Blid jeger hilser aksjonsgruppa!

«Fantastiske dager i naturen blir en blid av! Og særlig med tanke på at vindparken ikke blir noe av...», sier en optimistisk Per Øyvind Schiong. Forøvrig styremedlem i LRL.

Innkalling til årsmøtet

Høsten 2014: Tiur skutt ca. 400 meter fra Raskiftet-toppen.

Hans Børlis ord fra "Vi eier skogene":

" ....
Ingen av mitt folk har noensinne eid et tre.
Likevel eier vi skogene
med blodets røde rett.

Rike mann,
du med bil og bankbok
og aksjer i Borregaard:
du kan kjøpe tusen mål skog
og tusen mål til,
men solefallet kan du ikke kjøpe
og ikke suset av vinden
og ikke gleden ved å gå heimover
når røslyngen blømmer langs stien -
Nei, vi eier skogene,
slik barnet eier si mor "

 

Hallo alle naturens venner og medlemmer av LRL!

Vi melder om at La Raskiftet Leve avholder sitt årsmøte torsdag 23. april 2015 kl. 18:30 på Fagerhøi i Søre Osen. Enkel bevertning. Av praktiske årsaker ber vi om påmelding innen 20. april.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, sendes styret senest 2 uker før årsmøtet. Styrets medlemmer har sagt seg villige til å sitte et år til.

 

SAKSLISTE:

 • Valg av dirigent
 • LRLs årsmelding
 • LRLs regnskap
 • Behandling av innkomne forslag
 • Fastsette kontingent, budsjett og handlingsplan
 • Valg av leder, nestleder og styremedlemmer

 

Møtet er åpent for alle. Vel møtt!

Har du forresten husket på å betale medlemskontigenten for 2015? Ikke glem å merke innbetalingen med navn.

ÅRSMELDING 2014

La Raskiftet Leve

 

Styret har bestått av følgene medlemmer 2014:

 • Snefrid Reutz-Håkenstad, leder
 • Tove B Holmen, nestleder/kasserer
 • Per Ø. Schiong, styremedlem
 • Ketil Skogen, styremedlem
 • Ragnar Reutz-Håkenstad, styremedlem
 • Tore Kjernli, vararepresentant. Deltatt som fullverdig medlem.

Styrets medlemmer rullerer på å være sekretær under styremøtene. På grunn av store avstander foregår kommunikasjonen fortrinnsvis via e-post. Det er kun avholdt ett styremøte i 2014 - 19. mars.

 

31.01. 2014: Melding fra NVE om at Raskiftet vindkraftverk er tildelt konsesjon

NVE bekjentgjør at Austri Raskiftet DA er tildelt konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke. Vedtaket er påklaget.

Begrunnelse for vedtaket:

Det gis konsesjon for en installert effekt på inntil 110 MW med en potensiell årlig energiproduksjon på 340-370 GWh. Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved etablering av Raskiftet vindkraftverk, med nettilknytning og tilhørende infrastruktur, større enn ulempene tiltakene medfører.

NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til Norges fornybarmål.

De viktigste negative virkningene av Raskiftet vindkraftverk er etter NVEs vurdering knyttet til landskap, friluftsliv, hyttenæring og Forsvarets interesser. Disse virkningene er likevel ikke så store at konsesjonssøknaden bør avslås. NVE legger til grunn at gode produksjonsprosjekter kan tåle noe større miljøvirkninger enn mindre gode prosjekter.

NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen, herunder blant annet vilkår om avbøtende tiltak for friluftsliv, utarbeidelse av miljø-, transport og anleggsplan og tiltak knyttet til nedleggelse av tiltaket.

Lokalavisa Sør-Østerdal ankommer Fagerhøi, og dekker saken redaksjonelt samme dag. LRL oversender et leserinnlegg til lokalavisene som kommentar på NVEs konsesjonsvedtak.

Klagefristen er på 3 uker. Vi har dårlig tid, og er usikker på om LRL skal bruke tid på å skrive en klage hvis foreningen avvises som klageinstans. Private klager skal også forfattes. LRL vedtar å yte økonomisk støtte til Nikolai K Winge som kan være behjelpelig med råd under utformingen av klagene for de som måtte trenge bistand. Naturvernforbundet, Hedmark, skulle få stor glede av hjelpa.

 

04.02. 2014: Nytt brev til NVE der vi ber om at LRL vurderes som rettslig klageinstans

12.02. 2014: LRL mottar svar fra Erlend Bjerkestrand, NVE:

 NVE viser til deres henvendelse av 4.2.2014 om hvorvidt foreningen La Raskiftet Leve har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd.

