16. feb, 2014

Biologisk undersøkelse om vindmøllestøy - automatisk oversettelse


(Teksten er oversatt til norsk ved hjelp av en automatisk oversettelse. Link til originalteksten finner du under blogginnlegget "Canadisk biologisk undersøkelse om vindmøllestøy", 16. februar 2014.) 

 

 

Helse Konsekvenser og Eksponering for lyd fra vindturbiner: Oppdatert Forskning Design og Sound Exposure Assessment

Oppsummering

Det siste tiåret har sett en kraftig økning i vindturbin generert elektrisitet i Canada. Per november 2012, Canadas installert kapasitet var 5,9 gigawatt, noe som gir 2,3 prosent av Canadas nåværende strømbehovet. Vindkraftindustrien har satt en visjon som i 2025 vindkraft vil dekke 20% av Canadas strømbehovet. Noen offentlig bekymring er uttrykt om de potensielle helseeffektene av vindturbin lyd (WTS fotnoteri ). De helsemessige effektene rapportert av individer som lever i lokalsamfunn i umiddelbar nærhet til vindturbin installasjoner er dårlig forstått på grunn av begrenset vitenskapelig forskning på dette området. Dette er kombinert med de mange utfordringer i å måle og modellering WTS, inkludert lave frekvenser, som representerer kunnskapshull i dette området. Den fortsatte suksess og levedyktighet av energi fra havmøller i Canada, og rundt om i verden, vil være avhengig av en grundig forståelse av de potensielle helseeffekter og samfunnshensyn.

Health Canada samarbeider med Statistics Canada på en epidemiologisk studie for å evaluere målbare helse endepunkter i mennesker som lever i 8-12 lokalsamfunn på avstander opp til 10 km fra vindturbin installasjoner. Målte endepunkter inkluderer en automatisert blodtrykk / puls vurdering, hår kortisolkonsentrasjoner og sove actimetry. De sju dager med søvn måledata vil bli analysert i forhold til synkroniserte vindturbin operasjonelle data, og gir styrken av en gjentatt tiltak design som inkorporerer objektivt bestemt helse utfallsmål.

I tillegg vil selvrapporterte data samles inn i løpet av en forventet 30-35 minutters ansikt-til-ansikt datastøttet intervju på deltakernes hjem. Spørreskjemaet instrument inkluderer, men er ikke begrenset til, moduler som tester endepunkter som støyplage, helseeffekter, livskvalitet, søvnkvalitet, opplevd stress, livsstil atferd (for eksempel sigarettrøyking, alkoholforbruk), utbredt kronisk sykdom og eiendom verdi konsekvenser. Etter ferdigstillelse av spørreskjemaet, vil fagene bli invitert til å delta i den fysiske helsetiltak samling delen av studien.

Både egen rapportert og målt endepunkter vil bli analysert i forhold til modellert WTS nivåer som en funksjon av frekvens (det vil si å tillate A-C-og G-vekting vurderingene).Modellert WTS vil bli validert og justeres (om nødvendig) basert på målinger tatt innendørs og utendørs i et underutvalg av boliger. Den målrettede prøven vil bestå av 2000 boliger på tilbakeslag avstander fra mindre enn 500 meter til avstander opp til 10 kilometer tilfeldig utvalgte fra lokalsamfunn i nærheten av 8 til 12 vindturbin installasjoner.Som søvnforstyrrelser er en hyppig helse klage forbundet med WTS i observasjonsstudier og case-studier, er en av de viktigste forskningsmålene i studien for å kvantifisere omfanget av søvnforstyrrelser som følge av WTS. Statistics Canada erfaring i prøvetaking fra lignende miljøer er at 20% av de 2000 boligene som i utgangspunktet målrettet vil bli ledige. Med en svarprosent på ca 70-75% (hvorav rundt 20% vil være innenfor de nærmeste avstander) bør det være tilstrekkelig statistisk styrke til å påvise en 7% forskjell i forekomsten av søvnforstyrrelser med 80% strøm og en 5% falsk positiv rate (Type I feil). Selvfølgelig er det usikkerhet i kraftvurdering fordi Health Canada studie er den første studien til å implementere målte endepunktene for å studere virkningen at eksponering for WTS kan ha på menneskers helse. Til syvende og sist resultatene, mens ikke definitive på egen hånd, vil bidra til kroppen av internasjonal peer-reviewed vitenskapelige bevis undersøke helseeffekten av WTS, og kan også lede vei for å støtte fremtidige studier som undersøker dette komplekse problemet.

