Det vil gå med ufattelige mengder betong til fundamentering av vindturbinene på Raskiftet. Verken miljø- eller klimavennlig!

 

Visste du at verdens betongindustri antas å stå for 7-10 % av all menneskeskapt CO2? Det er kalsineringsprosessen og energibruken i sementproduksjonen som fører til CO2-utslippene.

I Miljökonsekvensbeskrivningen, prosjekt Töftedalsfjället i Dals Ed kommune, anslås det å gå med 350 m3 betong pr. fundament. Betong veier utrolige 2,4 tonn pr. m3!

Kilde CO2-utslipp: Universitetet i Agder

Nye, moderne vindturbiner trenger svært sterke magneter, og da brukes metallet neodym, som utvinnes under svært miljøskadelige forhold i Kina, skriver Sveinulf Vågene.

Mye verre enn oljesand!

 

«Metallet neodym, som brukes i magneter i moderne vindturbiner, er en av vindkraftindustriens mørke sider. Utvinningen gir store helseskader og miljøforurensing i Kina.»

Sveinulf Vågene, geofysiker

 

Vindkraft har pga. uforbeholden støtte fra myndigheter, politikere og miljøvernorganisasjoner som Bellona og Zero, lenge kunnet dra fordel av status som hellig ku her til lands. Media har i mange år flommet over av ensidig kampanjejournalistikk fra disse aktørene. Dersom man imidlertid løfter litt på dette propagandateppet og ser nøyere etter, finner man en helt annen realitet enn det som nevnte promotører ønsker at vi skal se.

Blant annet har det vært lite eller ingen oppmerksomhet omkring det faktum at videre utbygging av norsk vindkraft vil bidra til store helseskader og miljøforurensing i Kina. Dette på grunn av utvinning og raffinering av kritiske metaller til bruk i produksjon av generatorene til dagens vindturbiner.

Magneter

De fleste vindturbiner i Norge hittil er bygd med girkasse, men i følge forskere ved NTNU begynner girkasse-teknologien å bli ustabil ved turbinstørrelser over 2 MW (1Megawatt = 1000 Kilowatt). Derfor må ny teknologi tas i bruk for å gjøre de enorme vindturbinene på 3 MW og mer som nå planlegges bygd på fjelltoppene her i Norge, mer pålitelige. Behovet for pålitelig turbinteknologi er enda større ved installasjon av turbiner til havs hvor det er vanskelig å komme til for å utføre service.

Denne nye teknologien krever at det brukes store og veldig sterke, permanante magneter i generatoren som lager strømmen. For å kunne lage slike permanente magneter i dag er metallet neodym kritisk. Neodym er en såkalt «sjelden jordart» med meget fordelaktige magnetiske egenskaper. Det brukes opptil i overkant av 300 kg sjeldne jordarter (hovedsaklig neodym, men også noe terbium og dysprosium) per installert MW. En moderne 3 MW vindturbin kan forbruke opptil ett tonn sjeldne jordarter, avhengig av produsent.

Kinesisk monopol

Kina har 97 prosent av verdens produksjon av neodym, og det meste av råmaterialet utvinnes i Baiyun Obo og foredles i Baotou, som begge ligger i Indre Mongolia. Kina har oppnådd monopol fordi de produserer neodym billig uten å stille nevneverdige miljøkrav. Det vil neppe overraske mange at dette har medført at neodym og andre sjeldne jordarter her produseres under de mest graverende miljøforhold med store utslipp av flussyre, svovelsyre, svoveldioksid, giftig støv og gasser til luft og vann.

Radioaktiviteten i avfallet fra foredlingsprosessen er 10 ganger høyere enn i omgivelsene.

Meget giftig innsjø

Over 7 millioner tonn radioaktivt slagg og surt spillvann fra foredlingen dumpes årlig i en slamsjø som etter hvert har vokst til å bli 10 km bred. Den har oversvømt tidligere jordbruksarealer, og innbyggerne bor nå ved bredden av en meget giftig innsjø som har forgiftet gjenværende jordbruksarealer i området. Et helsestudium utført av kinesiske myndigheter dokumenterer at dette har medført høye konsentrasjoner av kreft, osteoporose, åndedrettsykdommer, høy dødelighet og mange andre plager for de som arbeider i, eller bor ved raffineriene i Baotou.

Baotou står forøvrig på Deng Feis etter hvert verdensberømte kart over industrielle kreftlandsbyer i Kina (Baotou er den nordligste byen på kartet).

Hvorfor ingen protester?

Det er et stort paradoks at vi her i Norge er i ferd med å kjøpe oss et grønt alibi fra utbygging av vindkraft, og med det lurer folk til å tro at man bygger ut en energiform av ekstremt «ren» karakter når den faktisk bidrar til slike enorme miljø- og helseskader i Kina. Dette er mange ganger verre enn oljesand i Canada, og det er vanskelig å la være å undre seg på hvorfor ikke våre miljøvernorganisasjoner protesterer heftig mot dette.

 

På trykk Aftenbladet 10. juli 2013.

Miljövänlig energi skapar miljökatastrof           

   

Göteborgs kommun vill bygga stora vindkraftverk i Hakefjorden. Kia Andreasson (MP) tycker att alla göteborgare ska känna sig delaktiga i dessa.

Vindkraftverk är dock beroende av jordartsmetaller för att fungera. Jag tror inte att alla göteborgare vill vara delaktiga i något som innebär en omfattande miljökatastrof i Inre Mongoliet, en del av Kina som har 95 procent av världens produktion av den sällsynta jordartsmetallen neodym. Denna används för framställningen av magneterna i både vindsnurror och elbilar.

I staden Baotou har jordbruksmarken offrats för en milsvid sjö av förgiftat spillvatten från fabrikerna som bearbetar neodym. Denna förekommer oftast tillsammans med radioaktiva tungmetaller som torium och uran. Bryter man den ena får man automatiskt den andra på köpet.

Enligt officiella rapporter är sjöns strålningsnivåer tio gånger högre än i andra områden. I byn Dalahai är cancer den vanligaste dödsorsaken. Andra effekter är benskörhet, tandlossning, andningsproblem, hudsjukdomar och foster som ser ut som klumpar.

Neodym ingår i en legering som används för att framställa de starkaste magneter världen känner. Elmotorer och generatorer arbetar enligt elektromagnetiska principer, och ju starkare magneter desto större effektivitet. Tidigare användes neodym i små kvantiteter i bland annat högtalare och hårddiskar, men den gröna teknologin har skapat en boom för brytningen av jordartsmetallen. I en modern högeffektiv vindgenerator används så mycket som två ton av metallen till permanentmagneterna.

Allt detta vet de ledande ”miljöapostlarna", men de slår dövörat till. Vad som händer i Inre Mongoliet och på sikt även i Malaysia, som ligger på andra sidan jordklotet, spelar inte någon roll för dem, snurrorna är viktigare.

En ny brittisk studie visar än en gång att vindkraften är oerhört ineffektiv och dyr. Trots det fortsätter vi att satsa skattebetalarnas pengar i denna energiform. Detta har SVT redogjort för i "Dokument utifrån", se programmet och döm själva.

 

 Ingvar Orrelid

Ledamot (M) i Kungsbackas kommunfullmäktige.

 

På trykk Expressen, 11. august 2013