Beklager sent svar, jeg har hatt avspasering uten tilgang til arkivet vårt.

 

Innledningsvis vil NVE kommentere at vi ikke har mottatt en klage fra La Raskiftet Leve. Et grunnleggende vilkår for at NVE kan vurdere om noen har rettslig klageinteresse, er at det foreligger et enkeltvedtak i saken og at vedtaket påklages. Dersom NVE mottar en klage, foretar vi en konkret vurdering av om vedkommende har rettslig klageinteresse, og denne vurderingen tar utgangspunkt i hvem som klager og innholdet i klagen. NVE kan derfor ikke gi en preliminær vurdering av om La Raskiftet Leve har rettslig klageinteresse.

Etter forvaltningsloven § 11 har NVE imidlertid en alminnelig veiledningsplikt til parter og andre interesserte. Vi vil derfor gi generell veiledning om foreningers adgang til å påklage et enkeltvedtak.

I vurderingen av om en forening har rettslig klageinteresse ser vi blant annet på foreningens tilknytning til saken (både tematisk og geografisk), om gruppen er representativ for de interesser den har som formål å ivareta (antall medlemmer, åpent eller lukket medlemskap, om den er veletablert med styre, vedtekter og medlemslister, om den er registrert i Brønnøysund-registrene og ikke minst aktivitetsnivå den generelt sett utviser). I tillegg ser NVE på hvorvidt klagegrunnene er av en slik karakter at de gir gruppen en rimelig grunn til å få dem vurdert av Olje- og energidepartementet. Ad-hoc-grupper (eller "døgnflueaktige" organisasjoner) etablert med det formål å klage på et konsesjonsvedtak vil normalt ikke ha klagerett. Gruppen må altså ha et formål utover den enkelte saken.

Når en organisasjon eller forening fremmer en klage på et konsesjonsvedtak, er det gruppen som sådan vi vurderer. Dette gjelder selv om noen av enkeltmedlemmene skulle være berørt av vedtaket. Dersom en aksjonsgruppe vurderes til å ikke ha rettslig klageinteresse, utelukker ikke dette enkeltmedlemmenes rett til å klage på et konsesjonsvedtak. Dersom et vedtak påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen klagefristen, har NVE etter forvaltningsloven § 28 en plikt til å ta klagen til behandling. Fremmes klagen av en aksjonsgruppe som har et stort antall medlemmer og noen av disse kan være direkte berørt av vedtaket, bør dette nevnes i en eventuell klage slik at NVE kan vurdere videre veiledning til de som er berørte.

NVE har tidligere avvist klager fra enkelte foreninger og aksjonsgrupper fordi disse ikke ble ansett for å ha rettslig klageinteresse. Vi vil imidlertid understreke at ingen saker er like, og at vi må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak for å kunne ta stilling til om klager har rettslig klageinteresse.

 

med vennlig hilsen

Erlend Bjerkestrand

Rådgiver

Seksjon for energikonsesjon

 

Når brevet ankommer, har styret allerede besluttet å sette kreftene inn på egne klager da de ikke kan avvises som rettmessige klageinstanser.

15 klageinstanser benyttet sin rett til å klage på NVEs konsesjonsvedtak. Da LRL mottok NVEs klageinnstilling med vurdering 04.07, skulle det vise seg at Furutangen Hyttevelforening ikke var godkjent som klageinstans, som opprørte medlemmene. Etter mye om og men valgte NVE å videresende klagen til OED som sak utenpå de andre klagene. Det ville sikre foreningen at klagen ble lest av departementet.

Følgene påklaget vedtaket:

 • Per Ø. Schiong og Signe B Kjøs
 • Alf A. Kjøs
 • Tore Kjernli
 • Olav og Erik Andreas Kjøs
 • Olav Ilsaas
 • Furutangen Hytteforening
 • Ulf Inge Vien
 • Snefrid og Ragnar Reutz-Håkenstad
 • Norsk Ornitologisk Forening
 • Norges Miljøvernforbund
 • Trygve Øverby og Dagfinn og Astrid Hagen
 • Gordon og Malanie Logemann
 • Forum for natur og friluftsliv Hedmark
 • Forsvarsbygg
 • Naturvernforbundet i Hedmark

 

LRL ber raskt om innsyn i klagene

Tida fram til årsmøtet går med til å vurdere klager. Det blir også bedt om innsyn i klagene som angår Kvitvola – vindkraftprosjektet i Engerdal - som hadde lidd samme skjebne. Klagene oppføres som tema under medlemsmøtet som skal avholdes etter årsmøtet.

