Graden av tilrettelegging og kommunalt engasjement for videre turist- og hytteutbygging i Osen-området vil være viktige planspørsmål i arbeidet med den nye kommuneplanen.

Visjon – Kommunedelplan for Osenområdet, Åmot:

«Osen-området skal utvikles til et av de viktigste tyngdepunktene innenfor Østerdalsregionen mht. helårs turisme/reiseliv med hovedvekt på natur-/kulturopplevelse og spesielt vannbaserte aktiviteter.»

 

Mål:

 • Utvikle Osnesset som attraktivt regionalt senter med et aktivt næringsliv og godt servicetilbud overfor fastboende, hytteeiere og turister, som kvalifiserer til betegnelsen «typisk turiststed».
 • Det skal kunne bygges nye fritidsboliger på attraktive tomter i området. Gjennom planbestemmelser og egen veileder skal en sikre at bebyggelsen får en god miljøprofil.
 • Midler fra tomtesalg skal øremerkes utvikling av prioriterte aktivitetsanlegg og nødvendig infrastruktur.
 • Det skal utarbeides og markedsføres en felles profilering av området.
 • Det skal stilles strenge krav om en skånsom utbygging (på naturens premisser).
 • Prioriterte kulturlandskap skal tas vare på og videreutvikles.
 • Kunnskap om biologisk mangfold og fredede/ truede arter skal styrkes og hensyntas i det videre planarbeid.

Reiselivet i Osen – grunnlag for flere helårsplasser

 

Interimsstyret, på vegne av Osensjøen Reiselivslag, kom med følgende konklusjon i sin kommentar til konsekvensutredningen for Raskiftet vindkraftverk 16. mai 2013:

«Interimsstyret i Osensjøen Reiselivslag frykter derfor at hvis Raskiftet vindkraftverk blir realisert, vil det undergrave våre planer om å gjøre Osensjøen til et senter for helårs reiseliv i regionen. I neste omgang frykter vi at dette vil føre til tap av arbeidsplasser også i eksisterende virksomheter. Vi vil derfor anmode om at konsesjonssøknaden avslås.»

 

Osensjøen Reiselivslag er en forening som ble stiftet 13. juni 2013. Foreningens mål er å skape et mer organisert samarbeid mellom reiselivsaktørene rundt Osensjøen, og slik skape grunnlag for økt verdiskaping og sysselsetting.

Det har i lengre tid vært et ønske om å samle kreftene rundt reiselivsarbeidet rundt Osensjøen. Spesielt i Åmotdelen av Osensjøen har det vært en betydelig utvikling de seneste årene, og det er lagt klare føringer om en videre vekst i reiselivsnæringen i regionen. Mange spennende aktiviteter er på gang.

            Et felles reiselivslag vil kunne jobbe med synliggjøring av et bredest mulig tilbud rundt Osensjøen. Ikke minst å utnytte potensialet i samarbeid og synenergier mellom eksisterende og nye aktører. Et felles reiselivslag vil også stå sterkere i saker rundt Osensjøen, som vil påvirke reiselivssatsingen videre, eksempelvis den pågående debatten rund vindmøllesaken. På bakgrunn av dette ble det i mars 2013 samlet en del interessenter i næringa, og deretter utpekt et interimsstyre. I tillegg til å jobbe fram mot en klargjøring av foreningens stiftelse, avleverte interimsstyret på vegne av Osensjøen Reiselivslag, sin kommentar til konsekvensutredningen for Raskiftet vindkraftverk datert 16. mai 2013.

Interimsstyret, som ble valgt inn i reiselivslagets styre, bestod av:

Hans Nordli, Osensjøen hyttegrend, Søre Osen

Yngve Grambo, Osensjøen Turistsenter, Søre Osen

Jan Skogheim, Furutangen Hytteområde, Osen

Melvin Haagensen, Vika Hyttefelt, Osen

 

I sin høringsuttalelse til NVE skriver interimsstyret:

Osen har gjennom mange år vært et fraflyttingsområde. Den eneste næringen som har et åpenbart vekstpotensial, er reiseliv. Allerede i dag finnes det mange reiselivsaktører rundt Osensjøen. Det viktigste næringsgrunnlaget for disse har vært bygging av hytter, driften av hytteområdene og service til hytteboerne. De siste 20 årene har denne virksomheten vært i kraftig vekst – en vekst som ventes å bli forsterket i årene som kommer. Denne satsingen er ytterligere underbygget gjennom kommunale plandokumenter, herunder spesielt Kommunedelplan for Osen-området fra Åmot kommune.

 

Følgende tall illustrerer hytteutviklingen rundt Osensjøen:

 

Antall eksisterende hytter                                                                 1305

Antall regulerte, byggeklare tomter                                                    550

Antall tomter i kommunedelplanene                                                   450

Ca. antall i påbegynte planer                                                             474

Totalt                                                                                               2779                                                              

Av disse tallene dokumenteres det at det er tilrettelagt for en fordobling av antall hytter rundt Osensjøen med alt det vil medføre av økt verdiskaping, sysselsetting og utvikling av nye tjenester i både Åmot og Trysil, det vil si de to kommunene som grenser til Osensjøen.

            Det anslås at i dag er det 50-100 arbeidsplasser i dette området som direkte, eller indirekte, er skapt av reiselivsnæringen. Målsettingen er å bidra til en fordobling frem til 2020.

 

Planer for fremtiden

«Osensjøen – Østerdalens perle» var slagordet som ble benyttet i markedsføringen av Osensjøen for noen år tilbake. Dette slagordet er godt dekkende for dagens realiteter. Årsaken til den kraftig voksende hyttebyggingen i Osen er at dette er et svært attraktivt område på grunn av de muligheter som sjøen gir for båt, fiske og badeliv om sommeren, og som fjellet og skogen gir for langrenn og alpint om vinteren og friluftsliv om sommeren. I tillegg er området lett tilgjengelig med bil.

            Den gode balansen mellom sommer- og vinterattraksjoner innebærer at vekst i Osens reiseliv, vil skape flere helårsarbeidsplasser i et utkantstrøk som nettopp trenger slike arbeidsplasser. Flere helårs arbeidsplasser i distriktene er et av hovedmålene i Regjeringens reiselivsstrategi. Osensjøen Reiselivslag kommer også til å vurdere grunnlaget for nye aktiviteter. Et av tiltakene er å utrede og planlegge et opplevelsestilbud til innlandsfiske i Osensjøen.

