22. nov, 2015

LNLs krav om tilbakeføring av vindindustrianlegg til før-tilstand

 

OM SIKKERHETSSTILLELSE FOR SKADER FORÅRSAKET AV VINDINDUSTRIANLEGG OG FOR OPPRYDDING VED NEDLEGGELSE NY SVENSK RETTSPRAKSIS MÅ FÅ BETYDNING I NORGE

Kort om norske forhold.

Det heter i alle NVEs konsesjoner at:

«Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf. energilovskriften § 3­4d.

Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden, jf. energilovsforskriftens § 3­4 d…»

Dette forutsetter at tiltakshavers økonomi er slik fjerning/tilbakeføring er økonomisk mulig. Det har vi i dag ingen garanti for før etter 12 års drift.

  • Hva hvis konkurs inntrer før 12 år er gått?
  • Og hvordan kan man være så sikker på at selskapet er i stand til å stille tilfredsstillende sikkerhet, evt. at banken er villig til å stille bankgaranti, etter 12 år?

LNL anser dette for høyst tvilsomt med de regnskaper tiltakshaverne offentliggjør.

Ny svensk dom:

I august 2014 falt en viktig dom i Sverige som aktualiserer en snarlig debatt om det norske systemet. Lenke:

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Avg%C3

Vi gjengir noen hovedpunkter her:

Først fra underinstansen VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 2428­13, 10. februar 2013

Underinstansen vurderte spørsmålet om fra hvilket tidspunkt tiltakshaver skal stille sikkerhet. Det heter i dommen på dette punkt:

Villkor 13

Enligt 16 kap. 3 § miljöbalken får tillstånd till verksamhet enligt balken så som vindkraftspark för sin giltighet göras beroende av om verksamhetsutövaren ställer en ekonomisk säkerhet för kostnader för avhjälpande av miljöskada eller de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. För att kunna godtas måste en säkerhet vara av den arten att den säkert finns att tillgå vid den tidpunkt den kan behövas.

Mark­ och miljödomstolen instämmer i de skäl MPD har angett i sitt beslut och anser således att det är lämpligt att säkerheten ställs i sin helhet redan innan vindkraftverken uppförs (LNLs utheving).

Tiltakshaver påanket dommen bl. a. på dette punkt og anførte:

Vad gäller villkor 13 har bolaget yrkat att säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder om 500 000 kr per vindkraftverk får byggas upp under en tjugoårsperiod.

Til dette sier ankedomstolen (som i slike saker dømmer i siste instans):

SVEA HOVRÄTT, Mark­ och miljööverdomstolen, 060201 DOM 2014­08­27 Stockholm

Ekonomisk säkerhet (villkor 13)

När det gäller frågan om ekonomisk säkerhet delar Mark­ och miljööverdomstolen underinstansernas bedömning att det inte är tillräckligt att säkerhet ställs efter hand.

Bolagets överklagande i denna del ska därför ogillas. (LNLs utheving)

 

Kortfattet LNL­vurdering

Det er åpenbart at denne dommen må få konsekvenser for innholdet i de norske konsesjonene. Det er etablert et felles sertifikatmarked i de to land. Et så viktig element som tidspunktet for sikkerhetsstillelse kan ikke håndteres forskjellig. Både økonomiske og konkurransemessige hensyn tilsier like regler. Når nå regjeringen vil innføre gunstigere avskrivningsregler for norske utbyggere for å komme på linje med Sverige, må tilsvarende gjelde for utbyggernes sikkerhetsstillelse i de to land.

Når vi ser den elendige økonomien som eksisterer i norske vindindustrianlegg (og for så vidt også i svenske), vil det være naivt å tro at det kan stilles tilfredsstillende sikkerhet etter 12 år ­ for ikke å snakke om bankgaranti. Dermed vil vertskommunene og lokalsamfunnene bli sittende igjen med regningen. Det var vel verken NVEs eller politikernes hensikt?

Konsesjonsvilkårene må endres snarest mulig. Det må i nye konsesjoner stilles krav om at:

1. utbyggere av norsk vindkraft skal stille sikkerhet for et beløp som fastsettes ved uavhengig skjønn, der faktorer som turbinenes størrelse og type, planområdets areal, terrengets beskaffenhet, terrenginngrepenes omfang (herunder veianlegg og skjæringer), beliggenhet i forhold til bebyggelse etc. teller med. Minimumsbeløpet skal være 1 mill. NOK pr. turbin for ethvert anlegg, stigende i henhold til den risikoøkning de nevnte faktorer innebærer. Sikkerheten skal stilles i form av en bankgaranti eller sperret bankkonto før anlegget påbegynnes. Manglende sikkerhetsstillelse medfører at konsesjonen trekkes tilbake.

2. Sikkerheten skal dekke det erstatningsansvar utbygger måtte komme i overfor tredjemann under anleggets drift. Den skal videre dekke utgifter til nedmontering, opprydding og tilbakestillelse til før­ tilstand når anlegget stenges (uansett grunn) eller konsesjonsperioden utløper. Det må i konsesjonen bestemmes hva denne plikten nærmere består i, slik at det ikke er noen tvil om oppryddingens omfang (nedmontering og bortkjøring av selve turbinen, fjerning eller nedhøvling og tildekking av fundamenter, fjerning av linjer og master som ikke er nødvendig for annen kraftleveranse, tildekking av veier og gjenfylling av skjæringer etc).

Kilde: Utdrag fra underlaget for møtet mellom La Naturen Leve og NVE 7. oktober 2014.

http://lanaturenleve.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/M%C3%B8te-med-NVE-14.-oktober-2014.-Grunnlagsdok..pdf