Rødlistede lav-, sopp- og plantearter registrert i Raskiftet

Artsmangfoldet i Raskiftet-området mangler dokumentasjon , men det finnes registreringer på plante-, lav- og sopparter som har status som nær truet (NT) eller sårbar (VU) på Norsk Rødliste. Kommer tilleggsutredningene til å avsløre flere? Artene er ikke fotografert innenfor planområdet.

Sårbare arter (VU) er truet, og har 10 % risiko for å dø ut innen 100 år. Nær truede arter (NT) er hensynskrevende arter som pga. tilbakegang, krever spesielle hensyn og tiltak. I Norge har disse artene 5 % sannsynlighet for å dø ut innen 100 år. Følgende 7 rødliste-arter er nevnt i konsekvensutredningen:

Lavarter

·          Gubbeskjegg (NT)

·          Sprikeskjegg (NT)

·          Ulvelav (VU)

Gubbeskjegg og sprikeskjegg skal være registrert i nærheten av Halvorsberget (innenfor planområdet for Raskiftet vindkraftverk). Fylkesmannen skriver i sin første høringsuttalelse at det ikke kan utelukkes at det finnes mindre områder med gammelskog, eller myrområder, med sjeldne/hensynskrevende arter/naturområder i området.

  Sopper:

·          Korallpiggsopp (NT)

·          Svartsonekjuke (NT)

·          Duftskinn (NT)

  Karplante:

·          Veikstarr (NT)