24. sep, 2015

Karbonbudsjettet for to grader: Et farlig mål

energiogklima.no

- Smelting av tundraen slik at store mengder metan frigjøres, er noe av det farligste som kan skje. Metan har over en 20-års-periode en klimavirkning som er 86 ganger sterkere enn CO2. Vi vet ikke nøyaktig hvor stor temperaturøkning som skal til før store mengder metan vil frigjøres fra metanhydrater lagret i tundraen og på havbunnen i nord, men det kommer stadig nye rapporter som tyder på at slik frigjøring har startet (11). Slike tilbakekoblingsmekanismer er ikke tatt med i beregningene for framtidig temperaturøkning og størrelsen på karbonbudsjettet for togradersmålet. Ut fra et føre var-prinsipp er dette en mangel ved modellene. Dette er også en grunn til at karbonbudsjettet for togradersmålet trolig er overestimert.

Energi og Klima: 16. april 2015. Kommentar av Gunnar Kvåle og Thomas Cottis