15.04. 2014: Årsmøte 2013

Årsmøtet ble avholdt på Fagerhøi i Søre Osen, og ble lagt til tirsdagen før påske. Dette i håp om at tilreisende hyttefolk ville møte. Intensjonene ble ikke innfridd. Årsmøtet ble avløst av et medlemsmøte som fikk på plass en handlingsplan.

06.05. 2014: LRL ber om innsyn i alle dokumenter vedr. Kjølberget vindkraftverk

Mottat fra Våler kommune 8. mai.

10.05. 2014: LRL deltar aktivt på NVEs sluttbefaring på Kjølberget

En hyggelig befaring tross alt. NVEs representant var svært lydhør. Vi argumenterte sterkt for at Finnskogleden ikke måtte legges om. Leden er en gammel historisk veg som også er benyttet av Pilegrimer. Dessuten ville ledens nordligste stasjon, som ligger i sørenden av Osensjøen, bli avskåret fra resten av leden. Det foreligger planer om å videreføre Finnskogleden helt fram til Femunden. Ikke minst ville en omlegging få store konsekvenser for Håberget gård og deres satsing på turisme og kultur. Oppfordringen ble tatt til følge og satt som vilkår i konsesjonen, som dessverre ble NVEs beslutning senere på sommeren. Befaringen ble dokumentert på film/foto.

04.07. 2014: LRL mottar klageinnstilling med vurdering fra NVE

NVEs konklusjon:

I vedtak av 30.01.2014 meddelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til Raskiftet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke. NVE har mottatt 15 klager på vedtaket om konsesjon, innen klagefristen. Av disse har 14 klagerett. Det er etter NVEs vurdering ikke anført klagegrunner som gjør at vi vil omgjøre eller endre vårt vedtak om konsesjon til Raskiftet vindkraftverk. 

Samlet vurdering:

I vedtak av 30.01.2014 meddelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon for Raskiftet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke. NVEs vedtak ble påklaget av 15 klagere, hvorav 14 er funnet å ha klagerett. NVE konstaterer at klagerne i saken ikke slutter seg til NVEs skjønnutøvelse, saksbehandling og rettsanvendelse.

Etter en gjennomgang av de fremsatte klagene i saken mener NVE at det ikke er grunnlag for å omgjøre eller endre vedtak med unntak av endring av trase for nettilknytningen. NVE opprettholder på dette grunnlag vårt vedtak av 30.01.2014 for Raskiftet vindkraftverk, men vi slutter oss til at den alternative nettilknytningen (alternativ C) skal legges til grunn for nettilknytningen slik kommunen ønsker.

Per Ø. Schiong var en sterk pådriver for at trasevalget ble tatt opp til ny behandling i Åmot kommunestyre. Alternativ C var ønsket, og ble tatt til følge av NVE.

 

18.07. 2014: LRL mottar invitasjon til høring vedr. vindmålermast Kraggåsen – Åmot

Åmot kommune har mottatt dispensasjonssøknad fra Austri Vind, og det anmodes om uttalelse til søknaden i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 om behandling av dispensasjonssøknader. Angir ingen høringsfrist.

28.07. 2014: LRL etterlyser høringsfrist for uttalelse.

28.07. 2014: LRL ber om innsyn vedr. vindmålermast Sæterbekkbotninga – Trysil

Tilbakemelding samme dag.

25. 08. 2014: Tilbakemelding fra Åmot kommune med frist for uttalelse 15. september.

Høringsuttalelse oversendes innen tidsfrist.

25.08. 2014: OED inviterer til åpen klagebefaring 17. oktober

Ber om at forberedte partsinnlegg, som skal framføres under befaringsmøtet i Søre Osen samfunnshus, varsles inn til OED. Vi varsler 4 innlegg. LRL tar kontakt med OED og anmoder om at befaringspunkt «Vindmålermast på Ulvsjøfjellet» byttes ut med Raskiftet-toppen som er mer representativ for området. Oppfordrer andre til å kontakte OED i samme ærend. Tas til følge. LRL ønsker «stinn brakke» befaringsdagen, og begynner tidlig med å mobilisere fastboende og hyttefolk. Det deles ut hundretalls av flyers, sendes pressemelding til lokalavisene og gjøres kjent gjennom sosiale medier.

27.08. 2014: Ny forskrift om luftfartshinder vedtatt

Som vi har ventet på så lenge… Nyheten spres blant annet til lokalavisene.