            Innlandsfiske er i ferd med å bli en internasjonal reiselivsattraksjon slik havfiske har vært i flere år. Color Line har eksempelvis inngått en avtale med det tyske fiske- og jegerforbundet om å arrangere organiserte turer til norske innsjøer som kan tilby et godt tilrettelagt innlandsfiske. Dette er for Color Line et stort og voksende marked.

            En slik aktivitet kan gi spennende muligheter for Osensjøen. Forutsetningen er at det skjer en viss kultivering av Osensjøen (i dag er det for mye småfisk), og at det legges til rette med båter, utstyr etc. Det finnes gode campingplasser rundt Osensjøen og hoteller i Trysil.

 

Konsekvenser av vindkraftutbygging

Reiselivsnæringens omfang og betydning for verdiskaping og sysselsetting i regionen er nesten helt oversett i Swecos konsekvensutredning. Vi vil her peke på en rekke temaer som må vurderes:

De økonomiske konsekvensene for reiselivssatsingen rundt Osensjøen

Som det fremgår av oversikten over hyttene og hytteutbyggingen rundt Osensjøen, foreligger det betydelige investeringsplaner for området. Disse planene bygger på forventningen om at her finnes et marked, og at disse investeringene skal være kommersielt lønnsomme.

            Det er for oss åpenbart at utvikling av en vindmøllepark i området, kan slå beina under disse planene. Det skyldes først og fremst at en utbygging vil redusere verdien, både på eksisterende og planlagte eiendommer.

            I første omgang skaper planen usikkerhet hos eierne med hensyn til eiendommenes fremtidige verdi. Dette gjelder hele Osensjøområdet, og leder raskt inn i en spiral hvor noen vil søke å selge sine eiendommer, som i neste omgang, fører til at markedsverdien på eiendommene svekkes. Dette er en meget farlig spiral, som i neste omgang, vil undergrave våre muligheter til å satse på nye områder. Allerede nå kan man i Osensjøområdet observere en tendens der potensielle kjøpere setter seg på vent inntil utbyggingsplanene er avklart. En slik utvikling kan lettest dokumenteres ved å se på utviklingen i nabokommunen Engerdal, hvor salg og utvikling innen dette segmentet nesten har stoppet fullstendig opp. Dette har redusert investeringene, og ført til nedbemanning i tilhørende bransjer.

Konsekvensene for de vel 1300 hytteeierne og deres familier

De største og mest direkte konsekvensene vil være for de hytteeierne som bor langs vestsiden av Osensjøen, og som er brukere, både sommer og vinter, av det området der vindmøllene planlegges bygget. På vinterstid vil deler av de mest populære skiløypene bli stengt.

            Felles for alle er de negative konsekvenser av at et naturskjønt område skal bebygges av enorme vindmøller.

Konsekvenser for friluftslivet på vestsida av Osensjøen for folk flest

Området mellom Kvisthøgda ved Trysilveien og Raskiftet, er på vinterstid det mest brukte utfartsområdet på strekningen mellom Elverum og Trysil. På strekningen mellom Halvorsberget og Raskiftet vil vindmastene ligge midt i skiløypa. Denne skiløypa følger et høydedrag med flott utsikt til alle sider. Tett skog og bratte lier gjør at det knapt finnes alternative steder å legge en skiløype.

            Faren for iskast medfører ikke bare at den eksisterende skiløypa må stenges. I praksis vil store deler av et område, som brukes av tusenvis av mennesker om vinteren, måtte stenges for fri ferdsel.

Konsekvenser for tilreisende gjester fra inn- og utland

Konsekvensutredningen nevner at Trysil retter seg mot naturbasert reiseliv. Dette er riktig, men det finnes ingen kartlegging av gjestenes forventninger. Mange gjester kommer til Osen for å finne ro og stillhet. Campingplassene og hytteområdene langs Osensjøen tar i mot tusenvis av gjester hvert år. Det er grunn til å tro at disse gjestene forventer seg noe annet enn vindkraftverk.

            En konsekvensutredning bør derfor inneholde en grundig spørreundersøkelse blant turistene fra inn- og utland om hvordan en vindkraftutbygging vil påvirke Trysil og Osen som reisemål. Ikke minst viktig er det å få kunnskap om hvordan turoperatørene i andre land vil reagere på en vindkraftutbygging.

Konklusjon

Interimsstyret i Osensjøen Reiselivslag frykter derfor at hvis Raskiftet vindkraftverk blir realisert, vil det undergrave våre planer om å gjøre Osensjøen til et senter for helårs reiseliv i regionen. I neste omgang frykter vi at dette vil føre til tap av arbeidsplasser også i eksisterende virksomheter.

 

Vi vil derfor anmode om at konsesjonssøknaden avslås.

Turistaktører i Søre Osen kritiske til vindmøllepark

Sørenden av Osensjøen, østsida.

Osen båtforening, Sjøenden camping, Osensjøen hyttegrend og Osensjøen Turistsenter sier nei til konsesjon for Raskiftet.

 

De fire representantene tar utgangspunkt i turismen og betydningen den har for Åmot og Trysil kommuner. Derfor er de forbauset over at Åmot, med ferdig kommunedelplan for Osenområdet i 2011, ikke nevner vindmøller. Austri Vind hadde meldt sin interesse for området allerede året før. I Trysil kommune har de ikke gjort ferdig kommunedelplanen sin, og dette har skapt usikkerhet, heter det. Fastboende er sterkt splittet i saken, og utvalget, Austri Vind og Sweco har bare i liten grad lyttet til hytteeiere og øvrige interessenter, skriver de fire, og ber NVE merke seg det i videre arbeid.

            Utredningen er mangelfull. Vindkraftutbyggingens negative konsekvenser for turisme og reiseliv er ikke tilstrekkelig belyst, og er antagelig undervurdert, heter det også. Det er nødvendig med bedre kartlegging på dette området, da utbygging som den planlagte, vil endre mulighetene for naturopplevelse fra sjøen og land dramatisk, heter det.

            Osen og bygdene rundt er allerede påført betydelige belastninger ved regulering av Osensjøen, etablering av skytefelt, rovdyrbelastning og naturinngrep som flyplassen ved Æra.

