Høringsfrist satt til 8. mai 2015

Høring - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Osen-området for utbygging av vindkraft - Raskiftet - Austri Raskiftet DA

Åmot kommune har mottatt søknad fra Austri Raskiftet v/prosjektutvikler Håkon Rustad, datert 20.02.2015, om dispensasjon fra plangrunnlaget for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Trysil og Åmot kommuner, med tilhørende dokumenter. I tilhørende e-post anmodes det om at kommunen starter sin saksbehandling.

I søknaden vises det til konsesjonssøknad for Raskiftet vindkraftverk, tilhørende konsekvensutredning, høringsrunde og NVE’s konsesjonsvedtak av 30.01.2014.

Plangrunnlaget for området i Åmot er kommunedelplan for Osen-området (2011) lengst øst og kommuneplan (2002) lengst vest, der hele det aktuelle planområdet er avsatt til LNF-område med særlige angitte hensyn i begge planene, såkalte mørkegrønne områder. Kommunedelplanen er altså nyeste plangrunnlag i området og kommunedelplanbestemmelse nr. 7 b) Bevaring av LNF-områder med særskilte natur-, kultur og friluftsinteresser i kommunedelplan for Osenområdet sier at:

«Større sammenhengende kjølområder, lite oppdelt/berørt av veianlegg og andre tekniske anlegg, med stor verdi i natur-, kultur- og friluftssammenheng.
- Tradisjonelt skogbruk tillates utført i samsvar med strenge miljøkrav.
- Det tillates ikke inngrep/aktiviteter i strid med bevaringsformålet»

Det søkes om dispensasjon fra plan da vindkraftutbygging ikke er i tråd med områdets formål slik det er disponert i dagens plangrunnlag. Da søknaden av 20.02.2015 ikke var komplett har det tatt tid før saken kan sendes på høring. Dispensasjonssaken skal videre behandles politisk i Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging og Kommunestyret, i henhold til delegasjonsreglementet for Åmot kommune.

Foreløpig vurdering

Det er konsesjonssøknaden med tilhørende dokumenter og den lange prosessen med behandling av denne som ligger til grunn for søknaden. Oversikt over dokumenter fra behandlingen finnes på NVE’s sider i saken: http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=2099&type=56. I tillegg til gitt konsesjon kreves det tillatelse fra plan- og bygningsloven gjennom planendring eller dispensasjon (§ 19-2). I forbindelse med ny plan- og bygningslov har det skjedd en samordning med energiloven, slik at det ikke lenger er krav om reguleringsplan. Det kan ivaretas av dispensasjon fra kommuneplan og oppfølgende miljø, transport og anleggsplan (MTA) og detaljplan i medhold av konsesjonsvedtaket. Gitt konsesjon gir grunnlag for å gi dispensasjon. Olje- og energidepartementet har i tillegg mulighet til å gi konsesjonen virkning som statlig arealplan.

Når det gjelder overføringsanlegg, er dette unntatt planbehandling i henhold til NVE’s «Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova (06/2011),», kap 3.4. Her står det at anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi (nettanlegg) som har konsesjon etter energiloven, ikke trenger dispensasjon fra gjeldende arealplaner og at kommunen heller ikke trenger utarbeide reguleringsplaner for slike anlegg. Området for nettrase er dermed ikke vurdert i denne dispensasjonssaken. Når det gjelder området for vindkraftanlegget er det derimot slik at tiltaket ikke kan gjennomføres før det er gjennomført planendring, gitt dispensasjon fra gjeldende plan eller at Olje- og energidepartementet har vedtatt at konsesjon får virkning som statlig arealplan.

Status i saken er at konsesjonsspørsmålet ligger til behandling hos Olje- og energidepartementet da det har endt som en klagesak. I påvente av endelig avgjørelse ser Åmot kommune det hensiktsmessig å starte behandlingen av dispensasjonssaken etter plan- og bygningsloven.

En foreløpig administrativ vurdering tilsier ut fra dette at dispensasjon kan anbefales på vilkår av at endelig konsesjon med konsesjonsvilkår må foreligge før dispensasjonen gjøres gjeldene. Dvs. at alle former for tiltak i strid med bestemmelsene i kommunedelplanen må avvente klageavgjørelsen i Olje- og Energidepartementet.

Vurderingen bygger på tidligere behandlinger i forbindelse med denne konsesjonssaken, der Åmot kommune anbefalte NVE å gi konsesjon til vindkraftanlegg på Raskiftet på bestemte vilkår, jf. vedtak i Åmot kommunestyre (sak 13/76, behandlet 27.11.2013, se vedlegg).

I etterkant er det også behandlet en søknad om dispensasjon for å sette opp midlertidig vindmålermast innenfor LNF-området, hvor det i endelig vedtak i Kommunestyret framgår at alle former for nye tiltak skulle avvente til konsesjonsspørsmålet var ferdigbehandlet (sak 14/52, 15.10.2014, se vedlegg).

Det vurderes som svært viktig at de gitte vilkårene i anleggskonsesjonen gitt av NVE følges opp i den videre prosessen, dersom konsesjonsvedtaket blir stående etter klagebehandlingen.  

Et slikt utfall vil også få følger for utarbeidelse av ny arealdel til kommuneplan som er i oppstartsfasen. Dersom konsesjonsvedtaket blir gjort endelig vil det være nødvendig at planforslaget utarbeides i henhold til dette, med at området båndlegges etter energiloven.

Anmodning om uttalelse

Det anmodes med dette om uttalelse til søknaden i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 om behandling av dispensasjonssøknader. Denne informasjonen sendes parter i konsesjonssaken, samt berørte offentlige instanser. Naboer er allerede varslet med mulighet for merknader i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens kap. 19 om Dispensasjon og § 21-3 Nabovarsel.

Endelig frist for å komme med høringsuttalelse settes til 8.mai 2015, men vi oppfordrer til å sende uttalelser tidligere enn dette, da det planlegges at saken skal behandles politisk før sommeren.

Uttalelser sendes elektronisk til postmottak@amot.kommune.no eller pr. post til Torget 1, 2450 Rena.