29.08. 2014: LRL etterlyser offentliggjøring av klageinnstilling på NVEs hjemmeside

«Etterlyser NVEs klageinnstilling med oppsummering og vurdering av innkomne klager på vedtak om konsesjon til Raskiftet Vindkraftverk på NVEs offisielle hjemmeside. Et dokument som er av stor interesse ikke bare for klageinstansene. Håper oppfordringen blir tatt til følge så raskt som mulig, så lokalbefolkning og hytteeiere kan sette seg inn i klagene, og NVEs vurdering, før OEDs meldte klagebefaring. Har registrert at klageinnstillingen for Kvitvola har ligget ute lenge.»

NVE beklaget og la ut dokumentet samme dag. Takket for tilbakemeldingen.

30.08. 2014: LRL oversender klage til Trysil kommune

Da høringsrunden for Austris dispensasjonssøknad for vindmålermast på Kraggåsen var avsluttet i Åmot, hadde LRL ikke hørt et knust fra Trysil. Ja, vi hadde ikke vært kjent med søknaden hadde det ikke vært for oversendte dokumenter fra Åmot, som viste at det dreide seg om to vindmålermaster. Vi ble urolige for at Trysil hadde tenkt å behandle tilsvarende dispensasjonssøknad uten høring. Sendte derfor en klage til Trysil kommune for manglende varsel og anmodning om uttalelse vedr. dispensasjonssøknad for ny vindmålermast ved Sæterbekkbotninga.

Tilbakemelding samme dag. Skriver:

 Behandling av dispensasjonssøknad for vindmålemast ved Sæterbekkbotninga

«Det vises til brev datert 30.08.14 med klage på manglende varsel og mulighet for medvirkning vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av vindmålemast ved Sæterbekkbotninga vest for Osensjøen.

Trysil kommune har verken behandlet eller sendt denne saken på høring ennå. Dere vil få saken til høring sammen med øvrige høringsinstanser når den blir sendt ut.»

18.09. 2014: Dispensasjonssøknad vindmålemast behandles i HUKA – Åmot

Dispensasjonssøknaden for Kraggåsen førstegangsbehandles i Hovedutvalget for kommunalteknikk- og arealplanlegging. Velger å følge rådmannens innstilling om å tildele dispensasjon.

01.10. 2014: LRL deltar på vellykket vindkraftseminar på BI, Oslo.

Tema: Fornybar energi & norsk vindkraft. Uproblematisk?

La Naturen Leve (LNL) og Handelshøyskolen BI arrangerte vindkraftseminar 1. oktober. Mer enn 100 deltakere lyttet til og debatterte med statsråd Tord Lien, fremtredende forskere samt representanter for utbyggerbransjen, Zero og Naturvernforbundet. La Raskiftet Leve deltok på seminaret med styreleder og to av styrets medlemmer. For at andre interesserte også skal kunne ha utbytte av seminarets innhold,  ble samtlige innlegg/debatter dokumenter på film/foto.

15.10. 2014: Dispensasjonssøknaden behandles politisk i Åmot kommunestyre

 

Vedtak:

Nytt forslag til vedtak fra Tove Brenna Holmen, AP, som ble enstemmig vedtatt:

Austri Raskiftet DA får dispensasjon fra bestemmelser i kommunedelplan for Osen-området for plassering av midlertidig vindmålemast i LNF-område – Kraggåsen, så fremt OED ikke omgjør NVEs konsesjonsvedtak.


1. Bardunene til målemasta må ha fugleavvisere for å forhindre unødvendig kollisjon med fugl.  

2. Luftforsvarets merkekrav må oppfylles.

3. Dataoverføringer fra masten må ikke forstyrre Forvarets radiolinjer i RØ.

4. Austri Raskiftet DA kontakter Forsvarsbygg og ser på mulighetene i forhold for at vindmålermasten kan ha måleutstyr som registrerer sikt og skydekke.

5. At utstyr, kjørespor og lignende fjernes så godt det lar seg gjøre etter endt måleperiode.

6. Under hele perioden skal det være fokus på at naturen tas best mulig vare på.

7. Søknad om tillatelse til tiltak kan ikke behandles før ytterligere detaljer om tiltaket er avklart i etterkant av ny befaring. Dette gjelder trasèvalg, nøyaktig plassering av målermast, mastetype og redegjørelse for ivaretakelse av naturmangfold og kulturminner.

 

LRL var selvsagt på plass, og fulgte diskusjonen med spenning. Videodokumenterte. Gleden stod i taket da det plutselig gikk opp for oss hva som hadde skjedd. Tove gjorde en kjempejobb i kommunestyret! Takk for det.

17.10. 2014: OEDs klagebefaring for Raskiftet

I forbindelse med klagebehandlingen for Raskiftet vindkraftverk ble det gjennomført et åpent informasjonsmøte og befaring av planområdet fredag 17. oktober. Befaringen ble ledet av Olje- og energidepartementet med Austri Vind AS som teknisk arrangør.