            Konsekvensene for friluftsinteressen er også for lite vektlagt. Området, mellom Flishøgda og Halvorsberget med Ulvsjøområdet mot Raskiftet, er det viktigste utfartsområdet om vinteren for mange i Elverum, hytteeiere og turister i Søre Osen. Mastene vil bli liggende midt i skiløypa. Faren for iskast medfører at ikke bare skiløypa, men et stort område, vil måtte stenges for fri ferdsel på vinterstid. Hvis prosjektet er avhengig av grønne sertifikater for å bli bærekraftig, er det betenkelig å sette i verk et så stort prosjekt bare av bedriftsøkonomiske grunner, heter det.

            Andre grunneiere og brukere er positive, og nevner gjeldende energipolitikk, lokal verdiskaping og eiendomsskatt til kommunene, mens visuell forurensing er et minus. Støy og skyggekast for utsatte boliger bør erstattes.

En hytteeier uttaler at vindmølleparken vil bli negativ for turismen og mer hyttebygging. Utbyggingen vil ikke være økonomisk forsvarlig, og skatteinntektene vil ikke bli store.

 

På trykk i Lokalavisa Sør-Østerdal, 12. januar 2013.

Ny logo for Finnskogen Natur og Kulturpark. Næringsdrivende, og medlemmer av parken, vil kunne benytte varemerket. Trysil kommune støtter prosjektet, og er dermed en av eierne. Raskiftet utgjør yttergrensen av de nordlige finnskoger. Et varemerke som fremhever stillhet, mystikk, stjernehimmel og natur, vil ikke harmonere med et vindkraftverk. Hensikten med parken er å sette Finnskogen på kartet.

Vil Raskiftet vindkraftverk påvirke forhold som bidrar til:

 

 • Økt bedriftsattraktivitet?
 • Økt besøksattraktivitet?
 • Økt bostedsattraktivitet?

 

Hvis ikke, bør vi si NEI til Raskiftet vindkraftverk og La Raskiftet leve!

Attraktivitet handler om å bedre flyttebalansen i distriktene – om hva som påvirker flyttestrømmen til og fra et sted. Økt bosetting er det overordnede målet. Det er den samlede effekten av alle de tre attraktivitetsdimensjonene som vil avgjøre om et sted får inn eller utflytting.

 

"Her handler det om valg av verdier og troverdighet i forhold til det vi tidligere har sagt."

- Hans Petter W. Adolfsen, Ap i Åmot

 

Hedmark fylkes hovedmål:

Attraktive lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo-, utdannings- og etableringslyst.

 

Attraktivitet et ett av fire hovedutviklingsområder i «Regional planstrategi 2012-2015» for Hedmark fylke. Målet er et enda bedre og mer attraktivt Hedmark. Hedmark fylke ønsker samarbeid for å øke kommuner og regioners evne til å tiltrekke seg og beholde innbyggere gjennom hovedutviklingsområdet attraktivitet.

            «Naturen har en egenverdi. Den gir gode muligheter for friluftsliv og bokvalitet, og er viktig for steders attraktivitet og som et grunnlag for en positiv befolkningsutvikling. Det er derfor viktig at naturressursene utnyttes på en framtidsrettet og bærekraftig måte som har positive eller akseptable effekter for naturmangfold og andre viktige miljøverdier.»

 

Regionalt Framsyn:

«Vi må bli dyktigere i å vise fram hva vi har som våre spesielle kvaliteter både for næringsutvikling og bosetting. Stedsutvikling er en avgjørende del av arbeidet innen attraktivitet. I Hedmark innebærer stedsutvikling både næringsutvikling, sosiokulturell utvikling og fysisk utvikling av stedene basert på kulturarven og naturgitte forutsetninger. Sosiale møteplasser og sentre er sentrale trivselsfaktorer, og kvalitet i fysiske omgivelser er betydningsfull for stedsidentitet. Tilhørighet og stedsidentitet gir positiv påvirkning på befolkningens helseutvikling.»

 

Visjon Sør-Østerdalsregionen:

 

Sør-Østerdal er urbant, vilt og vakkert – regionen der det er godt å leve, arbeide og feriere.

 

Kommunedelplan for Osenområdet, Åmot:

Osenområdet med Osensjøen skal utvikles til et av de viktigste tyngdepunktene innenfor Østerdalsregionen med hensyn til helårsturisme/reiseliv med vekt på natur-/kulturopplevelser og spesielle vannbaserte aktiviteter. Videre skal området utvikles som et attraktivt regionalt senter med et aktivt næringsliv og godt servicetilbud overfor fastboende, hytteeiere og turister. Det skal bygges nye fritidsboliger på attraktive tomter med god miljøprofil. I planens arealdel er det lagt ut et betydelig antall med nye hyttetomter, herunder 335 nye tomter på østsida av sjøen.

 

Kommuneplan, langsiktig del, Trysil:

Trysil kommune har en stor visjon om at Trysil skal bli Nordens ledende bærekraftige helårs reiselivsdestinasjon. Det skal legges til rette for at grendene blir aktive bidragsytere i utviklingen av Trysil som helårig reisemål.

 

En av tre hovedoppgaver for Trysil kommune er å være samfunnsutvikler ved å engasjere seg i og påvirke utviklingen av lokalsamfunnet:

«Å være samfunnsutvikler innebærer et allsidig arbeid for å skape attraktive samfunn og gode levekår for befolkningen. Gjennom aktiv tilrettelegging og i samspill med næringsliv, frivillig sektor og innbyggerne, kan kommunen videreutvikle gode lokalsamfunn og legge til rette for næringsliv, entreprenører og ildsjeler.»

 

Vindkraft vil bryte med prinsippene for bærekraftig reiselivsutvikling rundt Osensjøen

 

 

Å bli utnevnt som bærekraftig reisemål, forplikter, og må godkjennes hvert tredje år. Tilfredsstilles ikke kravene, mister reisemålet merket.

 

Røros, Lærdal, Vega og Trysil er de første stedene som har gjort seg fortjent til utnevnelsen som bærekraftig reisemål. 19. mars 2013 ble merkeordningen innført. I følge reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin, skal merket gi reisemålene et fortrinn, og signalisere at Norge er et rent, vakkert og bærekraftig reisemål. Et bærekraftig reisemål skal ta hensyn til ressursbruk, kultur, miljø, tradisjon og levedyktig økonomi. Merkeordningen har tatt utgangspunkt i hvordan FNs organisasjon for reiseliv har definert bærekraftig reiseliv. Norge arbeider for at den norske ordningen skal bli internasjonalt godkjent.