1 Bakgrunn

I Canada, føderale, provinsielle, territorielle, og kommunale nivåer av regjeringen aksje jurisdiksjon for å regulere lyden som kan være skadelig for kanadiere. Gjennom forvaltningen av Stråling teknisk utstyr loven , har Health Canada ervervet kompetanse i akustikk, som er tilgjengelig på forespørsel til andre føderale etater med ansvar for gjennomføring av miljøvurderinger under Canadian Environmental Assessment Act 2012 .Provinsielle og territorielle regjeringer har lovverk, retningslinjer, eller kommunale vedtekter, som kan gjelde grovt eller bare til bestemte prosjekttyper eller sektorer. Med hensyn til vindturbiner, plassering og eventuelle lyd grenseverdiene faller under jurisdiksjonen til den provinsielle regjeringen.

Vindturbiner er blitt en stadig vanligere kraftproduksjon alternativet over hele Nord-Amerika og i mange deler av verden. De som bifaller vindenergi se det som en levedyktig og miljøvennlig alternativ til fossilt brensel. Siden kunngjøringen av regjeringen i Canadas satsing på fornybar energi, har det vært en jevn økning i antall vindturbin installasjoner over hele Canada. Ifølge den kanadiske Wind Energy Association (CANWEA) vindkraft i produksjon er for tiden overgår 5,9 gigawatt (GW) - nok til makt over 1,4 millioner boliger (CANWEA, 2012). Innen 2015, er vindkraft forventes å nå 10 GW, noe som er en 20-dobling 2000 nivåer og innen 2025, er det så for seg at 20% av Canadas elektrisitet vil være vindkraft generert (Canadian Wind Energy Association, 2005).

Med økningen i utvikling av vindkraftverk har det vært stor oppmerksomhet generert internasjonalt og nasjonalt gjennom selvhjelpsgrupper, berørte borgere og media på de potensielle helseeffektene fra eksponering til lyden slippes ut av vindturbiner. Noen grupper har uttrykt bekymring for at tilstedeværelsen av vindturbiner innenfor nærhet av bolighus kan ikke bare ha en negativ innvirkning på eiendomsverdiene, men kan også utgjøre en offentlig helserisiko til nærliggende beboere. Observasjonsstudier og case-studier har avslørt et bredt spekter av helseeffekter hevdet å være assosiert med WTN inkludert hodepine, migrene, søvnforstyrrelser, negative effekter på psykisk velvære, blant andre. Vindturbiner er ofte ligger i bygdene der bakgrunns lydnivået er vanligvis lav.Derfor kan WTN være spesielt problematisk for rurale innbyggere som det kan bli mer synlige, og de kan oppleve store endringer i lydnivå med uforutsigbare driftstider på grunn av variable vindforhold. Det er også viktig å merke seg at ikke alle studier på dette området har funnet signifikante sammenhenger mellom eksponering for lyd fra vindturbiner og selvrapporterte mål på helse som går utover søvnforstyrrelser og ergrelse (se anmeldelse av Pedersen, 2011).

The World Health Organization (WHO) definerer helse som " en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet "og" i hvilken grad en person eller en gruppe er i stand til, på ene siden, for å realisere ambisjonene og for å tilfredsstille behovene, og på den andre, til å endre eller takle miljøet "(WHO, 1999). WHOs retningslinjer kveld støy for Europa (2009) siterer søvnforstyrrelser som en potensiell indirekte helseeffekten av miljøstøy for årlig gjennomsnitt natten utendørs støynivå ved boligen høyere enn 40 A-vektet desibel (dBA).Det har blitt rapportert i noen studier at 40 dBA lydnivået kan bli overskredet på noen boliger, noe som tyder på at potensialet for lyden fra vindturbiner til å forstyrre søvnen hos følsomme individer (Pedersen og Waye, 2004;. Pedersen et al, 2009; Krogh, 2011, Harry, 2007; Shepherd, 2011; Pierpont, 2009; Nissenbaum et al, 2012)..