På befaringsmøtet orienterte departementet kort om saksbehandlingen før tiltakshaver ga en kort framstilling av utbyggingsplanene. Deretter var det åpent for at parter, representanter for kommunen, organisasjoner og andre berørte til å stille spørsmål og kommentere saken.

Per Ø. Schiong hadde et partsinnlegg om rettsstridig konsesjon, og førte et resonnement som ledet til et krav om avvisning av konsesjonen.

Tove B. Holmen snakket om å respektere kommuneplanen. Hun legger for dagen en politisk tenkning som burde inspirere og utfordre andre kommunestyrerepresentanter i Åmot og Trysil kommuner, til å gå en ny runde med seg selv i forhold til forpliktende kommuneplaner!

Ketil Skogen ivaretok naturen og naturmangfoldet.

Snefrid Reutz-Håkenstad satt søkelyset på hinderlys.

 

20.10. 2014: LRL oversendt høringsdokument – dispensasjon vindmålemast Trysil

24.11. 2014: Melding om vedtak: Bygging av midlertidig vindmålemast Trysil

Mottatt utskrift fra møtet, datert 19. november, i Hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift.

Rådmannens innstilling:

Trysil kommune godkjenner oppsetting av midlertidig vindmålemast i LNF-område i Søre-Osen jf. Plan- og bygningsloven § 19-3, i henhold til søknad med måleperiode på inntil 3 år, med følgende vilkår:

(1) Bardunene til målemasten må ha fugleavvisere for å forhindre unødvendig kollisjon med fugl.

(2) Utstyr, kjørespor og lignende fjernes så godt det lar seg gjøre etter endt måleperiode.

(3) Under hele perioden skal det være fokus på at naturen tas best mulig vare på.

(4) Masten med tilhørende anlegg skal uten kostnad for kommunen fjernes etter endt måleperiode.

(5) Dersom Austri Vind får sitt konsesjonsvedtak av NVE omgjort av OED, skal masten fjernes, og alle sår i marken settes i stand så snart det er tilrådelig.

Kommunestyret har tidligere stilt seg positiv til etablering av vindmøllepark gjennom høringsuttalelsen til konsesjonssøknaden, jf. kommunestyrets vedtak 26.11.2013. Substituering av kullkraft og andre fossile energikilder samt bidra til bærekraftig utvikling var hovedbegrunnelsen. Gjennom å gi dispensasjon for oppføring av vindmålemast i LNF-området kan de nødvendige vindmålingene for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av potensialet i området for en vindmøllepark foretas.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

15.12. 2014: Trysil kommune mottatt klage på dispensasjonsvedtak vindmålemast

2014 har vært et aktivt år. Mellom alle dokumenter som skal leses og skrives, deltar vi aktiv på sosiale medier. Det nasjonale nettverket mot vindkraft fungerer utmerket. I løpet av året har vi opprettet god kontakt med mennesker som er rammet av naboskap med vindturbiner i Västrenorrland og Jämland.

Status for LRLs hjemmeside: 248.143

2015 kommer til å bli et avgjørende år for Raskiftet.

 

Søre Osen, 5. mars 2015           Referent: Snefrid Reutz-Håkenstad

Atmosfærisk fargespill over Raskiftet - mars 2014

KUNNGJØRING

La Raskiftet Leve avholder sitt årsmøte på Fagerhøi (kjent som Hammeren skole/Hammeren leirsted), Søre Osen, onsdag 16. april 2014 fra kl. 18:00 til 19:00. Etter årsmøtet fortsetter vi samværet med et medlemsmøte der klageprosessen er tema.

Enkel bevertning.

 

SAKSLISTE:

 

 • Valg av dirigent
 • LRLs årsmelding
 • LRLs regnskap
 • Behandling av innkomne forslag
 • Fastsette kontingent, budsjett og handlingsplan
 • Valg av leder, nestleder og styremedlemmer

 

Styret har sagt seg villig til gjenvalg, men tar gjerne i mot forslag til nye kandidater.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, sendes styret senest 2 uker før årsmøtet. Benytt gjerne "kontakt styret" som du finner i sidemenyen på foreningens hjemmeside.

Takk for at du sprer kunngjøringen.

  

Vel møtt!