 

10 prinsipper styrer arbeidet for bærekraft i reiselivet, og er delt inn i tre hovedområder:

 1. Bevaring av natur, kultur og miljø
 2. Styrking av sosiale verdier
 3. Økonomisk levedyktighet

 

Osensjøen og Osen har alle muligheter for å kunne framstå som bærekraftig reisemål i framtida, om ikke området fratas sine fortrinn – natur og landskap. Vil et vindkraftverk på Raskiftet sikre og støtte arbeidet i å utvikle et bærekraftig reiseliv rundt Osensjøen? Her følger prinsippene som legges til grunn:

 

Bevaring av natur, kultur og miljø

1. Kulturell rikdom

Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet

Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

3.Biologisk mangfold

Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

4.Rent miljø og ressurseffektivitet

Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

 

Styrking av sosiale verdier

5.Lokal livskvalitet og sosiale verdier

Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.

6.Lokal kontroll og engasjement

Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7.Jobbkvalitet for reiselivsansatte

Å styrke kvaliteten på reisleivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet

Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomisk levedyktighet

9.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning

Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.

10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter

Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

Visualisering av vindkraftprosjektet: Furutangen sør, mot sør. Trykk på foto før større versjon. Denne visualiseringen har tatt utgangspunkt i en Vestaturbin på 175 meter. Stor sannsynlighet for at de endelige turbinene kan bli både 200 og 220 meter høye - vil forsterke fjernvirkningen ytterligere! Ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder har vært ute på høring. Foreligger forslag til lysmerking dag og natt. Blinkende hvitt høyintensivt hinderlys på dagtid. Blinkende rødt på natten. Konsekvensutredningen antyder en mulig alternativ løsning, men det er bare en hypotese. Høyst usikkert resultat. Må i så fall søkes dispensasjon fra hovedregelen. Intensiteten på lysvarslingen ligger på ca. 25 blink i minuttet.

Visualisering: Furutangen øst, mot øst. Trykk på foto.

Høringsuttalelsen fra hytteeierne i Furutangen Hytteforening

Hytteeierne på Furutangen Hytteområde anmoder om at konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk avslås.

 

På anmodning fra medlemmene i Furutangen Hytteforening, har styret avlevert sin høringsuttalelse, datert 23. mai 2013, på vegne av hytteeierne. Følgebrevet presiserer:

            «Hytteeierne uttrykker stor bekymring over den planlagte vindkraftutbygging og mener at den vil medføre store negative følger for hytteliv og reiseliv innen regionen.  Dette vil resultere i betydelige negative økonomiske konsekvenser for lokalsamfunnet Nordre Osen spesielt og for hele regionen generelt. Oppfatningen er at den tidligere konsekvensutredning ikke gir en tilstrekkelig vurdering av disse forhold.

Samtidig har vi brakt i erfaring at NVE har utsatt konsekvensutredningen av vindkraftverk på Rasskiftet med bakgrunn i en bedre dokumentasjon av hva utbyggingen vil bety for hytteliv og reiseliv. Vi tillater oss derfor å sende vedlagt en høringsuttalelse til konsekvensutredningen for å belyse og begrunne vårt syn.»

 

Høringsuttalelsen:

 

Furutangen Hyttevelforening.

Høringsuttalelse til plan om utbygging av Raskiftet vindkraftverk.

 

Styret                                                                                          23. Mai 2013.

 

 1. 1.    Om Furutangen Hyttevelforening.

 Furutangen Hytteområde ble regulert av Åmot Kommune for utbygging av tomter i juni 2005. Første regulering besto av 99 tomter beliggende rundt det gamle bruket Furutangen i Nordre Osen.

 

Fra starten av har målsetningen vært å utvikle et moderne fritidsområde og et sted hvor hele familien skal kunne trives med aktiviteter og rekreasjon fra en travel hverdag.

 

Furutangen Hyttevelforening ble startet i desember 2006 av 31 hytteeiere. Formålet var å ivareta medlemmenes interesser vis-a-avis og i samarbeid med grunneiere, kommune og andre.

 

I dag, gjennom nye regulerte hytteområder - Øst, Syd, Nord, Vest, Terrassen, samt Panorama, er antallet medlemmer 441.  Dette forventes i løpet av de neste to år til å øke opp mot 500 medlemmer.

 

Det er ganske innlysende at denne hytte- utbyggingen har hatt og har stor økonomisk, samfunns-, samt utviklingsmessig betydning for nordre Osen spesielt og Åmot Kommune generelt.

 

Nordre Osen som var et samfunn med utflyttingsproblemer og avvikling av arbeidsplasser, har siden utbyggingen av Furutangen hytteområde utviklet seg til en bygd med økt optimisme og utvikling gjennom nye arbeidsplasser, nyetablering og betydelige planer for utvikling og utbygging av nye hyttetomter langs Osensjøen.

 

 

 1. 2.    Hyttevelforenings hovedkonklusjon vedr. planene om utbygging av et vindkraftverk på Raskiftet.

Furutangen Hytteforening mener at den planlagte utbygging er et unødvendig inngrep i uberørt natur som vil ha alvorlige negative følger for regionen. Utviklingen av områder for fritidsboliger i regionen vil ha stor økonomisk betydning og vil utgjøre basis for en større satsing på turisme og reiseliv enn hva som er tilfelle i dag.

Vi mener at en vindkraftutbygging ved Osensjøen vil sette en så stor negativ standard at det i stor grad vil medføre en stagnasjon for videreutvikling av hytteliv, turisme og reiseliv for hele regionen. Dette vil medføre betydelige negative økonomiske følger for lokalsamfunnet omkring Osensjøen spesielt og hele regionen generelt.

 Utbyggingen av et vindkraftverk på Raskiftet vil være et fullstendig brudd på den villmarksorienterte markedsføring som regionen har brukt for å gjøre hytteutbygging og økt turisme mer attraktiv. Det beviser klart Austri Vinds publiserte visualisering av prosjektet sett fra Furutangen Øst og Sør i februar 2013. Å benevne denne visualisering som villmarkspreget er en grov overdrivelse. Hytteeierne opplever dette som et grovt svik fra Åmot Kommune.

Vi forstår derfor heller ikke hvordan Åmot Kommune kan forsvare en slik utbygging hverken økonomisk, naturmessig eller etisk.

Den gjennomførte konsekvensutredning utført av SWECO juli2012 er meget god og grundig når det gjelder de fleste områder. Når det gjelder punkt 1.9. Verdiskaping, hytteliv og reiseliv er den dessverre alt for tendensiøs i retning av at utvikling av hytteområder innen regionen er uten betydning. Den gir etter vår oppfatning en for svak vurdering av hvilken betydning hyttebebyggelsen har økonomisk og som katalysator for økt reiseliv og turisme.

