15. nov, 2015

Foto: Kullgropene langs ny tilknytningsvei inn i planområdet sør

Austri Vind (Eidsiva Vann) nektet innsyn i kulturminnedata av konkurransehensyn. (Konkurranse til hva?) LRL er derfor ikke kjent med omfanget av nye kullgropefunn i terrenget mellom Næringslivegen og planområdet - Vestrehøgda. Det er ikke greit da det i en planendringshøring er viktig å kunne vurdere automatisk fredede kulturminner utfra sin kulturhistoriske sammenheng som omfatter både kulturlandskap og kulturmiljø:

«Forvaltningen av kulturminner har i de senere år gått i retning av en vektlegging av kulturhistoriske sammenhenger fremfor enkeltobjekter, og begreper som kulturlandskap og kulturmiljø har fått stadig større betydning. Dette er igjen et uttrykk for større forståelse for, og kunnskap om, den kompleksitet enkeltobjektene representerer og er en del av. I et utmarksområde er det i høy grad aktuelt å se det enkelte kulturminne i en større landskapsmessig sammenheng.»