Kjølberget: OEDs klagebefaring 27. august 2015.

 

Hvilke signaler sender man Olje- og energidepartementet når ikke en gang klageinstansene prioriterer å møte på klagebefaringen? Skamfullt!

Det er IKKE "å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene."

Håberget Gård.

Buberget: Vindmålermast

Foto 1: Oversiktskart over hvor vi skal innom i løpet av dagen. Oppmøtested er det sørligste punktet.

Kjølberget vindkraftverk - klagebefaring

Olje- og energidepartementet har til behandling klagene på NVEs konsesjonsvedtak av 27. juni 2014 vedrørende Austri Vind DAs konsesjonssøknad for Kjølberget vindkraftverk.

I forbindelse med klagebehandlingen vil det bli gjennomført befaring av planområdet torsdag 27. august 2015. Befaringen starter med et oppstartsmøte kl. 10 på Gravberget i Våler kommune. Møtet og befaringen vil bli ledet av Olje- og energidepartementet. Austri Vind DA står som teknisk arrangør.

På oppstartsmøtet vil departementet orientere om saksbehandlingen, før tiltakshaver gir en kort fremstilling av utbyggingsplanene. Deretter kan representanter for kommunen, andre offentlige instanser og klageparter gi sitt syn på saken. Under befaringen vil berørte parter få anledning til å gi uttrykk for sitt syn på det påklagede tiltak.

Vedlagt følger utkast til befaringsprogram og kart. Departementet tar forbehold om endringer pga. værforhold.

Eventuelle merknader til befaringsprogrammet mv. sendes Olje- og energidepartementet ved tot@oed.dep.no  snarest og senest innen 13. august.

 

Med hilsen

Tollef Taksdal (e.f.)

underdirektør

 

Gro Caroline Sjølie

rådgiver

 

 

Befaringsprogram - Kjølberget vindkraftverk, 27. august 2015

Kl. 10.00: Oppmøte på Gravberget i Våler kommune.

Kl. 10.00-11.00: Møte med Austri Vind DA, berørte kommuner og andre offentlige myndigheter og klagepartene.

Kl. 11.00: Avreise Gravberget.

Ca. kl. 11.45: Ankomst Håberget gård. På turen frem vil vi kjøre på mye av det som skal være kraftverkets adkomstveg.

Kl. 12.30: Avreise til Bjørndammen med et kort stopp.

Kl. 13.00-14.00: Ser på deler av planområdet, befare trafostasjon og vindmålemast og Buberget.

Kl. 14.20: Bastuknappen (Svensk side av grensen.)

Kl. 15.00: Ankomst Gravberget. Oppsummering og servering. 

Foto 2: Oppmøtested, ved Kirka

Foto 3: Mer detaljert hvor vi skal enten stoppe og gå ut, eller bare stoppe bussen og snakke kort om hva som måtte bli inngrep etc.

Befaring på Håberget Gård.

 

 

Olje- og energidepartementet gjennomfører sin klagebefaring for Kjølberget vindkraftverk 27. august.

Mer info følger.

 

 

Det er mange lag og foreninger som har hengt seg på høringsuttalelser/klager for Kjølberget. Faren ved det er at det enkelte lag/forening ikke får et eierforhold til vindkraftprosjektet - engasjementet for Kjølberget pulveriseres. 

Derfor oppfordres medlemmene til å møte opp på OEDs klagebefaring for å fremme sitt syn på vindkraftprosjektet. Viktig at OED møter synlig motstand. Blest om saken i form av leserinnlegg fram mot befaringen, er også viktig. Ta pennen fatt! Vis engasjement.

Fortsatt god sommer!

Fra NVEs befaring 9. mai 2014. Samlet i Gravberget for informasjon før vi reiste ut i felten...