Det bør gjennomføres en ny konsekvensutredning som tar for seg disse fundamentale spørsmål langt grundigere.

 

 

 1. 3.    Hytteforeningens vurderinger som ligger til grunn for hovedkonklusjon.

3.1  Verdiskaping.

Generelt har vi i vår vurdering av verdiskapingen tatt utgangspunkt i ”vårt ståsted” på Furutangen og diskutert hvordan vi mener denne vil arte seg i vår lokale region, det vil si Nordre Osen og Åmot Kommune, som en følge av utbygging av et vindkraftverk på Raskiftet.  I forhold til helheten i en ny konsekvensvurdering, hvor også effekten for Trysil kommune blir tatt med, vil dette selvfølgelig ytterligere forsterke behovet for en ny vurdering av sammenhengen av verdiskaping, hytteliv, samt turisme og reiseliv, som følge av en vindkraftutbygging.

 

3.1.1      Verdiskapning for hytteeiere.

Utgangspunktet for hytteeierne ved valget av Furutangen for kjøp og bygging av hytte er helt klart tilgangen til natur med et villmarkspreg, samtidig som området er tilrettelagt av utvikler med tilgang til en god variasjon av aktiviteter, infrastruktur i form av to serveringssteder og et tilpasset tilbud av tilhørende hytterelaterte tjenester.  Videre har Furutangen Hytteområde et like sterkt pre i form av glimrende utsyn til den nevnte villmarkspregede natur samtidig med at dette utsyn er kranset av en perle av en innsjø, hvor båt- og strand-liv også er mulig. Denne ”syntesen” har også skapt et hytteområde med et sterkt fellesskap som har en særlig høy trivselsfaktor.  Den samme ”syntesen” er derfor det primære i begrepet verdiskaping for oss hytteeiere på Furutangen Hytteområde. Samtidig er denne opplevelsen av verdiskaping for hytteeierne fundamentet for graden av verdiskapning både for utviklere, lokalsamfunn og Åmot kommune i sammenheng med vurderingen av vindkraftverk på Raskiftet.

 

 Østlandsforskning konkluderer i sin rapport fra tidligere nevnte spørreundersøkelse (Kildereferanse 5.2) at et lite flertall – 51 % - av fritidsboligeierne mente at et slikt vindkraftverk ville være fra litt negativt til svært negativt for verdien av fritidsboligen. Tilsvarende konklusjon er gjengitt vedrørende bruken av fritidsboligen. Etter vår oppfatning gir imidlertid ikke dette en korrekt beskrivelse av den reelle situasjon.  Selv om spørreundersøkelsen informerer om hvor mer utførlig informasjon om selve vindkraftverket kan finnes, er vår erfaring at de av hytteeiere på Furutangen som har vært med i undersøkelsen ikke har søkt informasjon om høyde på master, kart over plassering, visualisering av utsyn, for å nevne noen av de viktigste vurderingene ved en slik konklusjon som er gitt av Østlandsforskning og også i Konsekvensutredningen utført av SWECO (Kildereferanse 5.1).  Likedan er det en usikkerhet forbundet med hvilket utsyn de spurte hytteeiere har direkte til Osensjøen og Raskiftet.  Utgangspunktet for det tilfeldige uttrekk av fritidsboliger i undersøkelsen var fritidsboliger innenfor en radius av 20 km i luftlinje – uavhengig av topografi og om de faktisk ser vindkraftverket eller ikke.

Det er ganske innlysende at en fritidsbolig med direkte utsyn mot Osensjøen og Raskiftet vil finne et utsyn mot et vindkraftverk som sterk sjenanse og en sterk forringelse av sin bruksopplevelse av fritidsboligen. En del av de åpne kommentarer som er gitt i undersøkelsen av Østlandsforskning viser også dette.

 

Rundt 80 % av hytteeierne på Furutangen har direkte utsyn mot Osensjøen og Raskiftet.

Alle disse ligger innenfor eller i randsonen av en radius på 20 km fra det planlagte vindkraftverk.  Det er derfor i dag liten tvil blant de fleste om at hytteprisene på Furutangen vil bli negativt påvirket i tilfelle et vindkraftverk blir en realitet. At SWECO i sin konsekvensutredning uttrykker en usikkerhet om dette, tror vi dessverre har basis i en for statisk vurdering med utgangspunkt i dårlig historiske data, som heller ikke står i forhold til dagens realiteter.  Det er nok å nevne det omfattende tilbud som i dag eksisterer innen fritidsboligmarkedet innenfor tilnærmet samme avstand fra sentrale steder på Østlandet, som en faktor i denne sammenheng.

 

Det er en realitet at Furutangen Hytteområde har vært svært attraktivt innen markedet for fritidsboliger på Østlandet.   Årsaken er at Lise og Jan Skogheim gjennom Furutangen Utvikling har et tilbud av fritidsboliger med unikt utsyn, gode tilhørende fasiliteter og villmarkspregede omgivelser.  Likedan er utbyggingen av området preget av en vellykket reguleringsplan hvor fritidsboligene har en moderat størrelse og utførelse som harmoniserer godt med hverandre og i den omkringliggende natur. Gjennom de siste år har også dette klart vært synlig gjennom betydelig høyere salgstall i forhold til andre prosjekterte områder på markedet. Dette i et marked som har vært preget av økonomisk stagnasjon.  Vi tror derfor at Furutangen Hytteområde vil virke som en betydelig katalysator for utbyggingen av de øvre prosjekterte fritidsboliger omkring Osensjøen.

 

Furutangen Hyttevelforening er av den klare oppfatning at byggingen av et vindkraftverk på Raskiftet på grunn av et sjenerende utsyn, manglende opplevelse av villmarkspreget, og dermed redusert bruksopplevelse, vil resultere i et betydelig verdifall for fritidsboligene på Furutangen.  Dette vil etter vår oppfatning også ha betydelig innvirkning på hytteliv, turisme, samt utbyggingen av nye hytteprosjekter langs Osensjøen, og derigjennom arbeidsplasser og verdiskapning for Åmot Kommune

 

Dette er ikke i tilstrekkelig grad belyst og tatt alvorlig i konsekvensutredningen.