 

Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder

 

Fagerhøi

Osensjøen Øst 1152

2428 Søre Osen

 

Mobil: 465 06 773 

Årsmelding 2013 for La Raskiftet Leve

Årsmelding for La Raskiftet leve 2013

Etter et år med løselig nettverkstilknytning mot etablering av Raskiftet Vindkraftverk, økte behovet og interessen for å samle kreftene i en felles aksjonsgruppe på tvers av kommunegrensene. En registrert aksjonsgruppe, med eget styre, ville kunne opptre som klageinstans, levere felles høringsuttalelser og være et samlet talerør for motstanden. Kultursalongens workshop: «Hvordan unngår vi vindkraftverk?» ledet av Peter Skeel Hjorth, dansk vindkraftmotstander og forfatter, ble den utløsende faktor for å gjøre alvor av å etablere en aksjonsgruppe. Liv Nygård skulle forhøre seg med lokale krefter i Åmot. Snefrid Reutz-Håkenstad ville lufte ideen i Søre Osen. Advokat Per Øyvind Schiong, som hadde fremmet behovet for en aksjonsgruppe ved flere anledninger, sa seg villig til å sitte i styret, og tok ansvaret for å utarbeide et utkast til vedtekter.

Datoen for stiftelsesmøtet ble satt til 18. juni med oppmøte på Trudvang Hotell, Rena sentrum. Formålet med møtet var først og fremst å stifte en aksjonsgruppe for å stoppe vindkraftutbyggingen i området Raskiftet og nedsette et interimsstyre på 5-6 personer med ansvar for videre framdrift. Alle var innforstått med at aksjonsgruppa hadde knapt med tid, som betinget at hver enkelt måtte bidra aktivt og konstruktiv i tida fram mot kommunestyrenes vedtak i saken. Det framkom flere forslag til tiltak som måtte iverksettes før folk tok sommerferie. Etter et kortfattet møte, dro vi samlet til Haugedalen grendehus for å være til stede, og delta aktivt, på Åmot kommunes åpne folkemøte.

Følgende personer ble valgt inn i interimsstyret: 

Ragnar Reutz-Håkenstad, leder

Nina M. Hagebakken, sekretær

Kari Wenche Fossum

Tove B. Holmen

Tove Kristiansen

Snefrid Reutz-Håkenstad

Interimsstyret innkalte til møte 26. juni. På sakslista stod valg av styre, vedtak om vedtekter, registrering av organisasjonen i Brønnøysundregisteret, aksjonsgruppas virkeområde og verving av medlemmer. Det ble vedtatt å opprette en egen hjemmeside for aksjonsgruppa som skulle være LRLs primære informasjon og nyhetskanal ut mot medlemmer og andre.  Informasjonen skulle spisses mot vindkraft generelt og Raskiftet spesielt. Redaktøransvaret ble overlatt til Snefrid Reutz-Håkenstad. Tove B. Holmen fikk i oppdrag å opprette bankkonto for «La Raskiftet leve». Aksjonsgruppas formål og virkemåte ble avklart:

Formål: LRL er en ideell, frittstående og politisk uavhengig organisasjon som har til formål å bevare området Raskiftet i Åmot og Trysil kommuner fri for vindturbiner.

Virkemåte: Vi vil spre informasjon!

Første styremøte ble satt til 18. juli. Aksjonsgruppa La Raskiftet leve var for alvor i gang!

Styrets sammensetning:

Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder, Søre Osen

Tove B. Holmen, nestleder/kasserer, Åmot

Kari Wenche Fossum, styremedlem, Åmot

Per Øyvind Schiong, styremedlem Oslo/Åmot

Ketil Skogen, styremedlem, Oslo/Åmot

Tore Kjernli, vararepresentant, Oslo/Søre Osen

Ragnar Reutz-Håkenstad, vararepresentant, Søre Osen

Vararepresentantene har deltatt som fullverdige medlemmer av styret. Vært til stede på alle styremøtene.

Ragnar Reutz-Håkenstad rykket opp som styremedlem høsten 2013 da Kari Wenche Fossum valgte å trekke seg fra styret. Dessverre ble han slått ut av et akutt hjerteinfarkt i september, noe som la visse begrensninger også for lederens aktivitetsnivå et par måneders tid. I dag er han heldigvis frisk og rask.

Styret har avholdt 4 styremøter. For å komme Osloboerne i møte, har styremøtene var avholdt på Nebbenes kro, Eidsvoll. All kommunikasjon har av praktiske årsaker gått via nett og e-post - uten at det har lagt en demper på aktiviteten.

Status medlemmer

I dag er det vanskelig å oppgi et eksakt tall på antall medlemmer. Pengebeløpene som er innbetalt til La Raskiftet leve, har ikke alltid hatt en adressat, og det er derfor vanskelig å skille mellom engangsgaver og ønsket medlemskap. Vi viser til hjemmesida der det står at folk som ønsker medlemskap i LRL, må oppgi navn og e-post (evt. adresse, hvis man ikke er på nett) via aksjonsgruppas e-post: aksjonsgruppa@laraskiftetleve.com ,«kontakt oss» på hjemmesiden eller telefon til lederen.