Vindturbin lyd omfatter produksjon av lavere frekvenser (Møller og Pedersen, 2011). Når hørbar, lavere frekvens lyden er mer irriterende enn høyere frekvenser (Leventhall, 2004).Det reiser også lenger enn høyere frekvens lyd (Shepherd og Hubbard, 1991), og kan trenge strukturer som boliger uten mye reduksjon i energi (Møller og Pedersen, 2011).Inne i hjemmet, kan lavfrekvent lyd føre gjenstander til å vibrere eller skrangle (ANSI, 2005).

2. Konsekvenser for Health and Well-being

Health Canada evne til å gi råd om eksponering for lyd fra vindturbiner har blitt utfordret av begrenset peer-reviewed vitenskapelig forskning knyttet til både tegnet av WTS, spesielt lave frekvenser, og en mangel på kanadiske prevalensdataene om samfunnet klager og selvrapportert helseeffektene fra studier med strenge metodiske design.

Vurdering av helseutfall, potensielt relatert til lyd eksponering fra vindturbiner, har så langt vært begrenset. Blant de ulike utfall vurdert, har de eneste reproduserbare funn knyttet til WTS vært basert på tiltak av sosial og psykologisk velvære eller livskvalitet og i hvilken grad de forstyrrer ulike menneskelige aktiviteter (dvs. søvnforstyrrelser).Vindturbiner, og lyden de produserer, fortsetter å få oppmerksomhet som antall vindkraftprosjekter øke i tråd med nasjonale og provinsielle ren-energimålene.Bekymringene til enkeltpersoner om vindturbin installasjoner inkluderer, men er ikke begrenset til, kvalme, svimmelhet, tinnitus, hjertebank, stress, blodtrykk pigger, søvnforstyrrelser og irritasjon som følge av støy som vindturbiner produsere (Harry, 2007; Pierpont, 2009 ; Krogh, 2011). En omfattende gjennomgang av disse og andre studier er planlagt å sammenfalle med ferdigstillelse av Health Canada studien.

Hittil har det ikke vært noen feltstudier som har inkludert objektivt målte helserelaterte endepunkter i deres studiedesign, som kan gi støtte til noen av de selvrapporterte skader som stammer fra spørreskjemaer. Disse studiene vil gi en klar fordel over de som er basert på selvrapportert helse spørreskjemadata alene. Studier som bruker selvrapportering alene kan være utsatt for deltakelse bias, og også bevisstheten skjevhet der individer kan ha en tendens til å over rapport symptomer eller helsemessige forhold på grunn av en økt bevissthet om mulige helseeffekter fra media, interessegrupper osv. Tilsvarende kan det være situasjoner der personer under rapportforhold.

Forkastelig miljø lyd (dvs. støy) har en tendens til å være en bekymring for det meste blant urbane eller døgninstitusjon som kan bli påvirket av motorveier, jernbaner og flyplasser. Men nå nylig, vindkraftprosjekter har blitt introdusert i landlige omgivelser, hvor menneskeskapte lydkilder har en tendens til å være mindre vanlig enn i urbane områder.Uavhengig av samfunnet type, kan eksponering for langvarig eller overdreven lyd direkte eller indirekte påvirker helse og trivsel for enkeltpersoner. På grunn av helserisikoen som er forbundet med søvnforstyrrelser (uansett årsak), kan langvarig søvn avbrudd også anses som en indikator på en mulig helseeffekt fordi det kan føre til kronisk sykdom. Selv om ingen studier hittil har målt kvantitativt søvnforstyrrelser i befolkninger som bor i nærheten av vindturbiner, har selvrapporterte effekter på søvn er forbundet med eksponering for WTS eller avstand til vindturbiner i noen, men ikke alle feltstudier (se anmeldelse av Knopper og Ollson, 2011;. Pedersen (2011), Nissenbaum et al, 2012).

Tatt i betraktning den vitenskapelige bevis på det laveste observerte negativ effekt nivå for søvnforstyrrelser, WHO identifisert en gjennomsnittlig årlig utendørs nattetid lydnivå på 40 dBA som en anbefalt grense for å beskytte folkehelsen fra natt støy, herunder at av de mest sårbare grupper som barn , kronisk syke, og de eldre. A-vekting er blitt allestedsnærværende i å karakterisere samfunnet lydkilder fordi det står for den relative lydstyrken oppfattes av det menneskelige hørselssystemet, det vil si, filtrerer det ut lave og høye frekvenser. Av denne grunn har det vært kritikk av en A-veide basis grense for en kilde som inneholder lave frekvenser for eksempel i stor skala vindturbiner.&