 

3.1.2      Verdiskapning for utviklerne av hytteområdene.

Det er selvfølgelig betydelig økonomisk risiko som ligger bak utviklingen av et prosjektert hyttefelt. Som vi har behandlet i punktet ovenfor, har Lise og Jan Skogheim lykkes med selve utbyggingen av Furutangen Hytteområde. Vi mener også at denne suksess vil være en betydelig katalysator for utbyggingen av nye prosjekterte hytteområder rundt Osensjøen.

 

 I den totale utbygging av Furutangen Hytteområde tror vi det også er tatt høyde for at de øvrige prosjekter skal bli en suksess. Dette ved at det på Furutangen er bygd ut to serveringssteder, samt ski og fritidstilbud, som fortsatt har kapasitet ledig. Denne ledige kapasiteten er jo selvfølgelig bra for de nye prosjekterte hytteområdene ved Osensjøen.

Det å skape gjensidige synergi er særs viktig for den aktuelle region. ”Suksess skaper nye suksess”. Dette er selvfølgelig like betydningsfullt for andre fritidstilbud, tjenester relatert til fritidsboligene, lokal sysselsetting, serveringssteder osv. for hele Åmot Kommune.

 

Vi mener den aktuelle konsekvensutredning ikke i behørig grad har vurdert denne effekt. Gjensidig synergi for utviklere av fritidsboliger omkring Osensjøen vil etter vår oppfatning ikke oppstå ved en utbygging av et vindkraftverk på Raskiftet.  Salg av hytter på de nye prosjekterte områdene vil kunne stoppe opp. I beste fall gå meget tregt.  Også som et resultat av et verdifall på de eksisterende bygde hytter på Furutangen som et ”katalysatorområde”

 

Dersom byggingen av hytter på de ”nye” hytteområdene omkring Osensjøen stopper opp eller går tregere er det nettopp utvikler av området som blir mest negativt berørt.

Verdiskapingen for utbyggere av hytteområder vil bli betydelig negativ.  Dette vil selvfølgelig ha stor betydning også for verdiskapningen i Nordre Osen og for Åmot Kommune generelt.

 

3.1.3      Verdiskaping for lokalsamfunn og Åmot Kommune.

Verdiskapingen for lokalsamfunnet på Nordre Osen og Åmot Kommune er en direkte følge av reell verdiskaping for hytteeiere, utviklere, samt også effekten for turisme og reiseliv. Dette i form av økt sysselsetting, samt betydning av merverdi for eksisterende næringsliv.

 

Hyttevelforeningen har i punktene over diskutert hvilken betydning utbygging av et vindkraftverk på Raskiftet  vil ha for hytteeiere og hytteutviklere omkring Osensjøen. Vi har også pekt på at SWECOs konsekvensutredning ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til og materialisert de påpekte momenter.  Vi mener også verdiskapningen for lokalsamfunn og Åmot Kommune ikke er tilstrekkelig belyst i samme konsekvensvurdering.

 

I følge oppdatert informasjon foreligger det nå ca. 1000 eksisterende bebygde hytter omkring Osensjøen som ligger i Åmot Kommune. Antallet regulerte tomter er ca. 400. I Åmot Kommunes kommuneplan ligger det 450 ytterligere tomter. Avslutningsvis har vi erfart at det i tillegg foreligger påbegynt planer for ca. 300 nye.  Samlet potensial er da 1150 nye hytter, med alt det vil medføre av sysselsetting, synergi, samt ny tjenesteutvikling.

 

Med et utgangspunkt i markedstilbud i dag regner vi med at en vanlig hytte inkludert tomt, grunnarbeid etc. koster opp mot 1 800 000 kr.  Det vil med 1150 hytter utgjøre en verdi på over 2 milliarder kr.  Anslår vi at 400 av disse ikke blir bygd som en direkte følge av vindkraftbyggingen,( Hytteforeningen tror det virkelige antall vil ligge betydelig høyere) vil dette utgjøre 720 mill. kr. Hvorav halvparten av verdien vil ligge igjen i regionen.   Dette målt mot hva et vindkraftverk vil legge igjen i anleggsfasen, 225 mill. ( Fordelt på både Åmot, Trysil og Elverum kommuner)  er et vindkraftverk dårlig økonomi for regionen.

 

Tar vi i betraktning hva driftsfasen av et vindkraftverk vil utgjøre i forhold til om det ikke blir vedtatt vil det økonomiske regnestykket for regionen etter vår oppfatning bli direkte katastrofal.

 

En konservativ vurdering av den økonomi en hytteeier legger igjen i løpet av et år i regionen tilsier å tilsvare en omsetning på 62 000 kr.( se vedlagt tabell i kildeangivelse pkt. 5.3).

Bruker vi samme eksempel som ovenfor vil det for 400 hytter tilsvare et økonomisk bortfall på kr.24.8 mill. kr årlig. Omsatt i dagsverk vil det utgjøre 25 arbeidsplasser årlig i motsats til de i konsekvensutredningen anslåtte 5 til 6 årsverk driftsfasen for et vindkraftverk vil utgjøre.

 

I tillegg må det vurderes de årsverk som blir tapt innen turisme og reiseliv generelt, samt nedskalering av eksisterende arbeidsplasser på grunn av negativ verdiskapning både for hytteeiere og utbyggere, som et vindkraftverk vil medføre.

 

Furutangen Hytteforening mener at den gjennomførte konsekvensutredning når det gjelder verdiskaping for regionen i for liten grad reflekterer de økonomiske følger av en bygging av et vindkraftverk på Raskiftet.

 

3.2  Hytteliv generelt.

Furutangen Hyttevelforening tror at flere negative forhold vil inntreffe for hyttelivet generelt ved en utbygging av et vindkraftverk på Raskiftet. Disse forhold vil ha en direkte eller indirekte negativ virkning på den totale utvikling og dermed verdiskaping innen regionen.

 

Vi tror vindkraftutbygging vil medføre redusert attraktivitet for eksisterende hytteområder på grunn av verdifall, tap av villmarkspreg, samt mindre attraktiv utsikt. For igjen å ta utgangspunkt i vårt eget nærområde, så er Furutangen et hytteområde som har stor bruksfrekvens hele året.  Vi tror antallet besøk gjennom året vil bli redusert på grunn av en dårligere hytteopplevelse.

 

Vi tror det vil det vil skje en nedskalering av ”infrastruktur ” og tilleggstjenester innen eksisterende hytteområder på grunn av redusert bruk av hyttene.