Vedr. aksjonsgruppas inntekter

La Raskiftet leve har ingen andre inntekter enn det gaver/medlemskontingenter innbringer, og det legger selvsagt begrensninger for aktiviteten på visse områder. Det har vært sendt ut søknader om økonomisk tilskudd uten de helt store resultatene. Styret skulle selvfølgelig ønske at flere hadde sett betydningen av aksjonsgruppas arbeid, og gjennom det, valgt å melde seg inn i LRL. Vi mener medlemskap i La Raskiftet leve er en meget god investering for framtida! Hvorfor den store responsen har uteblitt, ønsker vi ikke å dvele ved.

Aksjonsgruppas hjemmeside

Hjemmesiden var søkbar på nett i månedsskiftet juli/august 2013, og kan i dag vise til 62.689 besøk. Det er gledelig å registrere at hjemmesiden fyller et behov, og er i bruk. Det legges vinn på at hjemmesida i størst mulig grad skal framstå som en ren og saklig informasjonskanal, etterrettelig, uten for mange forstyrrende sidekommentarer. Hjemmesiden er operativ og tilføres ny informasjon med jevne mellomrom. I framtida ønsker redaktøren at hjemmesida skal bli stående som et historisk dokument. Realiseres Raskiftet vindkraftverk, skal anleggsperioden også dokumenteres.

Brønnøysundregisteret

Da vi møttes til styremøtet 21. august 2013, var La Raskiftet leve formelt og lovlig registrert i Brønnøysundregisteret. Aksjonsgruppas foretaksnummer i enhetsregisteret er 912 168 484.

Styret uten sekretær

Om så lenge, har styret valgt at sekretærfunksjonen skal rullere på omgang.

Styrets aktivitet

Styret har lagt et aktivt år bak seg. Ikke alle handlingsmål er innfridd, selv om intensjonene har vært til stede. Det er krevende å drive motstandskamp når folk kommer sent på banen, fokuset rettes mot avbøtende tiltak/grendefond, framfor konsekvenser, og våre folkevalgte velger en taus linje. Handlingsplanen, som skal vedtas på årsmøtet, vil legge føringer for veien videre. Vi ønsker i utgangspunktet å opprettholde engasjementet til det foreligger et endelig konsesjonsvedtak fra OED, og har sagt oss villige til å sitte i styret enda et år. Det er viktig at trykket holdes oppe - at folk motiveres for å stå fram som motstandere. Et synlig konfliktnivå vil alltid kunne påvirke et utfall. Styrets innspill til handlingsplan behandles under årsmøtet, og holdes derfor utenfor årsmeldingen. Årsmøtereferat og endelig handlingsplan legges inn under «årsmøtet 2014» på hjemmesiden.

Styrets virkemåte er å spre informasjon om vindkraft som i sum kan lede til større erkjennelse og kunnskapsnivå blant politikere og lokalbefolkning/hytteeiere. Myten om vindkraft som miljøvennlig energi, har vi prøvd å utfordre. Mye tid har derfor godt med til informasjonsinnhenting, som skal kvalitetssikres, og formidling. Vi har også ønsket å synliggjøre områdets attraktivitet og potensial. Det skjer mye positivt rundt og i tilknytning til Osensjøen som må bæres fram.

Siden det blir for omfattende å gå inn på alle sakene styret har vært innom, velger vi å avslutte årsmeldingen med noen eksempler på hva vi har grepet fatt i innenfor den svært så knappe tiden vi hadde til rådighet. Fra styrets første møte 18. juli, og fram til kommunenes behandling av konsesjonssøknaden 26. og 27.november, var bare tid av veien. Kommunene hadde fått utsatt høringsfrist i påvente av tilleggsutredningene. Om konsesjonssøknaden skulle behandles i oktober eller november var høyst usikkert.  

 • Aksjon internveier:

Arealendring reduserer artenes leveområder, og utgjør den verste trusselen mot naturmangfoldet. Tre mil med internveier, som vil knytte vindturbinene sammen innenfor planområdet for Raskiftet vindkraftverket, vil medføre irreversible terrenginngrep og omfattende terrengforandringer i sårbar natur, som også vil påvirke naturmangfoldet utenfor selve planområdet. Konsekvensutredninger behandler terrenginngrep i forbindelse med vindkraftverk svært overfladisk. Sjelden ser man vindturbiner avbildet i tilknytning til veier. Vi bestemte derfor å sende 5 store fotografier til samtlige folkevalgte for å synliggjøre arealendringenes rasering av urørt natur. Vedlagt fulgte et skriv med informasjon om LRL, hvorfor vi hadde sendt fotografiene, samt en artikkel fra Smøla – et anlegg Austri Vind ofte har brukt som referanse, som ikke lenger gikk så godt. Brevene ble sendt som privat post, for at politikerne ikke skulle kunne velge bort bildene, som kunne blitt resultatet, hvis bildene ble sendt som vedlegg til e-post. 

