Sommerkveld ved Osensjøen - 2014.

NVEs sammenfatning og vurdering av klager

LRL måtte etterlyse NVEs klageinnstilling på NVEs offisielle hjemmeside.

 

Ble publisert 29. august.

 

Du finner NVEs sammenfatning og vurdering av klagene her:

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201102774/1182711 

 

Ønsker du å lese klageoriginalene, finner du samtlige klager vedr. Raskiftet i menyen under "Klager Raskiftet". Kjekst å ha satt seg inn i klagene før klagebefaringen 17. oktober!

Mottatt klageinnstilling med vurdering fra NVE

 

Vi har i dag, 4. juli 2014, mottatt NVEs klageinnstilling med vurdering for Raskiftet. Konklusjon som forventet.

Nå er det opp til Olje- og energidepartementet å vurdere om f.eks. Forsvarsbyggs interesser skal gå foran NVEs interesser. Det er ingen tvil om at Raskiftet Vindkraftverk er et ønsket «pilotprosjekt» fra NVEs side, der folk i omkringliggende bygningsmasse skal opptre som «forsøkskaniner» for et innlandsverk i kaldt klima. Flere rettsaker vil følge om vedtaket opprettholdes av OED.

LRL registrerer at Furutangen Hytteforening ikke er blitt godkjent som klageinstans av NVE, og understreker bare hvor udemokratisk konsesjonsprosesser for vindkraft er. Folk blir til og med fratatt klageretten, og bør være en sak for Sivilombudsmannen.

 

Konklusjon:

I vedtak av 30.01.2014 meddelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til Raskiftet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke. NVE har mottatt 15 klager på vedtaket om konsesjon, innen klagefristen. Av disse har 14 klagerett. Det er etter NVEs vurdering ikke anført klagegrunner som gjør at vi vil omgjøre eller endre vårt vedtak om konsesjon til Raskiftet vindkraftverk.

 

Samlet vurdering:

I vedtak av 30.01.2014 meddelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon for Raskiftet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke. NVEs vedtak ble påklaget av 15 klagere, hvorav 14 er funnet å ha klagerett. NVE konstaterer at klagerne i saken ikke slutter seg til NVEs skjønnutøvelse, saksbehandling og rettsanvendelse.

Etter en gjennomgang av de fremsatte klagene i saken mener NVE at det ikke er grunnlag for å omgjøre eller endre vedtak med unntak av endring av trase for nettilknytningen. NVE opprettholder på dette grunnlag vårt vedtak av 30.01.2014 for Raskiftet vindkraftverk, men vi slutter oss til at den alternative nettilknytningen (alternativ C) skal legges til grunn for nettilknytningen slik kommunen ønsker.