Vi er bekymret for at Furutangen mister preget av et blomstrende fellesskap, og dermed drivkraften som den positive katalysator for nye hytteprosjekter omkring Osensjøen.  I verste fall vil også Nordre Osen bevege seg fra en bygd med betydelig optimisme som er tilstede i dag, tilbake til stagnasjon og pessimisme.  Dette vil være en ulykke for hele regionen.

 

3.3  Turisme og Reiseliv.

Utviklingen for campingplassene omkring Osensjøen tror vi vil bli rammet ved en utbygging av et vindkraftverk.  Både når det gjelder ”faste” gjester og besøkende turister. Alle disse Campingplassene ligger med et nært utsyn mot Raskiftet, og det er ikke urimelig å anta at utsyn mot høye vindmøller vil medføre en så stor endring i opplevelse av Osensjøen at besøk og bruk av Campingplassene blir redusert. I de første 2- til 3 år vil denne utvikling også bli forsterket på grunn av støy fra anleggsfasen av vindkraftverket.

 

Utviklingen av båtlivet på Osensjøen kan vi ikke se er diskutert som en faktor i konsekvensutredningen som er gjennomført.

I Trysil kommune kommer ca. 70 prosent av 550.000 vintergjester fra utlandet, spesielt Sverige og Danmark. Som et ledd i arbeidet med å øke antall utenlandske gjester arbeides det med å realisere en charterflyplass like øst for grensen på vei mot Sälenfjellet. Målet er å øke antall utenlandske gjester også utenom Skandinavia. I Trysil kommunens planverk er området Osensjøen et viktig område for videreutvikling av hytteturisme og opplevelsestursime knyttet til bruk av sjøen. Det er ganske klart at også dette vil få stor betydning for turismen i Åmot kommune.  Potensiell økning i arbeidsplasser relatert til turisme er betydelig.

 

Potensialet ved en utvikling av båtlivet på Osensjøen er betydelig og Trysil og Åmot Kommuner vil ha betydelig gjensidig synergi av denne. Vi tror at en bygging av et vindkraftverk på Raskiftet vil redusere opplevelsen av Osensjøen signifikant, og dermed også redusere de positive resultater ved en utvikling av båtlivet.

 

En faktor som også må ta hensyn til er antallet besøkende til de eksisterende hytter. Det kan vi også diskutere under begrepet turisme. Siste påske for eksempel var det i følge heiskort, og kafebesøk svært mange besøkende ”utenfra” på Furutangen.  Dette gjennom besøk av familie og venner til de fastboende, men også dag besøkende fra områder omkring. Verdiskaping for regionen fra disse ”turistene” er også betydelig.  Graden av verdiskaping avhenger selvfølgelig helt av antallet hytter som bygges ut, samt hvordan den reelle bruksopplevelsen av hyttene arter seg.

Generelt tror vi bygging av et vindkraftverk vil medføre mindre tilgang av turister med bakgrunn i redusert interesse for området. Dette vil føre til at potensiell ny etablering og positiv økonomisk synergi ikke blir realisert.  En konsekvensvurdering burde derfor i større grad analysert dette.

 

 

 

 1. 4.    Bakgrunn for høringsuttalelsen.

 

Styret i Furutangen Hyttevelforening har fulgt planene om utbygging av vindkraftverk i Trysil og Åmot Kommune gjennom et par år. Dette ble ytterligere aktualisert gjennom at flere av hytteeierne mottok en spørreundersøkelse fra Østlandsforskning omkring planene om et vindkraftverk like før påsken i 2012. Konsekvensutredningen over Raskiftet vindkraftverk utført av SWECO for Austri Vind DA, publisert på Åmot Kommunes hjemmeside i juli 2012 førte til en ytterligere oppmerksomhet omkring saken i styret og blant Hyttevelets medlemmer.

 

Styrets leder var til stede på en presentasjon av nevnte konsekvensutredning fra Austri Vind ovenfor Åmot Kommunestyre 21. august 2012 på Furutangen.  Presentasjonen viste klart at konsekvensutredningen ikke var tilstrekkelig dekkende og utfyllende omkring det området som har ført til mest oppmerksomhet senere fra hytteeierne – pkt. 1.9 Verdiskaping, hytteliv og reiseliv.

 

Etter henvendelser fra medlemmer sendte styret i Furutangen Hyttevelforening i september 2012 den første mer detaljerte informasjon omkring planverket om et vindkraftverk.  I denne refererte vi til konsekvensutredningen og ba om synspunkter om saken og hvordan medlemmene mente styret burde forholde seg i forhold til Åmot Kommune og høring omkring en konsesjonssøknad.  Selv om vi mottok flere tilbakemeldinger, i langt overveiende grad fra medlemmer som var i mot utbyggingen av vindkraft verket, ble styrets konklusjon da at vi ikke mottok et signifikant mandat til å gi en høringsuttalelse.

 

Styret har senere i et par nyhetsbrev til medlemmene orientert om utviklingen av saken. Dette med bakgrunn i nye henvendelser fra medlemmer, lokal pressedekning, samt Åmot Kommunes behandling av saken og beslutningen om en ny høring omkring konsekvensene for hytte og reiseliv.

 

Visualiseringen av vindkraftverket fra Furutangen Øst og Sør, som ble lagt ut på Austri Vinds hjemmeside 19. februar 2013 (Kildemateriale pkt. 5.4), medførte ytterligere stor negativ oppmerksomhet blant hytteeierne på Furutangen.

 

 

Situasjonen er i dag at styret med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra hytteeierne, er gitt mandat til å avgi en høringsuttalelse over de negative konsekvenser en vindkraftutbygging på Raskiftet vil ha for verdiskapningen, hyttelivet og reiseliv i lokalsamfunnet og for Åmot Kommune. 

 

En del av de kommentarer fra hytteeierne som er sendt styret omkring saken er gjengitt i kildematerialet pkt.5.5

 

 1. 5.    Kildemateriale.

5.1  SWECO :Raskiftet vindkraftverk – Konsekvensutredning. Juli 2012.

5.2  Østlandsforskning: Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner. Mai 2012.

5.3  Anslag på omsetning som den enkelte hytteeier legger igjen årlig i regionen:

Utgangspunktet er hva vi reelt betaler i dag samt et forbruk som flere av oss hadde siste år.

Kommunale avgifter              kr.  3000.

Strøm og fyring                     kr 12000.

Bredbånd                               kr.  2400.

TV                                          kr.  2400.

Brøyting og veiavgifter          kr.  3000.