 • Aksjon skrivelyst

I forsøk på å dra i gang en offensiv debatt om Raskiftet vindkraftverk i lokalavisene, gikk vi i gang med å oppfordre folk til å sende inn leserbrev, samtidig som vi også tok ansvar for egne innlegg. Flere av leserinnleggene er samlet på hjemmesida. Det var valgtider og rovdyrdebatt, og lokalpressa kan heller ikke beskyldes for å være utpreget interessert i tema vindkraft. Vi måtte finne oss i å stille langt bak i køen for publisering, som dermed dempet den ønskede effekten vi var ute etter. Det var også en grense for hvor mange innlegg den enkelte kunne regne med å få på trykk innenfor et gitt tidsrom. Vi hadde svært dårlig tid, men leserinnlegg kom på trykk. LRL fikk redaksjonell omtale i Østlendingen 22. august der leder og nestleder ble intervjuet.   

 • Aksjon Osendagene/Rena sommerfestival

Flere av styret medlemmer var til stede under Osendagene og Rena sommerfestival, og fikk markert LRL på en positiv måte. Det ble tatt kontakt med folk og politikere på stand, og delt ut flyers. Det virket som budskapet ble godt mottatt både på Rena og i Osen. 

 • Aksjon Flyers

Aksjon flyers er Ragnars prosjekt. Utallige timer har gått med til å oppsøke fastboende og hyttefolk i vid omkrets. Informert om LRL og puttet flyers i postkassene. Mange hytteeiere har fortalt at de ikke har vært kjent med vindkraftplanene, og satt pris på informasjonen.

 • Aksjon sluttbefaringer.

LRL deltok aktivt ved NVEs sluttbefaring 4. september. Det ble holdt appell, laget banner, holdt innlegg på Søre Osen samfunnshus, stilt spørsmål, fotografert og filmet. 3 av styrets medlemmer ble med delegasjonen helt opp på Raskiftet. Tove var også til stede på kveldssamlingen på Furutangen. Det må innrømmes at vi satt igjen med blandede følelser etter seansen. 

 • Høringsuttalelser

LRL har levert høringsuttalelse til Trysil kommunes arealplan, Åmot kommunes kommuneplan og konsekvensutredningens tilleggsutredninger - i tillegg til egne private høringsuttalelser. For å kunne opptre som en eventuell klageinstans, ble det oktober 2013 sendt en henvendelse til NVE der LRL ba NVE vurdere aksjonsgruppas rettslige klageinteresse.

Utstrakt møteaktivitet og tilstedeværelse på sosiale medier

 • LRL har deltatt på en rekke folkemøter, politiske møter, nettverksmøter relatert til vindkraft og befaringer. Holdt daglig kontakt med tilsvarende aksjonsgrupper mot vindkraft, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tatt personlig kontakt med folkevalgte i Åmot og Trysil kommuner, samt sentrale politikere. Kontaktet NRK og lokalaviser. Vært i kontakt med Austri Vind og NVE. De fleste arrangementene er dokumenter på film/foto. 
 • Til slutt skal nevnes at LRL har vært svært aktiv på sosiale medier.

Opprettet hjemmesiden La Raskiftet Leve og egen hjemmeside på Facebook, ved siden av å være redaktør for «Vindkraft i Osen, nei takk» og «Nei til vindkraft på Kjølberget. Bevar Finnskogen og Finnskogleden». Daglige vindkraftnyheter er fulgt opp. Det har vært delt informasjon i hytt og pine og svart på utallige e-poster og meldinger. Vi har forholdt oss til et omfattende nettverk av folk med stor kompetanse på en rekke områder. Men det tar på.

Desember stod i forventningens tegn i påvente av NVE konsesjonsvurdering av Raskiftet, men det endelige vedtaket tilhører årsmeldingen for 2014. Første vindkraftrunde nærmet seg slutten. LRL var forberedt på at det kunne gå i retning av en klageprosess, som i så fall ville trekke ut i tid, og kreve nytt engasjement og pågangsmot.

 

Søre Osen, 16. april 2014 

Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder LRL