Foto: Nina M. Hagebakken.

 

Kommersiell «grønn» vindkraftindustri i stor skala er verken miljøvennlig, menneskevennlig eller bærekraftig!

 

Skal vi redde klima, samtidig som vi bevarer uvurderlig natur for framtidas generasjoner, må vi ta i bruk smartere energiløsninger. Tilgang på fornybar kraft handler ikke bare om vindkraft...

 

Rasering av natur og landskap vil ikke bare påvirke fauna, dyreliv, rødlistearter og økosystemer, men medføre store negative ringvirkninger for naturens rekreasjonsverdi, lokalbefolkningens forhold til sin kulturarv og naturbasert/bærekraftig reiselivsutvikling. Ikke minst redusert livskvalitet, som følge av støy og visuell forurensing, vil påvirke helsen til fastboende og hyttenaboer av vindkraftverket. Å tillate/anbefale innførsel av industristøy i naturlige stilleområder, som dessuten er fritatt generelle regler for industristøy, er et overgrep mot lokalbefolkningen, og kan ikke kompenseres gjennom avbøtende tiltak! Industrielle vindturbiner på 200 meter er et fremmedelement i uberørt natur, og bør plasseres i industriområder hvor de hører hjemme.

Til venstre i menyen finner du diverse ytringer/artikler/høringer som omhandler vindkraftkonsekvenser - lagt inn under tema. En samlet oversikt over sumkonsekvensene, vedrørende et eventuelt vindkraftverk på Raskiftet, kommer på plass etterhvert.