1. des, 2015

Trysil formannskap: Saksframlegg - Planendringssøknad for Raskiftet vindkraftverk - Høring

www2.trysil.kommune.no


Planendringssøknaden for Raskiftet vindkraftverk er ute på høring. Behandles av Trysil formannskap 1. desember 2015. Link til saksframlegget.

Rådmannens innstilling:

Trysil kommune har følgende merknader til planendringssøknad for Raskiftet vindkraftverk, datert 16.10.15:

• Trysil kommune vil fraråde at Austri Raskiftet gis konsesjon for etablering av intern kraftlinje som luftstrekk mellom transformatorstasjon og Villbekkvegen.

Det vises til at dette bryter med landskapsverdiene i den minst berørte delen av planområdet, og med de miljøtilpasninger som er beskrevet for anlegget for øvrig og internkraftnettet i resten av området.

• Trysil kommune har ingen merknader til planendringene som går på justering av planområdet i nordvest, og bruk og nødvendig utbedring av Villbekkvegen og Næringlivegen inkludert ny trasé som nye adkomstveger.