29. jun, 2014

Naturindeks - Miljøstatus

www.xn--miljdirektoratet-oxb.no

Naturindeks for Norge skal dokumentere utviklingen for arter og naturtyper i Norge. Den vil vise oss om vi er på vei til å nå målet om å stanse tapet av biomangfold.

Den første naturindeksen, "Naturindeks for Norge 2010", ble lansert av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 2010. Målet med indeksen er å gjøre det lettere for politikere og andre å få overblikk over tilstanden i norsk natur, både arter og naturtyper. Hver naturype er vurdert og gitt en "karakter" ut fra en referansetilstand. Resultatene er ment å brukes som politiske styringssignaler for en bedre naturforvaltning, på samme måte som handlingsregel og konsumprisindeks brukes på sine områder.

Naturindeksen fokuserer på utviklingen i de store økosystemene fjell, skog, myr og vannkant, åpen mark i lavlandet, ferskvann, kystvann og hav. I hvert av disse økosystemene er det valgt ut indikatorer fra ulike artsgrupper, slik at de skal representere det samlede artsmangfoldet. I tillegg inngår indirekte indikatorer som sier noe om bestandene til flere arter, for eksempel død ved og grad av gjengroing i det åpne landskapet i lavlandet. Indikatorene er basert på overvåkingsdata eller forskeres ekspertvurderinger.

Naturindeksen i 2010 viste at det står best til med vann og fjell, og dårligst til i skog og kulturlandskap.

DN tar sikte på å oppdatere den samlede naturindeksen i 2015.

29. jun, 2014

Allemannsretten

www.xn--miljdirektoratet-oxb.no

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og på disse sidene har vi samlet informasjon om hva du bør vite om den.

29. jun, 2014

EUs vanndirektiv

29. jun, 2014

Viltlova

29. jun, 2014

Folkehelseloven