedlagt følger klage fra La Raskiftet Leve på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av Raskiftet vindkraftverk.

Trysil kommune ga gjennom vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 26.08.15, Austri Raskiftet DA dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel 2014-2025 for etablering og drift av Raskiftet vindkraftverk.

La Raskiftet Leve har i brev datert 28.08.15 og mottatt 30.09.15 påklaget kommunens dispensasjonsvedtak.

Trysil kommune har ansett at La Raskiftet Leve er klageberettiget part i saken, og at klagen er kommet inn innenfor klagefristen.

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har tatt klagen opp til behandling i møte den 25.11.15, og fattet følgende vedtak:

1.Trysil kommune mener både forvaltningslovens og plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning og saksbehandling ved enkeltvedtak er ivaretatt både i saksforberedelsene til og behandlingen av dispensasjonssøknaden fra Austri Raskiftet i møte i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 26.08.15.

2.Trysil kommune mener klagen fra La Raskiftet Leve, datert 28.08.15, ikke inneholder nye og relevante momenter som er vesentlige for vurderingen av dispensasjonssøknaden. Klagen tas ikke til følge, og oversendes fylkesmannen for endelig behandling.

Klagen oversendes herved fylkesmannen for behandling.

Vedlagt følger utskrift fra møte i hovedutvalget 25.11.15, samt øvrige relevante dokumenter i henhold til vedleggsliste nedenfor.

Vedlegg:

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan, datert 20.02.15.

2. Uttalelse til nabovarsel fra Statens vegvesen, datert 31.03.15.

3. Austri Raskiftet DA - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av Raskiftet vindkraftverk – Høringsbrev datert 29.06.15.

4. Høringsuttalelse fra Hedmark fylkeskommune, datert 11.08.15.

5. Høringsuttalelse fra La Naturen Leve, datert 14.08.15.

6. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert 18.08.15.

7. Melding om vedtak: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av Raskiftet vindkraftverk – Utskrift fra møte i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 26.08.15.

8. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 27.08.15.

9. Klage fra La Raskiftet Leve, datert 28.08.15.

10. Oversendelse av vedlegg til klage fra La Raskiftet Leve, mottatt 08.10.15.

11. Referat fra møte 18.06.15 - Status, avklaringer og fremdrift – Vedlegg til klage fra La Raskiftet Leve, mottatt 08.10.15.