10. sep, 2015

Notat: Om Contango Kapital AS

09.09.15 Finn Olav Rolijordet

 

Ringsaker Blad har den 29.august viet en hel side til Eidsiva Vekst AS og de tapene EV har hatt i sin portefølje. En av investeringene har vært i Energy Future Invest AS (EFI). Dette er et investeringsselskap som Eidsiva Vekst eier sammen med Hafslund og Contango Kapital.

 

Eiersitsen er slik:

Eidsiva Vekst – 49,5 %

Hafslund – 49,5 %

Contango Kapital – 1 %

 

Contango Kapital er innleid av Eidsiva/Hafslund for å forvalte porteføljen i EFI til en godtgjørelse på 8 millioner kroner pr år. Avtalen om dette ble inngått i 2012.

 

Contango Kapital eies av Bjørn Einar Kihl, Joachim Cock og Tore Schiøtz. Daglig leder og styreleder er Schiøtz, og Cock og Kihl er styremedlemmer. Alle 3 arbeider i Contango. De har bakgrunn fra Hafslund Venture forut for Contango. Eierandelene fordeler seg slik:

 

Centurum AS har 44,71 % av aksjene (Schiøtz).

Kihl Invest AS har 32,94 % av aksjene.

Joco Holding AS har 22,35 % av aksjene.

 

Contango hadde i 2014 en salgsinntekt på 7.815.000 kroner.

Av dette ble det ble tatt ut 4.163.036 i lønn.

Daglig leder fikk en godtgjørelse på kr 1.854.428.

Styremedlemmene fikk en godtgjørelse på kr 2.353.720.

Det ble tatt ut kr 1.020.000 i utbytte.

 

Med andre ord gikk det meste av salgsinntektene direkte til de 3 eierne. Opprinnelig var disse ansatt i Viken Fjernvarme, oppkjøpt av Hafslund. Kontango Capital het Viken Fjernvarme AS fra 2008 til og med 2010. I disse årene er det så å si ingen aktivitet i selskapet. Fra 2011 heter selskapet Kontango Kapital og de 3 ovennevnte tar over selskapet, men det er heller ingen aktivitet i selskapet dette året. Fra 2012 strømmer honoraret fra EFI sine eiere inn. Det må derfor ha vært planlagt en finansiell operasjon/satsing i løpet av 2011.

 

Selskapet ser ut til å ligge milevis fra den omtalen de har gitt seg selv på nettsiden til EFI:

 

Established in January 2012 with the ambition of becoming one of Norways leading Venture Capital environments.

 

Contango Kapital is led by an experienced team of venture capitalists. Our management team brings a long history of successful venture investments and an impressive track record in entrepreneurship and value creation. Contango Kapital AS provides advisory services to Energy Future Invest.

 

I porteføljen til EFI finner vi disse selskapene (fra EFIs nettside, alfabetisk, eierandelene varierer):

 

 

Banzai 4G (telekommunikasjon) Styreleder: Kihl. Styremedlem: Cock.

Chapdrive (konkurs)

Crystalsol GmbH (nanoteknologi, Østerrike/Estland) Styremedlem: Schiøtz.

Glo AB (nanoteknologi, USA/Sverige) Styremedlem: Schiøtz.

Kvantel AS (telekommunikasjon) Styreleder: Kihl. Styremedlem: Schiøtz og T. Skjellerud , daglig leder i Eidsiva Bredbånd.

Metallkraft AS (avfallsteknologi, Singapore)

Norwegian Crystals AS Styremedlem: Cock.

Nextnet AS (telekommunikasjon) Daglig leder/styreleder: Kihl. Styremedlem: Cock.

Single Phase Power AS (enøk) Styremedlem: Cock, Kihl.

Windsim AS (energiforsyning) Styremedlem: Cock.

 

 

Ringsaker Blad skriver at investeringene i disse selskapene er på 230 millioner kroner.

 

Hafslund oppgir i sin årsberetning for 2013 at deres anskaffelseskost i EFI i 2012 var på 157 millioner og at bokført verdi er på 122 millioner (altså et tap). Årsberetning for 2014 spesifiserer ikke dette, men nevner kun at verdien er endret med 19 millioner på bakgrunn av overgang til IFRS 10.

 

Noen nøkkeltall hos Contango Kapital AS.

 

Kilde: Årsberetninger.

 

2014              2013

                2012

2011

Salgsinntekt

7 815 000

8 379 752

8 379 752

0

Lønnskostnad

4 994 224

5 972 641

3 998 440

0

Driftsresultat

2 173 540

1 527 042

3 694 288

-200

Årsresultat

1 583 099

1 087 362

2 554 260

-71

Utbytte                 

1 020 000

500 000

1 000 000

Overføringer annen ek

563 099

587 362

1 554 260

-71

Finansielle anleggsmidler

3 319 284

3 319 284

3 677 014

55

Bankinnskudd

1 277 277

608 727

1 452 742

Aksjekapital

85 000

100 000

100 000

Egenkapital

2 335 538

1 772 439

1 655 077

Kortsiktig gjeld

2 478 941

2 342 054

4 147 998