17. nov, 2015

Forskningsrådet: Landskap og kulturmiljøer (Utkast pr. 25.10.2013)

www.forskningsradet.no


- Arealer transformeres i stigende grad til kultivert mark og bebygd landskap, mens landskapet båndlegges og fragmenteres av et stadig tettere nett av infrastruktur i form av regulerte vassdrag, høyspentledninger, veier og jernbaner. Arealet av inngrepsfrie naturområder uten tydelig preg av tekniske inngrep blir stadig mindre.

Landskapet er samtidig en bærer av både fysiske og immaterielle spor av menneskers tidligere bruk. Dette gir en dypere betydning for menneskers kultur og opplevelse av sammenheng og kontinuitet. Samtidig er relasjonen mellom det urbane og rurale en overgripende endring som former landskapet i dag.

Hovedutfordringen er derfor å forstå landskapet som storskala økosystem med betydelig variasjon i sammensetning, innhold og endringsprosesser, over et vidt spenn i tid og rom. Dette krever et helhetlig perspektiv på hvordan utmarksressurser i vid forstand har formet landskap og identitet, og hvordan slike landskap utvikles i nåtidens dynamikk som opplevelsesareanaer og til moderne ressursutnyttelse.