Naturtypekartlegging av Åmot. Foto: BioFokus.

Godt utviklet mosekilde fra Ljørdalen, Trysil. Foto: Siste Sjanse, 2005.

 

Miljøpolitikken har ambisjoner om å ivareta frodige våtmarker

 

 

Regjering og Storting fastsetter ambisjonsnivået i miljøpolitikken som er delt opp i konkrete nasjonale mål. Et av målene er å ivareta frodige våtmarker:

 

«Våtmarker omfatter en rekke ulike naturtyper, som utgjør grensesonen mellom land og vann, og legger grunnlaget for et svært rikt naturmangfold. Våtmarkene er noen av de mest produktive økosystemene vi finner på jordkloden.» - Miljødirektoratet

 

«Naturtypekartleggingen i Åmot kommune 2009-2010», utført av BioFokus, oppfordrer Åmot kommune å være generelt føre var og kartlegge alle dammer som ligger utenfor den delen av kommunen som BioFokus har merket som godt undersøkt. Flere myrområder kan være aktuelle som vernekandidater i forbindelse med «frivillig vern» av skog i kommunen. LRL støtter opp om anmodningene fra NVF/Åmot og Elverum om at Åmot kommune følger anbefalingene i rapporten.  

I dag lokaliseres vindkraftverk i sårbare naturområder langs kysten. Uberørte skogsområder står for tur i innlandet. Tilgangen til nett og tilfredsstillende vindressurser legger føringer for valg av grunn. Hva innebærer akseptable virkninger for biologisk mangfold?

 

 

I den nye stortingsmeldingen nr. 42, om Biologisk mangfold, sier Olje- og energidepartementet i sitt kapittel (kap. 13):

  • "Vindkraftverk kan forstyrre leveområder for planter og dyr. Det kan være kollisjonsfare for fugl, og det kan være fare for nedbygging og forringelse av biotoper".
  • "Anleggene kan også forringe estetikken i landskapet, og dermed gi reduserte naturopplevelser".
  • "En enkelt vindturbin legger ikke beslag på så mye areal (10-12 m2), men med et stort antall vindturbinder, permanent adkomstvei til disse og tilknytning til eksisterende kraftledningsnett, kan det samlede arealtapet likevel ha en viss betydning".
  • "Virkemidlet for å redusere negative virkninger av vindkraft er i første rekke å lokalisere vindparker i områder med akseptable virkninger for biologisk mangfold".

 

Intensjonen er nok til stede, men fungerer ikke i praksis.Det er en myte at industrielle vindkraftverk i stor skala gir akseptable virkninger for biologisk mangfold i dag. NVE har uttrykt at de kommer til å prioritere prosjekter som har tilgang på nett. Ikke lokaliteter som gir akseptable virkninger for biologisk mangfold!

 

Ulvådalen

Myrområder kan spare samfunnet for store utgifter i forbindelse med flomkatastrofer!

 

Visste du at 1 kg torv kan holde på 10 kg vann?

Allerede i 1969, mens naturvern var en ny tanke i Norge, ble det utformet en verneplan for myr. Man begynte å forstå at myra hadde en egenverdi, og forsøkte å verne et representativt utvalg av forskjellige myrtyper. I vårt land er det ca. 287 myrreservater med et totalareal på 686 km², tilsvarende 3.7 % av myrarealet. I tillegg inngår myr i nasjonalparker, våtmarksreservater og andre verneområder, slik at 6 % er underlagt vern.

The Ramsar Convention ble ratifisert av Norge i 1974, og er en tilslutning for fornuftig bruk av verdens våtmarker der alle må ta hensyn til våtmarkenes store betydning i det økologiske samspillet i naturen. I 2001 ble også Norge medlem av «The Common Implementation Strategy» (CIS), hvor medlemslandene er forpliktet til å bevare våtmarksområder for å holde på vannressursene. Viktigheten med dette forstår man når 1 kg torv kan holde på 10 kg med vann. Bevaring av myrområder kan spare samfunnet for store utgifter i forbindelse med flomkatastrofer og gjøre oss mer robuste og tilpasningsdyktige ved klimaendringer!

 

Kilde: Hebekkmåsan, www.geocaching.com