Vann og avløp                       kr.  4500.

Skikort                                  kr.  4000.

Restaurant og Kafè besøk    kr.  5000.

Hytteforening                         kr. 700.

Mat i nærbutikk                      kr. 15000.

Byggvarer og annet               kr. 10000.

(som handles i regionen)       ________

 Totalt                                     Kr  62000.

 

5.4  Austri Vinds hjemmeside – Visualisering av prosjekt Raskiftet  februar 2013.

 

Furutangen øst mot sør:

http://www.austri.no/2013/02/visualiseringer-av-raskiftet

 

Furutangen sør mot sør:

http://www.austri.no/2013/02/visualiseringer-av-raskiftet

 

5.5  Gjengivelse av en del utsagn om vindkraftutbyggingen som er sendt til Hytteforeningen.

# Betydning for medlemmer i velforeningen.
Vi antar at mange som oss vektla flott og vid utsikt når Furutangen ble valgt som sted for bygging av egen hytte. Det er mange steder å bygge hytte, men få har samme vidsyn som på Furutangen. Et storstilt utbygging på Raskiftet vil for oss forringe denne verdien med området, og redusere vår glede ved å sitte på terrassen å se utover et stort område.

# Vi tror at skal Osen kunne opprettholde skole, butikk og enkelte tjenester må det legges til rette for videre utbygging av hytter og hus rundt Osensjøen. En storstilt vindkraftutbygging på Raskiftet mener vi forringer viktige kvaliteter ved områder, som utsikt, ro (i motsetning til Trysil) og uberørte områder som gjør hele området mindre attraktivt som hytteområde. Utviklingen av Osen som turiststed mener vi derfor kan stoppe opp, og dermed ødelegge grunnlaget for aktivitet i bygda.

# Vi er absolutt mot vindmølleutbygging på Rakskiftet!

# Min personlige mening er at denne utbyggingen vil bli en visuell forsøpling av utsikten. Dette vil bety at noe av den kvaliteten jeg setter mest pris på ved Furutangen blir borte.

#Å benytte vindkraft i kraftproduksjon er et helt unødvendig inngrep i naturen og miljøet, da Norge "flommer" over av vann. Mengden kraft av vindmøller i forhold til vannkraft er altfor liten til at Norge bør satse på dette. Dessuten er vannkraft et mere skånsomt inngrep i naturen.

# På bildet er det langt flere og langt mer synlig enn hva vi var
klar over. Det ser ikke bra ut.

# Jeg har på følelsen av at de fleste ikke aner hvor store disse blir, dersom noen har sett vindmøller i Europa vi disse være av de aller største. De vil virkelig markere seg i terrenget og at de vil synes fra Furutangen er det ingen tvil om. Verre blir det for de som har hytte på østsiden av Osensjøen selvsagt, i solidaritet med disse også, så hadde det vært fint om hyttevelforeningen rekker å engasjere seg og da forhåpentligvis i mot utbygging.

# Forøvrig er vi i mot utbyggingen, da vi føler den vil forringe utsikten fra hytta.

# Ønsker at det blir tatt en runde på dette med hytteeiere da mange av oss nok ikke helt har innsett hvor omfattende dette kommer til å bli.
Jeg er sterkt i mot dette prosjektet!

# Kan ikke se noe annet enn at dette vil være negativt for turisme og oss hytteeiere.

# Jeg er mot vindkraftverk på Raskiftet.
I siste infoblad fra Austri Vind er det søkt om inntil 55 vindturbiner! Det
vil fylle hele åsen på vestre siden av Osensjøen. Jeg trodde i
utgangspunktet at turbinene ville komme i nærheten av oppsatt vindmåler, men
de kommer lenger nordover -og midt i "glaninga" for Furutangens hytteeiere.
Så fryktelig miljøvennlig er det ikke. NVE kan ikke dokumentere at
vindturbiner er effektive og produserer mye strøm, men så lenge staten
støtter slike prosjekter stoler befolkningen blindt på at det er
fornuftig. Uten sammenlikning hadde staten feil når det gjaldt betydningen
av å skulle vaksinere den norske befolkningen mot svineinfluensaen. Også
staten kan feile i sine avgjørelser! I dette tilfellet er det lov å bruke
fornuft. Si nei takk til vindturbiner! 3 mil lange transportveier på
Raskiftet vil sette sine spor. Vannkraft har vi nok av, men " mye vil ha
mer, og fanden vil ha fler" er det et ordtak som heter. Inntjening av
penger går først for stat og kommune. Derfor selges bl.a. kommuneskog og
vannkraftverk til private aktører. Bruk hodet- si nei!

# Som relativt fersk hytteeier på Furutangen synes jeg det er meget trist om
dette blir en realitet. Hvor vakkert er det vel ikke langs Osensjøen og
fjellene omkring.
En slik utbygging er ikke reversibel, den gir varige inngrep i naturen.,
Dette vil være i strid med nasjonale
og internasjonale mål om å opprettholde biologisk mangfold.
Et slikt industriområde vil påvirke det biologiske mangfoldet uavhengig av
vindturbinens høyde.
Naturen har sin egenverdi som ikke kan måles i penger.
Jeg viser til nyere dansk forskning viser at man på grunn av lavfrekvent
støy, ikke bør bo nærmere
store vindturbiner enn 3.500 m.
CO2 utslipp ved produksjon er stor, og per dags dato finnes ikke regionalt
håndtering av utrangerte
vindmøller. Disse vil bli behandlet som spesialavfall.
I henhold til "Brennpunkt" 25 september er det umiddelbare behovet for
kraftutbygging i Norge ikke tilstede, og vi har nå et kraftoverskudd.
Så lenge det finnes potensial for oppgradering av eksisterende
vannkraftverk og elektrisitetsverk, er vindkraftutbygging som medfører
store naturødeleggelser unødvendig.
Jeg mener derfor vi må protestere mot dette, og foreslår en underskriftskampanje.med alle hytteeiere. Furutangen og områdene rundt Osensjøen må bevares urørt.

# Et vindkraftverk på Raskiftet vil ødelegge villmarkspreget i området og forringe utsikten utover Osensjøen betydelig.  For meg er dette naturforurensing av verste sort.

# Den omtalte vindkraftutbyggingen blir en visuell forsøpling av utsikten. Det å komme ut i relativt uberørt natur er en av de kvalitetene som gjorde at vi valgte Furutangen. Denne utbyggingen vil gjøre hytta og område mindre attraktivt for oss!